Ktl-icon-tai-lieu

Xã hội học pháp luật

Được đăng lên bởi nhungtran-924
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1295 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A-MỞ BÀI
Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là
công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của
xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luật không chỉ là một
công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự
phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp
phần bồi đắp nên những giá trị mới. Chính vì vậy, vấn đề pháp luật được
thực thi trong thực tế là vấn đề mà mọi quốc gia đều hết sức quan tâm. Để đi
sâu, tìm hiểu rõ hơn các vấn đề xung quanh nội dung này, em xin chọn đề
12: “Phân tích các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động thực hiện pháp
luật? Liên hệ đến tình hình thực tiễn thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay”
làm bài tập học kì môn Xã hội học pháp luật của mình.
B-THÂN BÀI
I-Khái niệm thực hiện pháp luật
Trước hết ta cần hiểu một cách khái quát thế nào là thực hiện pháp luật.
Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho các quy
định của pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống, trở thành những hành vi thực
tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật.
*Các hình thức thực hiện pháp luật
-Tuân theo (tuân thủ) pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong
đó các chủ thể pháp luật tự kiềm chế để không thực hiện những hành vi, hoạt
động mà pháp luật ngăn cấm.
-Thi hành (chấp hành) pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật,
trong đó các chủ thể thực hiện nghĩa vụ pháp lý của mình bằng hành động

tích cực. Những quy phạm pháp luật mang tính bắt buộc, như quy định phải
thực hiện những hành vi tích cực nhất định, thường thực hiện theo hình thức
này.
-Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật trong đó các chủ
thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình (thực hiện những hành vi mà
pháp luật cho phép). Những quy phạm pháp luật quy định các quyền về tự
do, dân chủ của công dân được thực hiện ở hình thức này.
-Áp dụng pháp luật là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước
thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các
chủ thể pháp luật thực hiện các quy định của pháp luật, hoặc tự mình căn cứ
vào các quy định của pháp luật để tạo ra các quyết định làm phát sinh, thay
đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể.
II- Các yếu tố xã hội tác động đến hoạt động thực hiện pháp luật.
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hiện pháp luật của
các cá nhân và nhóm xã hội, mỗi yếu tố lại có mức độ ảnh hưởng, tác động
khác nhau. Trong đó sự ảnh hưở...

 !"#
$%&$'())*+,-#./0
#01-23!4&$5#*
$%)6#/78*#-*$/9+
'062-2#*#*-#
:,;38<*7!=>.?@1/9
++(#@1*#* 1(2A*!B'
A.*'CD@1E#?F* 1
GHIJPhân tích các yếu t hội tác động đến hoạt động thc hin pháp
luật? Liên h đến tình hình thc tiễn thc hin pháp luật ở nước ta hin nayK
#*# &.*$L 0*.!


/7(:'*&(##+!
+#*.-*%>#*?
<0#+MN#8#+
(900'!
*Các hình thức thc hin pháp luật
OAFPA0Q#*.2+
0'+&1*('&$+8#-
*#R@*!
O#P@#Q#*.2+
0'+S%60*.T#
Xã hội học pháp luật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã hội học pháp luật - Người đăng: nhungtran-924
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Xã hội học pháp luật 9 10 740