Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi thanhxuandt-le
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1997 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ý nghĩa của việc nghiên cứu và học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

A. LỜI MỞ ĐẦU
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển
chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa
dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người. Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh mang ý nghĩa hết sức to
lớntrang bị hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng
cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng cả mỗi người,
để làm cho chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta.

Hình A.1
B. NỘI DUNG
1. Nội dung của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chính là việc nghiên cứu và vận dụng hệ
thống các quan điểm của Hồ Chí Minh, bao gồm các tư tưởng chủ yếu như: giải phóng
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân
của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của

K2013 TP2

Page 1

Ý nghĩa của việc nghiên cứu và học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

dân do dân và vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;
về phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh
thầncủa nhân dân; về đạo đức Cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm
lo bồi dưỡng thế hệ Cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh,
cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân;...
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta phải nắm bắt được yếu tố cốt lõi trong
tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là: tư tưởng về độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội;
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp và giải phóng con người.

Hình A.2
2. Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
2.1. Việc học tập, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh giúp người học tiếp cận,
hiểu rõ hơn về con người vĩ đại Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 2/9/1969) là một nhà cách mạng, một trong những
người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ
cho Việt Nam. Người là nhà lãnh đạo nổi tiếng được nhi...
Ý nghĩa c a vi c nghiên c u và h c t p T t ng H Chí Minh ư ưở
A. LỜI MỞ ĐẦU
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển
chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa
dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người. Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh mang ý nghĩa hết sức to
lớntrang bị hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng
cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng cả mỗi người,
để làm cho chủ nghĩa MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư
tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta.
Hình A.1
B. NỘI DUNG
1. Nội dung của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh:
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chính là việc nghiên cứu và vận dụng hệ
thống các quan điểm của Hồ Chí Minh, bao gồm các tư tưởng chủ yếu như: giải phóng
dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ
nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân
của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của
K2013 TP2 Page 1
Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: thanhxuandt-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Ý nghĩa của việc học tập và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 350