Ktl-icon-tai-lieu

Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Lo van Bich
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 544 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài tập thảo luận
Nhóm 6
Danh sách thành viên
1. Ma Xuân Thêm
2. Lò Văn Bích
3. Giàng A Sỹ Chang
4. Lưu Văn Vượng
5. Nông Văn Cao Nguyên
6. Đinh Tuấn Linh
7. Dương Múi Phin
8. Hà Thúy Quỳnh
9. Nguyễn Thị Phương
10. Liêu Thị Nhật Lệ
11. Hoàng Xuân Diễm
12. Diệp Thị Kim Thư
13. Hoàng Lệ Thu
14. Đặng Thị Thủy

1

A. Mở đầu
Xóa đói, giảm nghèo ở nước ta vẫn đang là vấn đề bức xúc được Đảng
và Nhà nước hết sức quan tâm. Xóa đói, giảm nghèo toàn diện, bền vững là
mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và là một
trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện phát triển đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong giai đoạn
2006 - 2010 tạo bước ngoặt mới trong xóa đói, giảm nghèo và là nền tảng
cho chúng ta thực hiện những giải pháp xóa đói, giảm nghèo cho giai đoạn
2011 - 2020.

2

B. Nội dung
1. Đánh giá chung về các chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
hiện nay
Hơn 30 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi đói nghèo trong hai thập
kỷ qua, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều thách thức mới cũng đang nổi
lên đòi hỏi sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của toàn dân
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
1.1. Thành tựu
Qua nhiều năm thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo bằng
hàng loạt các chương trình như:
+ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình phát
triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc, miền
núi (Chương trình 135)
+ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62
huyện nghèo (Nghị quyết số 30a)
+ Các chương trình, dự án kinh tế - xã hội khác hướng vào mục tiêu
giảm nghèo như: hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, chính sách hỗ trợ về giáo dục
và nâng cao trình độ dân trí...
Với các chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước triển
khai trên cả nước tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm nhanh từ 22% (năm 2005)
xuống còn 11,3% (năm 2009) và còn 9,45% (năm 2010), bình quân mỗi năm
giảm 2% - 3% tỷ lệ nghèo. Người nghèo đã được tiếp cận tốt hơn các nguồn
lực kinh tế (vốn, đất đai, công nghệ, thị trường...) và các dịch vụ xã hội cơ
bản như: giáo dục, y tế, nước sạch, trợ giúp pháp lý... Kết cấu hạ tầng của
các huyện, xã nghèo được tăng cường. Đời sống của người nghèo được cải
thiện rõ rệt.
1.2.
Khó
khăn và
thách
thức
Tuy tỷ lệ
hộ nghèo
giảm
nhanh
nhưng

3

kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu
nhập nằm sát chuẩn nghèo rất lớn (70% - 80%), tỷ lệ hộ tái nghèo hằng năm
so với tổng số hộ thoát nghèo còn cao ...
1
Bài tập thảo luận
Nhóm 6
Danh sách thành viên
1. Ma Xuân Thêm
2. Lò Văn Bích
3. Giàng A Sỹ Chang
4. Lưu Văn Vượng
5. Nông Văn Cao Nguyên
6. Đinh Tuấn Linh
7. Dương Múi Phin
8. Hà Thúy Quỳnh
9. Nguyễn Thị Phương
10. Liêu Thị Nhật Lệ
11. Hoàng Xuân Diễm
12. Diệp Thị Kim Thư
13. Hoàng Lệ Thu
14. Đặng Thị Thủy
Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam - Người đăng: Lo van Bich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 9 10 649