Ktl-icon-tai-lieu

Xã Hội Học quản lý

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 13866 lần   |   Lượt tải: 168 lần
Haø Vaên Taùc

XAÕ HOÄI HOÏC QUAÛN LYÙ

XÃ HỘI HỌC
QUẢN LÝ

1

Haø Vaên Taùc

XAÕ HOÄI HOÏC QUAÛN LYÙ

Chöông I:
QUAÛN LYÙ VAØ XAÕ HOÄI HOÏC QUAÛN LYÙ
I.KHAÙI QUAÙT VEÀ QUAÛN LYÙ
1. Quaûn lyù
Quaûn lyù laø moät loaïi hoaït ñoäng cô baûn cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi beân caïnh
caùc hoaït ñoäng nhö saûn xuaát vaät chaát, taùi saûn sinh xaõ hoäi, saûn xuaát cuûa caûi
tinh thaàn, giao tieáp.
Veà noäi dung, thuaät ngöõ quaûn lyù coù nhieàu caùch hieåu khoâng haún gioáng
nhau.
Coù yù kieán cho raèng quaûn lyù laø coâng taùc phoái hôïp coù hieäu quaû hoaït
ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi coäng söï khaùc cuøng chung moät toå chöùc.
Coù ngöôøi cho quaûn lyù laø caùc hoaït ñoäng thöïc hieän nhaèm ñaûm baûo söï
hoaøn thaønh coâng vieäc qua nhöõng noã löïc cuûa ngöôøi khaùc.
Cuõng coù taùc giaû quan nieäm quaûn lyù laø moät hoaït ñoäng thieát yeáu baûo
ñaûm phoái hôïp nhöõng noã löïc caù nhaân nhaèm ñaït ñöôïc caùc muïc ñích cuûa
nhoùm v.V…
Töø caùc quan nieäm ñoù ta coù theå ruùt ra moät ñònh nghóa veà quaûn lyù nhö
sau: Quaûn lyù laø söï taùc ñoäng coù toå chöùc, coù höôùng ñích cuûa chuû theå quaûn lyù
leân ñoái töôïng quaûn lyù nhaèm söû duïng coù hieäu quaû nhaát caùc tieàm naêng, caùc
cô hoäi cuûa heä thoáng ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaët ra trong ñieàu kieän taùc ñoäng
cuûa moâi tröôøng.
Nhö vaäy quaûn lyù ñöôïc hieåu laø moät loaïi hoaït ñoäng vaø noù phaûi coù caùc
yeáu toá ñaëc tröng ñoù laø: phaûi coù moät muïc tieâu vaø moät quyõ ñaïo ñaõ ñaët ra cho
caû ñoái töôïng vaø chuû theå, muïc tieâu naøy laø caên cöù ñeå chuû theå taïo ra caùc taùc
ñoäng; Chuû theå phaûi thöïc haønh vieäc taùc ñoäng.

2

Haø Vaên Taùc

XAÕ HOÄI HOÏC QUAÛN LYÙ

Chuû theå quaûn lyù coù theå laø moät ngöôøi hay nhieàu ngöôøi, moät thieát bò.
Coøn ñoái töôïng quaûn lyù laø con ngöôøi hoaëc giôùi voâ sinh hoaëc giôùi sinh vaät.
2. Quaûn lyù vaø laõnh ñaïo
Hai thuaät ngöõ naøy thöôøng duøng cho caùc heä thoáng coù caùc con ngöôøi ôû
trong, chuùng khoâng ñoàng nhaát veà nghóa. Chuùng gioáng nhau laø ñeàu bao
haøm nghóa taùc ñoäng vaø ñieàu khieån nhöng khaùc nhau veà möùc ñoä vaø
phöông thöùc tieán haønh. Laõnh ñaïo laø quaù trình ñònh höôùng daøi haïn cho
chuoãi caùc taùc ñoäng cuûa chuû theå quaûn lyù; coøn quaûn lyù laø quaù trình chuû theå
toå chöùc lieân keát vaø taùc ñoäng leân ñoái töôïng bò quaûn lyù ñeå thöïc hieän caùc
ñònh höôùng taùc ñoäng daøi haïn. Laõnh ñaïo laø quaûn lyù nhöng muïc tieâu roäng
hôn, xa hôn, khaùi quaùt cuï theå hôn. Coøn quaûn lyù laø laõnh ñaïo trong tröôøng
hôïp ...
XAÕ HOÄI HOÏC QUAÛN LYÙ Haø Vaên Taùc
XÃ HỘI HỌC
QUẢN LÝ
1
Xã Hội Học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xã Hội Học quản lý - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Xã Hội Học quản lý 9 10 285