Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng cộng đồng châu Á từ góc nhìn của khu vực học phần 1

Được đăng lên bởi Thanh Triệu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
I – KHÁI NIỆM:
1. Định nghĩa
- Quan hệ quốc tế là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, chính trị, tư tưởng, luật
pháp, ngoại giao, quân sự…giữa những quốc gia & hệ thống quốc gia với nhau, giữa
các giai cấp chính, các lực lượng tổ chức xã hội, kinh tế và chính trị chủ yếu hoạt
động trên trường quốc tế (QHQT sau CTTG II. Nxb CTQG, 1962, tr.26; Inodensev,
Liên Xô).
- Quan hệ quốc tế là hiện tượng xã hội, song là loại quan hệ xã hội có đặc điểm riêng
nảy sinh trong quá trình hoạt động của con người liên quan đến môi trường quốc tế.
Quan hệ quốc tế này vượt khỏi biên giới quốc gia, có những thay đổi và trở nên vô
cùng phức tạp, bởi trong môi trường quốc tế có các cơ chế hoạt động và luật chơi
hoàn toàn khác với cơ chế trong nội bộ quốc gia (Vũ Dương Huân, Bản chất và đặc
thù của quan hệ quốc tế, Nghiên cứu quốc tế, số 3, 9/2010)
2. Ví dụ:
- Nó diễn ra một cách tự nhiên, liên tục và rất khó dự đoán chính xác chiều hướng xảy
ra của nó (vấn đề biển Đông, chiến tranh Ả rập - Israel)
- Tính phức tạp đó gắn liên với các nhân vật trọng yếu trong quan hệ quốc tế, dẫn đến
hình thành quá nhiều sự hoạt động tương tác phức tạp. Trên thế giới tồn tại nhiều loại
diễn viên, nhân vật đa dạng về số lượng, chủng loại: 192/200 nước tham gia Liên Hiệp
Quốc, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, khu vực.... rất phức tạp,
thậm chí còn đan xen, chồng chéo về chức năng, hoạt động lẫn nhau, rất phức tạp.
Hơn nữa, quan hệ quốc tế vẫn có thật - giả đan xen rất phức tạp.
- Việt Nam – Lào: “Quan hệ đặc biệt”
- Việt Nam – Campuchia: dù có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn giữ quan hệ
- Quan hệ quốc tế có tính toàn cầu. Tất cả các quốc gia, các tổ chức và các nhóm xã hội
đều tham gia vào quan hệ quốc tế. Hiện nay, quan hệ quốc tế bao gồm cả thế giới,
gồm nhiều nước tham gia vào Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, các quá trình toàn
cầu hóa, phát triển mạng thông tin toàn cầu... thành ngôi nhà chung nhất.
- Quan hệ quốc tế có tính đa nguyên văn hóa. Thực vậy, thế giới chúng ta là thế giới đa
dạng về văn hóa. Trong cuốn "Xung đột giữa các nền văn minh", S. Huntington ra
danh sách 9 nền văn minh chủ yếu là văn minh phương Tây, văn minh Mỹ latinh, văn
minh đạo Thiên Chúa, văn minh châu Phi, văn minh đạo Hồi, văn minh đạo Hindu,
văn minh Phật giáo, văn minh Trung Quốc và văn minh Nhật Bản. Ông khi nghiên
cứu các nền văn minh đã khẳng định sẽ có sự xung đột giữa chúng về tư tưởng, văn

3.

hóa mà nặng nhất về chính trị, song sự xung ...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ
I – KHÁI NIỆM:
1. Định nghĩa
- Quan hệ quốc tế là tổng thể những mối quan hệ về kinh tế, chính trị, tư tưởng, luật
pháp, ngoại giao, quân sự…giữa những quốc gia & hệ thống quốc gia với nhau, giữa
các giai cấp chính, các lực lượng tổ chức xã hội, kinh tế và chính trị chủ yếu hoạt
động trên trường quốc tế (QHQT sau CTTG II. Nxb CTQG, 1962, tr.26; Inodensev,
Liên Xô).
- Quan hệ quốc tế là hiện tượng xã hội, song là loại quan hệ xã hội có đặc điểm riêng
nảy sinh trong quá trình hoạt động của con người liên quan đến môi trường quốc tế.
Quan hệ quốc tế này vượt khỏi biên giới quốc gia, có những thay đổi và trở nên vô
cùng phức tạp, bởi trong môi trường quốc tế có các cơ chế hoạt động và luật chơi
hoàn toàn khác với cơ chế trong nội bộ quốc gia (Vũ Dương Huân, Bản chất và đặc
thù của quan hệ quốc tế, Nghiên cứu quốc tế, số 3, 9/2010)
2. Ví dụ:
- Nó diễn ra một cách tự nhiên, liên tục và rất khó dự đoán chính xác chiều hướng xảy
ra của nó (vấn đề biển Đông, chiến tranh Ả rập - Israel)
- Tính phức tạp đó gắn liên với các nhân vật trọng yếu trong quan hệ quốc tế, dẫn đến
hình thành quá nhiều sự hoạt động tương tác phức tạp. Trên thế giới tồn tại nhiều loại
diễn viên, nhân vật đa dạng về số lượng, chủng loại: 192/200 nước tham gia Liên Hiệp
Quốc, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ, tổ chức chính phủ, khu vực.... rất phức tạp,
thậm chí còn đan xen, chồng chéo về chức năng, hoạt động lẫn nhau, rất phức tạp.
Hơn nữa, quan hệ quốc tế vẫn có thật - giả đan xen rất phức tạp.
- Việt Nam – Lào: “Quan hệ đặc biệt”
- Việt Nam – Campuchia: dù có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn giữ quan hệ
- Quan hệ quốc tế có tính toàn cầu. Tất cả các quốc gia, các tổ chức và các nhóm xã hội
đều tham gia vào quan hệ quốc tế. Hiện nay, quan hệ quốc tế bao gồm cả thế giới,
gồm nhiều nước tham gia vào Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, các quá trình toàn
cầu hóa, phát triển mạng thông tin toàn cầu... thành ngôi nhà chung nhất.
- Quan hệ quốc tế có tính đa nguyên văn hóa. Thực vậy, thế giới chúng ta là thế giới đa
dạng về văn hóa. Trong cuốn "Xung đột giữa các nền văn minh", S. Huntington ra
danh sách 9 nền văn minh chủ yếu là văn minh phương Tây, văn minh Mỹ latinh, văn
minh đạo Thiên Chúa, văn minh châu Phi, văn minh đạo Hồi, văn minh đạo Hindu,
văn minh Phật giáo, văn minh Trung Quốc và văn minh Nhật Bản. Ông khi nghiên
cứu các nền văn minh đã khẳng định sẽ có sự xung đột giữa chúng về tư tưởng, văn
Xây dựng cộng đồng châu Á từ góc nhìn của khu vực học phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng cộng đồng châu Á từ góc nhìn của khu vực học phần 1 - Người đăng: Thanh Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Xây dựng cộng đồng châu Á từ góc nhìn của khu vực học phần 1 9 10 652