Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội hóa

Được đăng lên bởi Si Mask
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2878 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 4: XÃ HỘI HÓA &
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁI TÔI

I. XÃ HỘI HÓA LÀ GÌ?




Khái niệm: Quá trình hình thành ý thức
trong cách ứng xử của con người được gọi
là quá trình xã hội hóa. Hay, quá trình xã
hội hóa là quá trình mà trong đó chúng ta
có thể tiếp nhận nền văn hóa của xã hội, có
thể học được cách suy nghĩ và ứng xử hợp
với đặc trưng của xã hội.
Trong quá trình xã hội hóa, cá nhân thu
thập kinh nghiệm xã hội và học các chuẩn
mực, khuôn mẫu một cách tự nhiên mà
không chống đối lại được.

Định nghĩa quá trình xã hội hóa






Neil Smelser (Mỹ), XHH là “quá trình mà trong đó cá nhân học
cách thức hành động tương ứng với vai trò của mình để phụ vụ tốt
cho việc thực hiện các mô hình hành vi tương ứng với hệ thống vai
trò mà cá nhân phải đóng trong cuộc đời mình”
Fichter đã xem "XHH là một quá trình tương tác giữa người này và
người khác, kết quả là một sự chấp nhận những khuôn mẫu hành
động và sự thích nghi với những khuôn mẫu“
Nhà XHH người Nga G.Andreeva, đã nêu được cả hai mặt của quá
trình xã hội hoá:
 Một mặt, cá nhân tiếp nhận kinh nghiệm xã hội bằng cách thâm
nhập vào xã hội, vào hệ thống xã hội
 Mặt khác, cá nhân tái sản xuất một cách chủ động bằng các mối
quan hệ thông qua việc họ tham gia vào các hoạt động và thâm
nhập vào các quan hệ xã hội.

Các giai đoạn của quá trình xã hội hoá.




Giai đoạn xã hội hoá ban đầu của đứa trẻ trong gia đình
Giai đoạn xã hội hoá diễn ra trong nhà trường
Giai đoạn con người thực sự bước vào xã hội

Ranh giới giữa các giai đoạn trên không phải lúc nào cũng rõ
ràng mà chỉ mang tính ước lệ. Tức là nó không được phân
chia một cách rạch ròi theo kiểu giai đoạn này kết thúc thì
giai đoạn khác mới được bắt đầu. Vì trong thực tế cuộc sống,
cá nhân có thể đã đi làm, đã có gia đình, nhưng vẫn tiếp tục
học tập và có nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ quan hay
trong quan hệ vợ chồng, họ vẫn tìm đến cha mẹ để tìm một
lời khuyên. Như vậy, quá trình xã hội hoá chỉ chấm dứt khi
cuộc sống của chúng ta chấm dứt mà thôi.

Giai đoạn xã hội hoá ban đầu của đứa
trẻ trong gia đình




Môi trường gia đình là môi trường xã hội hóa quan trọng bậc
nhất của cá nhân, bởi vì hầu hết cá nhân đều sinh ra và lớn
lên trong gia đình, chịu sự giáo dục về những quan niệm
đúng, sai của riêng gia đình và các phương cách ứng xử
chuẩn bị cho việc gia nhập xã hội lớn hơn. Có thể xem gia
đình như một tiểu văn hóa, với nền giáo dục, lối sống,
truyền thống của gia đình, v.v.. mà cá nhân sẽ tiếp nhận các
đặc điểm này.
Tuy nhiên, sự ảnh hưởng củ...
BÀI 4: XÃ HỘI HÓA &
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁI TÔI
Xã hội hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội hóa - Người đăng: Si Mask
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Xã hội hóa 9 10 434