Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học Lao động

Được đăng lên bởi Minh Nguyen
Số trang: 177 trang   |   Lượt xem: 10290 lần   |   Lượt tải: 34 lần
XÃ HỘI HỌC
LAO ĐỘNG – CÔNG NGHIỆP
TS. LÊ THỊ MAI
Email: lethimai52@gmail.com
ĐT: 0939248577

I - Mục đích môn học
* Giới thiệu lý thuyết hành vi trong thị trường lao động hiện
đại và chỉ ra cách sử dụng lý thuyết đó vào:
- phân tích chính sách lao động;
- các quan điểm XHH khi NC vấn đề việc làm, tổ chức
lao động nơi làm việc,….
* Nắm được những vấn đề XH: bất bình đẳng thu nhập,
giáo dục, an toàn công việc, di dân, những quan hệ lao
động và thất nghiệp.
* Áp dụng kiến thức XHH LĐ – CN phân tích những vấn đề
của thị trường lao động ở VN và một số nền kinh tế
chuyển đổi khác.
* Giới thiệu một số khái niệm cơ bản của XHH LĐ – CN.

Phương pháp học
• Kết hợp bài giảng với thảo luận.
• Thảo luận được thiết kế vừa để nắm lại bài
giảng vừa thực hành việc áp dụng lý thuyết vào
phân tích những vấn đề cụ thể.
• Nội dung thảo luận là những vấn đề đã được
nêu trong các bài giảng; Nghiên cứu trường hợp
và phân tích những dữ liệu thống kê.
• Nghiên cứu trường hợp được tổ chức theo
nhóm, khuyến khích sự hợp tác và khích lệ sinh
viên.
• Cuối học phần SV viết tiểu luận/ Kiểm tra.

MỤC LỤC
• Chương 1: Nhập môn Xã hội học
Lao động – Công nghiệp
• Chương 2: Cầu lao động và cung lao động
• Chương 3: Mối quan hệ giữa tiền lương và
cung – cầu sức lao động
• Chương 4: Thị trường SLĐ. Mạng lưới XH và sự
vận hành của việc làm trên thị trường SLĐ
• Chương 5: Quan hệ lao động & Quan hệ xã hội
trong môi trường làm việc.

Giáo trình chính & Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo
1- Rezida Zakirova: Economics and Sociology of
labor, Eastern Institute of Economics,
Humanities, management Russia.
2- Viện Nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa:
Đại từ điển kinh tế thị trường (Tài liệu dịch để
tham khảo), Hà Nội, 1998.
3- Gunter Endrweit và Gisela Trommsdorff: Từ
điển xã hội học, (Dịch nguyên bản tiếng Đức),
Nxb Thế giới, 2002.
4- Therese L. Baker: Thực hành nghiên cứu xã hội
(Social Study), Nxb Chính trị quốc gia, 1998.

Tài liệu tham khảo

5 - Cốc Thư Đường: Lý luận mới về kinh tế học
XHCN, Nxb Chính trị quốc gia, H, 1997
6- R. Schaefer: Xã hội học, Nxb Thống kê, 2005.
(Sociology, Mac Grawhill, 2003).
7- William Kornblum in collaboration with Carolyn
D. Smith: Sociology. The Central Questions,
City University of NY Graduate School and
University Centre. Harcout Brace College
Publishers.

Tài liệu tham khảo
8- Aaditya Mattoo & Antonia Carzaniga: Di
chuyển con người để cung cấp dịch vụ
(Sách tham khảo). Mxb văn hóa – Thông
tin, 2004.
9- David Begg, Stanley Fischer, Rudig...
XÃ HỘI HỌC
LAO ĐỘNG – CÔNG NGHIỆP
TS. LÊ THỊ MAI
Email: lethimai52@gmail.com
ĐT: 0939248577
Xã hội học Lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học Lao động - Người đăng: Minh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
177 Vietnamese
Xã hội học Lao động 9 10 438