Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học

Được đăng lên bởi H Phương Anh
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

-------- 000-------

GIÁO SƯ - TIẾN SỸ KHOA HỌC NGUYÊN VĂN HỘ

XÃ HỘI HỌC GIÁO DỤC

HÀ GIANG, NGÀY 27/6/2004

Phần I
NHŨNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA XÃ HỘI HỌC
I. Đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học
1. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học (XHH) là xã hội loài người, trong đó quan
hệ xã hội (tương quan xã hội) được xuất phát từ con người xã hội (XH) và được biểu
hiện thông qua các sinh hoạt XH, lao động và hành vi XH giữa người với người.
- Tìm hiểu tính quy luật trong quan hệ giữa người với người (trong gia đình, bạn
bè, cộng đồng). Tính quy luật ấy còn được gọi là hình thái biểu hiện XH do con người
XH và vì con người XH. Trong cùng một tình huống, tuỳ thuộc vào vị thế XH mà có
cách ứng xử khác nhau.
- Tìm hiểu hệ thống XH, cơ cấu XH (mối quan hệ giữa cá nhân trong tương quan
XH với nhóm, với cộng đồng diễn ra như thế nào).
+ Tìm hiểu nhóm cộng đồng (giai cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, lứa tuổi, trình
độ văn hoá...). Các chuẩn mực, giá trị, thiết chế XH, bản sắc văn và những khuôn mẫu,
chuẩn mực hành động xã hội của mỗi nhóm người).
2. Quan hệ giữa XHH với các khoa học khác: là một khoa học thuộc hệ thống
khoa học xã hội, XHH liên quan mật thiết đến nhiều khoa học trong hệ thống khoa học
XH như Triết học, Tâm lý học, Nhân chủng học
- Chủ nghĩa duy vật lịch sử là cơ sở chung của XHH - là phương pháp luận cơ
bản khi xem xét, đánh giá các hiện tượng xã hội.
(Vận dụng quan điểm duy vật biện chứng về XH và phát triển XH; vận dụng các
phạm trù, khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử để xem xét, phân tích, rút ra các kết
luận về các vấn đề tương quan trong XHH).
- Các hệ thống khác nhau của những quan hệ XH và các lĩnh vực, các mặt khác
nhau của đời sống XH cũng trở thành đối tượng của các chuyên ngành XHH khác
nhau: XHH nông thông, XHH đô thị, XHH giới, XHH giáo dục, XHH tội phạm v.v...
- XHH nghiên cứu cụ thể những hình thức quan hệ XH như lối sống, đời sống cá
nhân, cơ cấu XH, những lĩnh vực của đời sống XH như sinh hoạt văn hoá, gia đình,
giáo dục, dân số, dân cư v.v...
- Các khoa học khác có liên quan đến XHH như:
+ Khoa học chính trị (nghiên cứu về quyền lực, quản lý XH)
+ Kinh tế học (nghiên cứu về sản xuất, phân phối, tiêu dùng, hàng hoá và dịch
vụ)
2

+ Nhân chủng học bao gồm khảo cổ học (nghiên cứu những gì còn lại của nền
văn minh đã mất).
+ Ngôn ngữ học (nghiên cứu về tiếng nói và ch...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HC SƯ PHM
---------------------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
-------- 000-------
GIÁO SƯ - TIN S KHOA HC NGUYÊN VĂN H
XÃ HI HC GIÁO DC
HÀ GIANG, NGÀY 27/6/2004
Xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học - Người đăng: H Phương Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Xã hội học 9 10 722