Ktl-icon-tai-lieu

Xóa đói giảm nghèo & chương trình 135

Được đăng lên bởi thuyen
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 4815 lần   |   Lượt tải: 3 lần
XÓA ĐÓI GiẢM NGHÈO
VÀ CHƯƠNG TRÌNH 135

Nội dung
1

Các quan niệm chung về xóa đói giảm nghèo

2

Xóa đói giảm nghèo và chương trình 135

3

Bài học và những giải pháp

Các quan niệm về đói nghèo

1

Đói nghèo là gì?

2

Các thước đo đói nghèo?

Các quan niệm về đói nghèo
1

Đói nghèo là gì?

Trường

phái phúc lợi : đói nghèo là tình trạng 1 hay nhiều cá nhân
trong xã hội không có được một mức phúc lợi kinh tế cần thiết
để đảm bảo 1 cuộc sống tối thiểu hợp lý theo tiêu chuẩn của xã hội đó.



Trường phái nhu cầu cơ bản: đói nghèo là tình trạng 1 hay nhiều cá
nhân trong xã hội không được hưởng một tập hợp hàng hoá và dịch vụ
được xác định cụ thể mà việc thoả mãn chúng là điều kiện tiên quyết
để đảm bảo chất lượng cuộc sống.



Trườngg phái năng lực: Khi xã hội còn tồn tại những cá nhân không có
điều kiện phát huy hết năng lực của mình theo cách họ muốn thì xã hội
đó còn tồn tại sự nghèo khổ

Các quan niệm về đói nghèo
1

Đói nghèo là gì?


Những khía cạnh cơ bản của đói nghèo:


Sự khốn cùng về vật chất



Sự thiếu thốn về giáo dục và y tế



Nguy cơ dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro



Tình trạng không có tiếng nói và quyền lực

Các quan niệm về đói nghèo
2

Các thước đo đói nghèo?


Xác định các chỉ số phúc lợi



Lực chọn và ước tính ngưỡng nghèo



Các thước đo đói nghèo thông dụng

Các quan niệm về đói nghèo


Xác định các chỉ số phúc lợi:
 Khía cạnh tiền tệ:
o Mức chi tiêu bình quân đầu người
o Thu nhập

 Khía cạnh phi tiền tệ:
o Tình trạng thiếu thốn về y tế, giáo dục,
các mối quan hệ xã hội...

Các quan niệm về đói nghèo


Lựa chọn và ước tính ngưỡng nghèo:
 Ngưỡng nghèo tuyệt đối:
o Là chuẩn tuyệt đối về mức sống được coi là tối thiểu cần thiết
để cá nhân hay hộ gia đình có thể tồn tại khỏe mạnh

 Ngưỡng nghèo tương đối:
o Phản ánh tình trạng của một bộ phận dân cư
sống dưới mức trung bình của cộng đồng

Các quan niệm về đói nghèo


Các thước đo đói nghèo thông dụng:
 Chỉ số đếm đầu hay tỷ lệ đói nghèo:
o Là tỷ lệ những người nằm dưới ngưỡng nghèo
o Cho biết quy mô (hay diện nghèo) của một quốc gia

 Khoảng nghèo:
o Là tổng mức thiếu hụt của tất cả người nghèo trong nền kinh tế
o Phản ánh độ sâu đói nghèo

 Bình phương khoảng nghèo:
o Phản ánh mức độ nghiêm trọng của đói nghèo

Xóa đói giảm nghèo và chương trình 135

1

Tổng quan về tình hình xóa đói giảm nghèo

2

Chương trình 135

Xóa đói giảm nghèo và chương trình 135
1

Tổng quan về tình hình xóa đói giảm nghèo


Thế giới:


Tình trạng đói nghèo trên thế giới:
o...