Ktl-icon-tai-lieu

XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ GÌ

Được đăng lên bởi tuephuong157
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2989 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Xã hội dân sự: khái niệm và các vấn đề

Bùi Quang Dũng
Tạp chí Triết học

Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu
khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái
niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh
nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới
tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các quyền
lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã hội dân sự được
tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền
lợi hiện đại và những tổ chức truyền thông, giữa các tổ chức
chính thức và phi chính thức. Ở Việt Nam, ngoài các tổ chức xã
hội truyền thông, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời.
Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều
họat động xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội
Việt Nam trong điều kiện mới.

08:58' AM
- Chủ nhật,
15/04/2007

Nghị định Dân chủ cơ sở năm
1998 của Việt Nam đề ra
khuôn khổ pháp lý cần thiết
để mở rộng sự tham gia trực
tiếp của người dân vào công
tác chính quyền ở địa phương.

Hiện nay, không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn
luận tới vấn đề "xã hội dân sự". Xã hội dân sự trở thành một điểm then chất trong các
cuộc thảo luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách, đặc
biệt tại tác nước đang ở trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Bài viết này
trình bày những nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự, cụ thể là một số vấn
đề chung và những thảo luận sơ bộ về tình hình "khu vực dân sự" ở Việt Nam trong quá
trình đổi mới.
Khái niệm "xã hội dân sự”
"Xã hội dân sự" là khái niệm xuất hiện sớm nhất ở nước Anh (1594), nó được hiểu là
những con người sống trong cộng đồng. Sau đó, khái niệm này có hai nghĩa. Trong lý
thuyết của các nhà triết học Scottish (thế kỷ XVIII), xã hội dân sự có nghĩa là xã hội văn
minh với một Nhà nước không độc đoán. Đến thế kỷ XIX, ở nước Đức, trong các trước
tác chính trị của Hêgen, thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với Nhà nước. Hêgen mô tả xã
hội dân sự như là một phần của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố gia đình, xã hội dân
sự và Nhà nước, khái niệm hàm nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó các cá nhân theo
đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp luật thừa nhận. Nhà triết học này
nhấn mạnh rằng, một xã hội dân sự tự tổ chức cần phải do Nhà nước cân nhắc và đặt trật
tự cho nó, nếu không xã hội đó sẽ trở thành tư lợi và không đóng góp gì cho lợi ích
chung.
Xét về những điều kiện lịch sử của xã hội...
Xã hội dân sự: khái niệm và các vấn đề
Bùi Quang D ngũ
T p chí Tri t h c ế
08:58' AM
- Chủ nhật,
15/04/2007
Xã hội dân sự hiện đang là vấn đề được cả giới nghiên cứu
khoa học lẫn các nhà họach định chính sách quan tâm. Khái
niệm "xã hội dân sự” xuất hiện khá sớm ở Châu Âu. Các đinh
nghĩa phổ biến về "xã hội dân sự” hiện nay đều nhấn mạnh tới
tinh thần tự nguyện của công dân trong việc bảo vệ các quyền
lợi hợp pháp và giá trị của mình. Theo đó, xã hội dân sự được
tạo lập bởi các đoàn thể nhằm kết nối giữa những nhóm quyền
lợi hiện đại và những tổ chức truyền thông, giữa các tổ chức
chính thức và phi chính thức. Ở Việt Nam, ngoài các tổ chức xã
hội truyền thông, nhiều tổ chức xã hội mới đã và đang ra đời.
Các tổ chức đó đang tích cực tham gia và đóng góp vào nhiều
họat động xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội
Việt Nam trong điều kiện mới.
Hiện nay, không một tư duy về hoạch định chính sách phát triển nào có thể tránh bàn
luận tới vấn đề "xã hội dân sự". Xã hội dân sự trở thành một điểm then chất trong các
cuộc thảo luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn các nhà họach định chính sách, đặc
biệt tại tác nước đang ở trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Bài viết này
trình bày những nội dung chủ yếu liên quan tới vấn đề xã hội dân sự, cụ thể là một số vấn
đề chung và những thảo luận sơ bộ về tình hình "khu vực dân sự" ở Việt Nam trong quá
trình đổi mới.
Khái niệm "xã hội dân sự”
"Xã hội dân sự" là khái niệm xuất hiện sớm nhất ở nước Anh (1594), nó được hiểu là
những con người sống trong cộng đồng. Sau đó, khái niệm này có hai nghĩa. Trong lý
thuyết của các nhà triết học Scottish (thế kỷ XVIII), xã hội dân sự có nghĩa là xã hội văn
minh với một Nhà nước không độc đoán. Đến thế kỷ XIX, ở nước Đức, trong các trước
tác chính trị của Hêgen, thuật ngữ xã hội dân sự phân biệt với Nhà nước. Hêgen mô tả xã
hội dân sự như là một phần của đời sống đạo đức, bao gồm ba yếu tố gia đình, xã hội dân
sự và Nhà nước, khái niệm hàm nghĩa lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó các cá nhân theo
đuổi những lợi ích riêng trong giới hạn đã được pháp luật thừa nhận. Nhà triết học này
nhấn mạnh rằng, một xã hội dân sự tự tổ chức cần phải do Nhà nước cân nhắc và đặt trật
tự cho nó, nếu không xã hội đó sẽ trở thành tư lợi và không đóng góp gì cho lợi ích
chung.
Xét về những điều kiện lịch sử của xã hội dân sự, nó có thể được coi là một thành quả
của sự phát triển lịch sử nhân loại. Xã hội dân sự xuất hiện lần đầu tiên tại một số nơi ở
Ngh nh Dân ch c s n m đị ơ ở ă
1998 c a Vi t Nam ra đề
khuôn kh pháp lý c n thi t ế
m r ng s tham gia tr c để
ti p c a ng i dân vào công ế ườ
tác chính quy n a ph ng.ề ở đị ươ
XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ GÌ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ GÌ - Người đăng: tuephuong157
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
XÃ HỘI DÂN SỰ LÀ GÌ 9 10 124