Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng cộng đồng châu Á dưới góc nhìn của khu vực học

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1339 lần   |   Lượt tải: 1 lần
12/3/2014

Xây dựng cộng đồng châu Á:
dưới góc nhìn Khu vực học
TS. Nguyễn Trần Tiến
Khoa Đông phương học

Q&A

Bạn sinh ra khu v c/vùng/mi n nào?
Bạn sinh ra: th i đi m?
Đặc trưng về: đ a lý – văn hóa – tôn giáo…
nơi đó?

1

12/3/2014

Đ t n c b n sinh ra
và đang s ng?

Q&A

• Đ a lý
• Văn hóa
• Ngôn ng
• T c ng i
• Tôn giáo
• Th ch chính tr

Vi t Nam

2

12/3/2014

Vi t Nam

Tín ng

ng tôn giáo ngo i lai và b n đ a

Việt Nam – Làng xã

Nhà ở truyền thống Miêng Hạ
Quốc Oai – Hà Tây

3

12/3/2014

Nội dung chuyên đề
I. Một số vấn đề về lý thuyết:
• Khu vực, Khu vực học, văn hóa – văn minh
• Phương pháp nghiên cứu liên ngành trong
nghiên cứu KVH.

II. Cộng đồng & Cộng đồng thế giới

III. Xây dựng Cộng đồng châu Á: tiếp
cận Khu vực học

I. Khu vực
II. Khu vực học và Phương pháp
nghiên cứu liên ngành trong KVH
III. Văn hóa – Văn minh
IV. Các khu vực văn hóa phương
Đông nhìn từ góc độ KVH

4

12/3/2014

I. Khu vực
• Từ điển tiếng Việt [Hoàng
Phê, 1997, tr. 494]:
▫ Là phần đất đai, trời
biển có giới hạn rõ
ràng (về mặt địa lý)
▫ Được vạch ra dựa trên
những tính chất đặc
điểm chung nào đó
(văn hóa, chính trị,
kinh tế)

II. Khu vực học
• Khoa học nghiên cứu
về khu vực (từ làng
đến một khu vực rộng
lớn gồm các quốc gia)
• Nhận diện khu vực theo 4 mức:
▫
▫
▫
▫

Trường hợp
Tiểu vùng
Vùng
Khu vực

5

12/3/2014

Khu vực học
• Khoa học liên ngành
nghiên cứu các lĩnh vực về
địa lý, quốc gia/vùng lãnh
thổ và văn hóa
• Phạm vi của khu vực học
trong liên nghành KHXH
và nhân văn .
Phương pháp NC Liên nghành trong khu vực học phổ
biến ở Mỹ và các nước châu ÂU từ sau chiến tranh thế
giới II

Mục đích và Đối tượng NC của KVH

Con
người

Môi
trường
sinh
thái

Không
gian văn
hóa – xã
hội

[Nguyễn Quang Ngọc, Việt Nam học ở
Việt Nam: Qúa trình hình thành và
phát triển. In trong: Khu vực học: Cơ
sở lý luận, thực tiễn và phương pháp
nghiên cứu, kỷ yếu Hội thảo khoa học
Quốc tế, 2006, tr. 5]
• Mục đích của KVH:

Môi
trường
tự nhiên

▫ là đạt tới những nhận thức
tổng hợp về một không
gian,
▫ tìm ra những đặc điểm của
tự nhiên và của đời sống
con người trong không
gian đó

6

12/3/2014

III. Văn hóa – Văn minh
• Khái niệm VH xuất hiện sớm ở phương Đông và phương
Tây.
• Trung Quốc Cổ đại:
▫ Văn hóa được hiểu là cách thức điều hành xã hội của
tầng lớp thống trị dùng văn hóa và giáo hóa, dùng cái hay,
cái đẹp để giáo dục và cảm hóa con người.
▫ Văn đối lập với vũ, vũ công, vũ uy dùng sức mạnh để cai
trị.

• Việt Nam thế kỷ 14-15: Nguyễn Trãi mơ ước một xã
hội văn trị, lấy nền tảng ...
12/3/2014
1
Xây dng cng đng châu Á:
dưới góc nhìn Khu vc hc
TS. Nguyn Trn Tiến
Khoa Đông phương hc
Q&A
Bn sinh ra khu vc/vùng/min nào?
Bn sinh ra: thi đim?
Đc trưng v: đa lý – văn hóa – tôn giáo…
nơi đó?
Xây dựng cộng đồng châu Á dưới góc nhìn của khu vực học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng cộng đồng châu Á dưới góc nhìn của khu vực học - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Xây dựng cộng đồng châu Á dưới góc nhìn của khu vực học 9 10 205