Ktl-icon-tai-lieu

Ý kiên bộ luật hình sự (sửa đổi)

Được đăng lên bởi tebo123457
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TƯ PHÁP
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TTr-BTP
Hà Nội, ngày

tháng 01 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ,
Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của
Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội
khóa XIII, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp
với các cơ quan, tổ chức liên quan tiến hành soạn thảo dự án Bộ luật hình sự
(sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Bộ luật). Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ về
dự án Bộ luật này với những nội dung cơ bản sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua ngày
21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000. Từ khi ra đời
đến nay, BLHS là công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc quản lý xã hội,
phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng trong việc giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của
các tổ chức và của công dân, góp phần có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, sau gần 14 năm thi hành, tình hình đất nước ta đã có những
thay đổi lớn về mọi mặt. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN mà nội dung cơ bản là ghi nhận và bảo đảm
thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân; chiến lược hoàn
thiện hệ thống pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp và chủ động hội nhập quốc
tế của Việt Nam đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã hội
và đối ngoại. Điều này đã làm cho BLHS hiện hành trở nên bất cập, không đáp
ứng được yêu cầu của thực tiễn, cụ thể:
1. Từ sau năm 2000, Nhà nước ta thực hiện chủ trương cải cách tư pháp
theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lầng thứ X của Đảng và các
Nghị quyết của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002
của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian
tới (Nghị quyết số 08/NQ-TW); Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của
Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48/NQ-TW) và
Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải
cách tư pháp đến ...
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TTr-BTP
Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2015
TỜ TRÌNH
Về dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ,
Thực hiện Nghị quyết số 23/2012/QH13 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của
Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh m 2012 và nhiệm kỳ của Quốc hội
khóa XIII, y ban Thường vụ Quốc hội đã giao Bộ pháp chủ trì, phối hợp
với c quan, tổ chức liên quan tiến hành soạn thảo dự án Bộ luật hình s
(sửa đổi) (sau đây gọi dự án Bộ luật). Bộ pháp kính trình Chính phủ về
dự án Bộ luật này với những nội dung cơ bản sau đây:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua ngày
21 tháng 12 năm 1999, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2000. Từ khi ra đời
đến nay, BLHS công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc quản xã hội,
phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng trong việc giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của
các tổ chức của công dân, góp phần hiệu quả trong sự nghiệp y dựng
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tuy nhiên, sau gần 14 năm thi hành, tình hình đất nước ta đã những
thay đổi lớn v mọi mặt. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách của
Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây
dựng Nhà nước pháp quyền XHCN mà nội dung bảnghi nhận và bảo đảm
thực hiện c quyền con người, quyền bản của công dân; chiến lược hoàn
thiện hệ thống pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp và chủ động hội nhập quốc
tế của Việt Nam đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, hội
đối ngoại. Điều y đã làm cho BLHS hiện hành trở nên bất cập, không đáp
ứng được yêu cầu của thực tiễn, cụ thể:
1. Từ sau năm 2000, Nhà nước ta thực hiện chủ trương cải cách pháp
theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lầng thứ X của Đảng các
Nghị quyết của Bộ Chính tr như: Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002
của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian
tới (Nghị quyết số 08/NQ-TW); Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của
Bộ Chính trị v Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48/NQ-TW) và
Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải
cách pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49/NQ-TW). Trong các nghị quyết
Ý kiên bộ luật hình sự (sửa đổi) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý kiên bộ luật hình sự (sửa đổi) - Người đăng: tebo123457
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ý kiên bộ luật hình sự (sửa đổi) 9 10 698