Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng xã hội mới

Được đăng lên bởi thuyduonght38-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Website:  Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
A. Lêi më ®Çu
Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: Quan hệ sản xuất, lực lượng
sản xuất, nền văn hoá và những con người xã hội đó. Cuông cuộc hoá đó chính là con đường và bước đi tất
yếu để tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đại.
Xây dựng cơ sở vật chất , kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đại là một quy luật chung phổ biến đối với tất cả
các nước. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau do điểm xuất phát lên không giống nhau nên cách thức tiến
hành xây dựng cơ sở vật chất hiện đại sẽ không giống nhau. Đối với những nước có nền kinh tế kém phát
triển như nước ta, nền sản xuất nhỏ, nghề thủ côngn là chủ yếu. Công nghiệp hoá là quá trình mang tính quy
luật để tạo ra cơ sở vật chất cho nền sản xuất lớn hiện đại,
Chính vì thế tại đại hội Đảng VIII, Đảng ta khẳng định: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới. đẩy mạnh
côngnghiệp hoá hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ của dân tộc ta.
Những thành tựu sau mười năm đổi mới đặc biệt là kết quả thực hiện vượt mức những mục tiêu của kế
hoạch 5 năm (1991- 1995) đã đưa nền kinh tế nước ta khỏi khủng koảng và tạo được những tiền đề cho phép
chuyển sang giai đoạn của sự phát triển đất nước.
Cũng tại đại hội thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam xuất phát từ nguyện vọng và ý trí của nhân dân.
Từ điều kiện khả năng của đất nước ta trong bối cảnh và xu thế của thời đại ngày nay đã khẳng định quyết
tâm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp hoá vào năm 2020..
Từ lí do trên em quyết định chọn đề tài “Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây
dựng xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay”
Với sự hiểu biết còn hạn chế của mình, em xin mạnh dạn trình bày một số ý kiến cá nhân với hi vọng góp
phần nhỏ bé làm phong phú thêm hệ thống lí luận trong công cuộc CNH, HĐH của đất nước ta. Em rất mong
được sự góp ý của thầy giáo và các bạn quan tâm đến đề tài này để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
B.Néi dung
I. §«i nÐt vÒ lùc läng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
1.

Lực lượng sản xuất là gì?
Lùc lượng sản xuất lµ toµn bộ những năng lực sản xuất của một x· hội nhất định, ë mét thêi k× nhÊt

®Þnh.
Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a con ngêi víi tù nhiªn. BiÓu hiÖn tr×nh ®é s¶n
xuÊt cña con ngêi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt....
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
A. Lêi më ®Çu
Công cuộc xây dựng xã hội mới phải được tiến hành toàn diện trên các mặt: Quan hệ sản xuất, lực lượng
sản xuất, nền văn hoá những con người hội đó. Cuông cuộc hoá đó chính con đường bước đi tất
yếu để tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đại.
Xây dựng cơ sở vật chất , kĩ thuật cho nền sản xuất hiện đại là một quy luật chung phổ biến đối với tất cả
các ớc. Tuy nhiên, tuỳ từng nước khác nhau do điểm xuất phát lên không giống nhau nên cách thức tiến
hành xây dựng sở vật chất hiện đại sẽ không giống nhau. Đối với những ớc nền kinh tế kém phát
triển như nước ta, nền sản xuất nhỏ, nghề thủ côngn chủ yếu. Công nghiệp hoá quá trình mang tính quy
luật để tạo ra cơ sở vật chất cho nền sản xuất lớn hiện đại,
Chính thế tại đại hội Đảng VIII, Đảng ta khẳng định: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới. đẩy mạnh
côngnghiệp hoá hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ của dân tộc ta.
Những thành tựu sau mười năm đổi mới đặc biệt kết quả thực hiện vượt mức những mục tiêu của kế
hoạch 5 năm (1991- 1995) đã đưa nền kinh tế nước ta khỏi khủng koảng tạo được những tiền đề cho phép
chuyển sang giai đoạn của sự phát triển đất nước.
Cũng tại đại hội thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam xuất phát từ nguyện vọng ý trí của nhân dân.
Từ điều kiện khả ng của đất nước ta trong bối cảnh xu thế của thời đại ngày nay đã khẳng định quyết
tâm phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước Công nghiệp hoá vào năm 2020..
Từ do trên em quyết định chọn đề tài Tính tất yếu của quá trình CNH, HĐH trong sự nghiệp xây
dựng xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay
Với sự hiểu biết còn hạn chế của mình, em xin mạnh dạn trình bày một số ý kiến nhân với hi vọng góp
phần nhỏ bé làm phong phú thêm hệ thống lí luận trong công cuộc CNH, HĐH của đất nước ta. Em rất mong
được sự góp ý của thầy giáo và các bạn quan tâm đến đề tài này để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
B.Néi dung
I. §«i nÐt vÒ lùc läng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt
1. Lực lượng sản xuất là gì?
Lùc lượng sn xut toµn b nhng năng lc sn xut ca một hi nht định, ë mét thêi k× nhÊt
®Þnh.
Lùc lîng s¶n xuÊt biÓu hiÖn mèi quan hÖ t¸c ®éng gi÷a con ngêi víi tù nhiªn. BiÓu hiÖn tr×nh ®é s¶n
xuÊt cña con ngêi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ngêi trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i vËt chÊt.
Lùc lîng s¶n xuÊt bao gåm t liÖu s¶n xuÊt vµ ngêi lao ®éng víi kÜ n¨ng cña hä. T liÖu s¶n xuÊt trước
hÕt c«ng lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt søc lao ®éng cña con ngêi, t liÖu s¶n xuÊt c«ng lao
®éng kÕt hîp víi nhau t¹o thµnh lùc lîng s¶n xuÊt.
2. Quan hÖ s¶n xuÊt ®îc hiÓu ra sao?
Quan n xuÊt quan gi÷a ngêi víi ngêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph©n phèi, trao ®æi tiªu
dïng s¶n phÈm x· héi.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt con ngêi kh«ng chØ quan víi nhiªn, t¸c ®éng vµo giíi nhiªn
cßn quan víi nhau, t¸c ®éng lÉn nhau. H¬n n÷a chØ trong quan t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau th× con ngêi
míi cã sù t¸c ®éng vµo giíi tù nhiªn vµ míi cã s¶n xuÊt. Quan hÖ s¶n xuÊt bao gåm ba mÆt sau:
ChÕ ®é h÷u t liÖu s¶n xuÊt tøc lµ quan s¶n xuÊt gi÷a ngêi ®èi víi t liÖu n xuÊt nãi c¸ch
kh¸c t liÖu s¶n xuÊt thuéc vÒ ai.
1
Xây dựng xã hội mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng xã hội mới - Người đăng: thuyduonght38-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Xây dựng xã hội mới 9 10 516