Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống CSR

Được đăng lên bởi nhaheochuot
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GLOBAL STANDARDS

Xaây döïng Heä thoáng CSR: Phöông phaùp Aùp duïng

Noäi dung huaán luyeän
1. Khaùi nieäm CSR

2. CSR Audit I - Dieãn giaûi & Ñieåm
chuaån
3. CSR Audit II - Phöông phaùp, Coâng
cuï vaø Kyõ naêng audit
4. Xaây döïng heä thoáng vaø thöïc hieän
CSR
Global Standards
November 2004

2

1

Xaây döïng Heä thoáng CSR
Ñeå coù moät heä thoáng CSR beàn vöõng:
n
n

n
n

Global Standards
November 2004

Söï quyeát taâm thöïc hieän cuûa Ban Laõnh ñaïo cao caáp
Thieát laäp heä thoáng Chính saùch, Quy trình & thöïc hieän
huaán luyeän
Heä thoáng Löu tröõ taøi lieäu & Chöùng töø
Chuû ñoäng tieáp caän vaán ñeà
è Luoân tieáp tuïc caûi thieän

3

Aùp duïng tieâu chuaån WRAP
Ñeå tuaân thuû caùc nguyeân taéc Wrap, nhaø maùy phaûi thöïc hieän ñöôïc
caùc vieäc sau: (1) Chaáp Nhaän Chính saùch (2) Trieån khai vieäc Aùp
duïng vaø (3) Giaùm saùt vieäc Aùp duïng theo caùc böôùc nhö sau:

Global Standards
November 2004

1. Chaáp Nhaän vieäc aÙp duïng Ng taéc Wrap
n
Nhaø maùy coù theå hieän vieäc Chaáp nhaän ?
n
Coù ñeà cöû nhaân söï chòu traùch nhieäm phoå bieán, trieån khai vaø
giaùm saùt vieäc aùp duïng ?
2. Trieån khai vieäc aùp duïng
n
Aùp duïng nguyeân taéc coù nhaát quaùn khoâng ?
n
Vieäc aùp duïng ng taéc coù ñöôïc thöïc hieän trong khoaûng thôøi
gian caàn vaø ñuû khoâng ?
n
Vieäc aùp duïng naøy coù ñöôïc phoå bieán roäng raõi vaø ñöôïc NLÑ
thaáu hieåu ?
3. Giaùm saùt
n
Nhaø maùy coù kieåm tra ñònh kyø tính hieäu quaû cuûa vieäc thöïc
hieän ?
n
Caùc tröôøng hôïp vi phaïm chính saùch coù ñöôïc nhaän dieän,
phaân tích vaø ñieàu tra khoâng ?
n
Nhaø maùy coù khaéc phuïc kòp thôøi caùc tröôøng hôïp xaûy ra vi
phaïm chính saùch ?
Caùc böôùc aùp duïng ngyeân taéc treân ñeàu phaûi coù baèng chöùng theå
4
hieän…

2

Caàn thieát Heä thoáng CSR beàn vöõng
*

Ñeå CSR öùng duïng ñöôïc, coù hieäu quaû & beàn vöõng, phaûi
hoaø nhaäp heä thoáng quaûn lyù hieän taïi phuø hôïp tieâu chí CSR
* Baûn thaân moät caùn boä Lao ñoäng khoâng theå thieát laäp caû heä
thoáng …
Moãi nguyeân taéc CSR caàn ñöôïc theå hieän qua caùc vieäc sau:
1. Taøi lieäu : Chính saùch, Quy trình, Chöùng töø
n
Nhaø maùy coù caäp nhaät thoâng tin quy ñònh luaät kòp thôøi ?
n
Coù vaên baûn chaáp nhaän thöïc hieän caùc chính saùch/quy trình?
n
Caùc taøi lieäu, chöùng töø, heä thoáng löu tröõ coù ñaày ñuû khoâng ?
2. Thoâng tin / Trieån khai vieäc aùp duïng
n
Coù phoå bieán & toå chöùc huaán luyeän ?
n
Coù chöùng töø ghi nhaän laïi?
n
Chöông trình huaán luyeän coù thöôøng xuyeân ?

Global Standards
November 2004...
1
GLOBAL STANDARDS
Xaây döïng Heä thoáng CSR: Phöông phaùp Aùp duïng
Global Standards
November 2004
2
Noäi dung huaán luyeän
1. Khaùi nieäm CSR
2.CSR Audit I -Dieãn giaûi & Ñieåm
chuaån
3.CSR Audit II -Phöông phaùp, Coâng
cuïvaøKyõ naêng audit
4.Xaây döïng heäthoáng vaøthöïc hieän
CSR
Xây dựng hệ thống CSR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống CSR - Người đăng: nhaheochuot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Xây dựng hệ thống CSR 9 10 723