Ktl-icon-tai-lieu

xã hội học tội phạm - lý thuyết căng thẳng

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 75 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM

LÝ THUYẾT CĂNG THẲNG
Mai Văn Phụng1
Lý thuyết căng thẳng của Robert Merton (Robert Merton (1910-2003): Nhà xã hội
học nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái, giáo sư Đại học Columbia): Thông qua nghiên cứu
về mục đích của văn hóa Mỹ là thành công tài chính và các phương cách của nó, "Robert
Merton khẳng định rằng hoạt động của xã hội thực sự khuyến khích tội phạm và các loại
lệch lạc khác". Bảng dưới đây cho thấy các dạng phản ứng của cá nhân tùy thuộc vào thái
độ của cá nhân đó đối với mục tiêu và phương tiện văn hóa.
Phản ứng cá nhân đối với các mẫu văn hóa thống trị
Loại phản ứng của
Mục tiêu văn hóa
Phương tiện văn hóa
cá nhân
Tính tuân thủ
Chấp nhận
Chấp nhận
Sự đổi mới
Chấp nhận
Từ chối
Chủ nghĩa nghi thức
Từ chối
Chấp nhận
Chủ trương rút lui
Từ chối
Từ chối
Từ chối mục tiêu hiện hành
Từ chối phương tiện hiện hành
Sự nổi loạn
nhưng quảng bá mục tiêu mới nhưng quảng bá phương tiện khác
Mục đích của văn hóa Mỹ là thành công tài chính và xã hội Mỹ định hình một số
phương tiện để đạt được mục đích ấy ví dụ lao động cần cù, đạt được sự giáo dục toàn
diện... Những cố gắng đạt được thành công tài chính bằng các phương cách như ăn trộm,
tham nhũng... là sự lệch lạc. Vì thế con người đạt được thỏa mãn cá nhân không chỉ từ sự
thành công mà còn từ cách thức để đạt được sự thành công ấy. Việc đạt được mục đích
bằng các phương tiện tiêu chuẩn được Merton gọi là "tính tuân thủ".
Do văn hóa Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công tài chính nên ngay cả
những người tương đối thành công cũng tìm cách kiếm được nhiều của cải hơn bằng các
phương cách lệch lạc và cả phạm pháp: những quản trị viên cao cấp điều hành công ty
1 Sinh viên chuyên ngành Xã Hội Học - Đại học Tôn Đức Thắng

1

gian lận kế toán, biển thủ công quỹ; người có thu nhập cao bóp méo thu nhập đối với cơ
quan thuế... Merton gọi hoạt động này là "sự đổi mới" - cố gắng đạt đến mục tiêu văn hóa
bằng các phương tiện không chuẩn tắc. Nguyên nhân của việc này là "sự căng thẳng" khi
mục đích lấn át tiêu chuẩn phải đạt được mục đích như thế nào.
Đứng trước "sự căng thẳng", có một cách giải quyết khác là "chủ nghĩa nghi thức"
- người ta từ bỏ mục tiêu đồng thời tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn văn hóa để đạt được
sự tôn trọng. Merton đã minh họa bằng các công chức cấp thấp của những tổ chức chính
thức mà ông gọi là "những người theo chủ nghĩa nghi thức quan liêu", họ đã lệch lạc đến
mức từ bỏ mục tiêu nhưng người khác xem họ là những công dân tốt bởi lẽ họ trung
thành tuyệt đối với các tiêu chuẩn ...
XÃ HỘI HỌC TỘI PHẠM
LÝ THUYẾT CĂNG THẲNG
Mai Văn Phụng
1
thuyết căng thẳng của Robert Merton (Robert Merton (1910-2003): Nhàhội
học nổi tiếng người Mỹ gốc Do Thái, giáo Đại học Columbia): Thông qua nghiên cứu
về mục đích của văn hóa Mỹ là thành công tài chính các phương cách của nó, "Robert
Merton khẳng định rằng hoạt động của hội thực sự khuyến khích tội phạmc loại
lệch lạc khác". Bảng dưới đây cho thấy các dạng phản ứng của cá nhân tùy thuộc vào thái
độ của cá nhân đó đối với mục tiêu và phương tiện văn hóa.
Phản ứng cá nhân đối với các mẫu văn hóa thống trị
Loại phản ứng của
cá nhân
Mục tiêu văn hóa Phương tiện văn hóa
Tính tuân thủ Chấp nhận Chấp nhận
Sự đổi mới Chấp nhận Từ chối
Chủ nghĩa nghi thức Từ chối Chấp nhận
Chủ trương rút lui Từ chối Từ chối
Sự nổi loạn
Từ chối mục tiêu hiện hành
nhưng quảng bá mục tiêu mới
Từ chối phương tiện hiện hành
nhưng quảng bá phương tiện khác
Mục đích của văn hóa Mỹ thành công tài chính hội Mỹ định hình một số
phương tiện để đạt được mục đích ấy dụ lao động cần cù, đạt được s giáo dục toàn
diện... Những cố gắng đạt được thành công tài chính bằng các phương cách như ăn trộm,
tham nhũng... là sự lệch lạc. Vì thế con người đạt được thỏa mãn cá nhân không chỉ từ sự
thành công còn từ cách thức để đạt được s thành công y. Việc đạt được mục đích
bằng các phương tiện tiêu chuẩn được Merton gọi là "tính tuân thủ".
Do văn hóa Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của thành công i chính nên ngay c
những người tương đối thành công cũng tìmch kiếm được nhiều của cải hơn bằng các
phương cách lệch lạc cả phạm pháp: những quản trị viên cao cấp điều hành công ty
1 Sinh viên chuyên ngành Xã Hội Học - Đại học Tôn Đức Thắng
1
xã hội học tội phạm - lý thuyết căng thẳng - Trang 2
xã hội học tội phạm - lý thuyết căng thẳng - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
xã hội học tội phạm - lý thuyết căng thẳng 9 10 332