Ktl-icon-tai-lieu

xã hội học truyền thông

Được đăng lên bởi nguyenngu
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3320 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC MÔ HÌNH
TRUYỀN THÔNG
Nhóm 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nguyễn Thị Tiết ( NT )
Nguyễn Thị Thùy ( TT )
Nguyễn Văn Thân
Phạm Thị Hoài Thương
Hồ Thị Hồng Thúy
Đỗ Thị Thúy
Phan Thị Thủy
Bùi Thị Thủy
Tống Thị Tiệp
Ngô Thị Trầm
Nguyễn Thị Tự
Hoàng THị Tuyết
Trần Vũ
Trần Thị Xinh

2

3

Tổng quan vấn đề
I. Các khái niệm cơ bản
1. Truyền thông
2. Mô hình truyền thông

II. Các mô hình truyền thông
1. Aristotle

3. Hai bậc của E. Katz

2. Lasswell

4. Nhiều bậc của Schram

III. Kết Luận

4

5

I. Các khái niệm cơ bản
1. Truyền Thông

Truyền thông là quá
trình truyền đạt , tiếp
nhận và trao đổi thông
tin nhằm thiết lập các
mối liên hệ giữa con
người với con người

6

2. Mô hình truyền thông
Ghi chú:
1.
2.
3.
4.
5.

Source ( Nguồn)
Encoding ( Mã hóa)
Channel ( Kênh )
Decoding ( Giải mã )
Receiver ( Người
nhận)
6. Feedback ( Phản hồi )

7

II. Các mô hình truyền thông
1. Aristotle (384 – 322 TCN)
- Là nhà triết học tự nhiên danh tiếng
nhất nền văn minh Hilap cổ.

- Quan điểm khoa học của Aristotle là
mục đích luận: "Thiên nhiên không bao
giờ làm gì thừa và luôn thực hiện một
việc theo một mục đích xác đinh".

8

Ông đề xuất mô hình nhằm tìm ra tầm quan trọng của vai trò
khán giả trong chuỗi thông tin liên lạc trong mô hình thông tin
liên lạc của mình

Năm yếu tố cơ bản của
mô hình
1. Speaker: Loa
2. Speech: Người nói
3. Audience: Khán giả
4. Occasion: Dịp lễ
5. Effect: Kết quả

9

2. Lasswell ( 1902 – 1978)
- Quan điểm của ông cho
rằng: Công chúng là một
đám đông thụ động và
không cưỡng lại được tác
động của các nhà truyền
thông
 Tác phẩm của G.Lasswell “cấu trúc và chức năng
trong xã hội” (1948) xây dựng toàn bộ quá trình
truyền thông đại chúng theo sơ đồ:

10

Ai

Nói
gì

cho
ai

Bằng
phương
tiện gì

Với
hiệu
quả thế
nào?

11

3. James E. Katz
Tiến sĩ James E. Katz là một học giả
thông tin liên lạc với một chuyên gia
trong các phương tiện truyền thông mới
(đặc biệt là liên quan đến Internet, các
phương tiện truyền thông xã hội, và điện
thoại di động).


Hiện nay ông là giáo sư và là chủ tịch của Bộ Truyền
thông tại Đại học Rutgers, NJ, Mỹ. Đồng thời ông cũng là
tiến sĩ xã hội học trường Đại học Rutgers – Mỹ

12

Hai bậc của E.katz
Các Phương Tiện Truyền
thông Đại chúng
Truyền thông bậc 1
C¸c thñ lÜnh ý kiÕn
Opinion leaders
Truyền thông bậc 2
C«ng chóng

13

4. Nhiều bậc của Schram
Quan điểm của ông cho rằng:
Công chúng là những tấm
bia, các thông điệp truyền
thông trong đó chứa đựng
các giá trị định kiến tuyên
truyền của các nhà...
CÁC MÔ HÌNH
TRUYỀN THÔNG
1. Nguyễn Thị Tiết ( NT )
2. Nguyễn Thị Thùy ( TT )
3. Nguyễn Văn Thân
4. Phạm Thị Hoài Thương
5. Hồ Thị Hồng Thúy
6. Đỗ Thị Thúy
7. Phan Thị Thủy
8. Bùi Thị Thủy
9. Tống Thị Tiệp
10. Ngô Thị Trầm
11. Nguyễn Thị Tự
12. Hoàng THị Tuyết
13. Trần Vũ
14. Trần Thị Xinh
Nhóm 4
xã hội học truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xã hội học truyền thông - Người đăng: nguyenngu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
xã hội học truyền thông 9 10 768