Ktl-icon-tai-lieu

Xã Hội Học đại cương

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 4343 lần   |   Lượt tải: 1 lần
www.hanhchinhvn.com
«n thi X· Héi Häc §C
C©u 1: X· héi häc lµ g×? Tr×nh bµy ®èi tîng nghiªn cøu cña x· héi häc vµ míi quan hÖ gi÷a x· héi häc víi c¸c khoa häc x· héi kh¸c?
a. Kh¸i niÖm: VÒ mÆt thuËt ng÷, nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho r»ng, XHH “Sociology” cã gèc ghÐp tõ 2 ch÷: Societas”+“logos” cã nghÜa lµ häc thuyÕt,
nghiªn cøu. Nh vËy XHH ®îc hiÓu lµ häc thuyÕt vÒ x· héi, nghiªn cøu vÒ x· héi.
VÒ mÆt lÞch sö, thuËt ng÷ nµy xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn n¨m 1938 trong cuèn “Thùc chøng luËn ” cña nhµ x· héi häc Aguste Comte. Tõ ®ã, n¨m 1938
®îc lÊy lµm mèc ra ®êi cña m«n x· héi häc. A.Comte ®îc coi lµ cha ®Ó cña XHH.
Nghiªn cøu mèi quan hÖ nµy XHH chØ ra ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, ®k, c¬ chÕ cña sù h×nh thµnh vËn ®éng vµ biÕn ®æi t¬ng t¸c gi÷a con ngêi vµ xh.
HiÖn cã nhiÒu trêng ph¸i XHH víi c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau nhng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ XHH mµ hä t×m ra còng cã nhiÒu ®iÓm t¬ng ®ång:
- XHH lµ mét m«n khoa häc thuéc c¸c khoa häc XH, nghiªn cøu c¸c t¬ng t¸c XH, ®Æc biÖt ®i s©u nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng sù ph¸t triÓn, cÊu
tróc, mèi t¬ng quan XH vµ c¸c hµnh vi ho¹t ®éng cña con ngêi trong c¸c tæ chøc, nhãm XH.
- Theo c¸c nhµ XHH X« viÕt tríc ®©y th× XHH macxit lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt phæ biÕn vµ ®Æc thï cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña c¸c hÖ
thèng XH x¸c ®Þnh; lµ khoa häc vÒ c¸cc c¬ chÕ ho¹t ®éng vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña quy luËt ®ã trong ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, tËp ®oµn XH,
giai cÊp, d©n téc.
- Theo ®Þnh nghÜa cña G.V. Osipov: “X· héi häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt vµ tÝnh quy luËt x· héi chung vµ ®Æc thï cña sù ph¸t triÓn vµ vËn hµnh
cña c¸c hÖ thèng XH x¸c ®Þnh vÒ mÆt lÞch sö, lµ khoa häc vÒ c¸c c¬ chÕ t¸c ®éng vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña c¸c quy luËt ®ã trong ho¹t ®éng cña
c¸c c¸ nh©n, c¸c nhãm XH, c¸c giai cÊp vµ c¸c d©n téc”.
Định nghÜa chung XHH:
XHH lµ mét lÜnh vùc khoa häc Xh nghiªn cøu quy luËt, tÝnh quy luËt cña sù h×nh thµnh, vËn ®éng, biÕn ®æi mèi quan hÖ, t¬ng t¸c qua l¹i gi÷a con
ngêi vµ x· héi.
b. §èi tîng nghiªn cøu:
XH lµ mét chØnh thÓ réng lín toµn diÖn, lµ kh¸ch thÓ nghiªn cøu cña nhiÒu KHXH, trong ®ã cã XHH.Theo ®ã, ®èi t îng nghiªn cøu cña XHH lµ c¸c
quan hÖ Xh, t¬ng t¸c XH ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c hµnh vi Xh gi÷a ngêi víi ngêi trong c¸c nhãm, c¸c hÖ thèng Xh.
XÐt trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña XHH, c¸c vÊn ®Ò kÐp : “con ngêi – x· héi”; hµnh ®éng x· héi – c¬ cÊu x· héi”; vµ “vi m« - vÜ m«” . lµ chñ ®Ò trung
t©m trong nghiªn cøu XHH.
Quan ®iÓm chÝnh thèng ®îc thõa nhËn vÒ ®èi tîng N/c cña XHH:
- Lµ gi÷a mét bªn lµ con ngêi víi t c¸c...
www.hanhchinhvn.com
«n thi X Héi Häc §C·
C©u 1: X héi häc lµ g×? Tr×nh bµy ®èi t· îng nghiªn cøu cña x héi häc vµ míi quan hÖ gi÷a x héi häc víi c¸c khoa häc x héi kh¸c?· · ·
a. Kh¸i niÖm: VÒ mÆt thuËt ng÷, nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho r»ng, XHH Sociology gèc ghÐp tõ 2 ch÷: Societas + logos cã nghÜa lµ häc thuyÕt,
nghiªn cøu. Nh vËy XHH ®îc hiÓu lµ häc thuyÕt vÒ x· héi, nghiªn cøu vÒ x· héi.
mÆt lÞch sö, thuËt ng÷ nµy xuÊt hiÖn lÇn ®Çu tiªn n¨m 1938 trong cuèn Thùc chøng luËn cña nhµ héi häc Aguste Comte. Tõ ®ã, n¨m 1938
®îc lÊy lµm mèc ra ®êi cña m«n x· héi häc. A.Comte ®îc coi lµ cha ®Ó cña XHH.
