Ktl-icon-tai-lieu

XÃ HỘI HỌC KINH TẾ DU LỊCH TẠI TP.HCM

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xã Hội
Học

----------------------------------------Mai Văn Phụng - Trường ĐH Tôn Đức Thắng,
Tp.HCM

Kinh Tế
Du lịch
tại
Tp.HC
M trong
giai
đoạn
hiện
nay

1

MỤC LỤC
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI..........................................................................................2
2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.............................................................................4
3. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN..........................................................................7
3.1. Khái niệm Du lịch............................................................................................7
3.2. Khái niệm Khách du lịch.................................................................................9
3.3. Khái niệm Ảnh hưởng......................................................................................10
3.4. Vài nét về Thành phố Hồ Chí Minh................................................................11
4. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..................................................................................11
4.1. Mục tiêu tổng quát...........................................................................................11
4.2. Mục tiêu cụ thể.................................................................................................11
5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.................................................................................12
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................12
7. GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU.............................................................................12
8. KHUNG PHÂN TÍCH...........................................................................................13
9. HƯỚNG TIẾP CẬN LÍ THUYẾT........................................................................13
9.1. Tiếp cận lí thuyết nhu cầu của Maslow...........................................................13
9.2. Tiếp cận lí thuyết lựa chọn hợp lí....................................................................16
10. Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN................................................................17
10.1. Ý nghĩa lí luận..................................................................................................17
10.2. Ý nghĩa thực tiễn..............................................................................................17

TÀI LIỆU THAM KHẢO

2

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay với xu thế toàn cầu hóa, thế giới ngày càng liên kết về mọi mặt
thì việc giao lưu giữa các qu...
-----------------------------------------
Mai Văn Phụng - Trường ĐH Tôn Đức Thắng,
Tp.HCM
1
Xã Hội
Học
Kinh Tế
Du lịch
tại
Tp.HC
M trong
giai
đoạn
hiện
nay
XÃ HỘI HỌC KINH TẾ DU LỊCH TẠI TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÃ HỘI HỌC KINH TẾ DU LỊCH TẠI TP.HCM - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
XÃ HỘI HỌC KINH TẾ DU LỊCH TẠI TP.HCM 9 10 124