Nghiªn cøu mèi quan hÖ nµy XHH chØ ra ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt, ®k, c¬ chÕ cña sù h×nh thµnh vËn ®éng vµ biÕn ®æi t¬ng t¸c gi÷a con ngêi vµ xh.
HiÖn cã nhiÒu trêng ph¸i XHH víi c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau nhng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ XHH mµ hä t×m ra còng cã nhiÒu ®iÓm t¬ng ®ång:
- XHH lµ mét m«n khoa häc thuéc c¸c khoa häc XH, nghiªn cøu c¸c t¬ng t¸c XH, ®Æc biÖt ®i s©u nghiªn cøu mét c¸ch hÖ thèng ph¸t triÓn, cÊu
tróc, mèi t¬ng quan XH vµ c¸c hµnh vi ho¹t ®éng cña con ngêi trong c¸c tæ chøc, nhãm XH.
- Theo c¸c n XHH X« viÕt tríc ®©y th× XHH macxit lµ khoa häc c¸c quy luËt p biÕn ®Æc thï cña vËn ®éng ph¸t triÓn cña c
thèng XH x¸c ®Þnh; lµ khoa häc c¸cc chÕ ho¹t ®éng vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña quy luËt ®ã trong ho¹t ®éng cña c¸c c¸ nh©n, tËp ®oµn XH,
giai cÊp, d©n téc.
- Theo ®Þnh nghÜa cña G.V. Osipov: héi häc lµ khoa häc vÒ c¸c quy luËt vµ tÝnh quy luËt x· héi chung vµ ®Æc thï cña sù ph¸t triÓn vµ vËn hµnh
cña c¸c hÖ thèng XH x¸c ®Þnh vÒ mÆt lÞch sö, lµ khoa häc vÒ c¸c c¬ chÕ t¸c ®éng vµ c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn cña c¸c quy luËt ®ã trong ho¹t ®éng cña
c¸c c¸ nh©n, c¸c nhãm XH, c¸c giai cÊp vµ c¸c d©n téc .
Định nghÜa chung XHH:
XHH lµ mét lÜnh vùc khoa häc Xh nghiªn cøu quy luËt, tÝnh quy luËt cña h×nh thµnh, vËn ®éng, biÕn ®æi mèi quan hÖ, t¬ngc qua l¹i gi÷a con
ngêi vµ x· héi.
b. §èi tîng nghiªn cøu:
XH mét chØnh thÓ réng lín toµn diÖn, kh¸ch thÓ nghiªn cøu cña nhiÒu KHXH, trong ®ã XHH.Theo ®ã, ®èi tîng nghiªn cøu cña XHH c¸c
quan hÖ Xh, t¬ng t¸c XH ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c hµnh vi Xh gi÷a ngêi víi ngêi trong c¸c nhãm, c¸c hÖ thèng Xh.
XÐt trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña XHH, c¸c vÊn ®Ò kÐp : “con ngêi x héi”; hµnh ®éng x héi cÊu x héi”; vµ “vi m« - m«”· · · . chñ ®Ò trung
t©m trong nghiªn cøu XHH.
Quan ®iÓm chÝnh thèng ®îc thõa nhËn vÒ ®èi tîng N/c cña XHH:
- gi÷a mét bªn con ngêi víi t ch c¸c nh©n, c¸c nhãm, c¸c céng ®ång XH víi mét bªn XH víi tch c¸c thèng XH, c¸c thiÕt
chÕ Xh vµ c¬ cÊu xh.
Nãi mét c¸ch khaÝ qu¸t, ®èi tîng nghiªn cøu cña XHH mèi quan hÖ t¬ng t¸c hµnh vi XH cña con ngêi, mèi quan h÷u c¬, ¶nh hëng lÉn
nhau gi÷a mét bªn lµ con ngêi víi t c¸ch lµ c¸ nh©n, nhãm, céng ®ång ngêi vµ mét bªn lµ x· héi víi t c¸ch lµ hÖ thèng XH, c¬ cÊu XH.
c. Mèi quan hÖ gi÷a XHH vµ c¸c KHXH kh¸c.
* Víi TriÕt häc :
TriÕt häc lµ khoa häc nghiªn cøu quy luËt chung nhÊt cña tù nhiªn, x· héi vµ t duy. Quan hÖ gi÷a XHH vµ triÕt häc mèi quan hÖ gi÷a 1 KHXH
thÓ víi 1 KH thÓ giíi quan trong quan ®ã. TriÕt häc KH triÕt häc M¸c-Lªnin nÒn t¶ng thÕ giíi quan, PP luËn cho ng.cøu cña XH
häc, macxit. C¸c nhµ XHH macxit vËn dông chñ nghÜa DVLS vµ phÐp biÖn chøng duy vËt lµm c«ng lý luËn s¾c bÐn ®Ó nghien cøuc¶i thiÖn mèi
quan hÖ gi÷a con ngêi vµ XH.
Xã Hội Học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã Hội Học đại cương - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Xã Hội Học đại cương 9 10 248