Ktl-icon-tai-lieu

Ý nghĩa ngày của ngày 30_4_1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1_5

Được đăng lên bởi Rita Ly
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
22/3/2015

Ý nghĩa ngày của ngày 30/4/1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1/5

Ý nghĩa ngày của ngày 30/4/1975 và lịch sử ngày quốc tế lao
động 1/5
·  Ý nghĩa ngày 30/4
Ngày  30/4/1975,  đại  thắng  mùa  xuân đã  làm  thất  bại  hoàn  toàn  cuộc
chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền
Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu
nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm
của nhân dân ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đánh giá:
“Năm  tháng  sẽ  trôi  qua  nhưng  thắng  lợi  của  nhân  dân  ta  trong  sự  nghiệp
chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong
những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ
nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như
một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế
to lớn  và có  tính thời  đại sâu  sắc”. Hay đánh  giá của  đại tướng  Võ Nguyên
Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói
lọi  bằng  vàng:  Tổng  khởi  nghĩa  tháng  Tám,  chiến  thắng  Điện  Biên  Phủ  và
chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân
dân  Việt  Nam đã  làm  nên  câu  chuyện  thần  kì  tưởng  chừng  không  thể  làm
được  giữa thế  kỷ XX.  Lần đầu  tiên  trong lịch  sử, một  dân tộc  vốn là  thuộc
địa, nửa  phong kiến,  kinh tế kém  phát triển, đánh  thắng những  cường quốc,
đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh
dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.
Đại thắng  mùa xuân năm  1975, như nhận  định của  Đảng ta là  một sự
kiện  quan  trọng có  tầm  quốc  tế to  lớn  và  có tính  thời  đại  sâu sắc,  làm  nức
lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ  khắp năm châu bôn biển. Báo cáo chính trị
của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại đại hội lần thứ IV cũng chỉ rõ: “Đối
với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta đã đập tan cuộc phản công lớn nhất của
tên đế  quốc đầu  sỏ chĩa vào  các lực lượng  cách mạng  kể từ sau  chiến tranh
thế giới thứ hai, đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của
CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á,
làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình
thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm
sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng
tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm ...
22/3/2015 Ýnghĩangàycủangày30/4/1975vàlịchsửngàyquốctếlaođộng1/5
http://tanphu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1551&Mode=1 1/3
Ýnghĩangàycủangày30/4/1975vàlịchsửngàyquốctếlao
động1/5
·Ýnghĩangày30/4
Ngày30/4/1975,đạithắngmùaxuânđãlàmthấtbạihoàntoàncuộc
chiếntranhxâmlượcvàáchthốngtrịthựcdânmớicủađếquốcMỹởmiền
Nam,giảiphónghoàntoànmiềnNam,kếtthúcvẻvangcuộcchiếntranhcứu
nướclâudàinhất,khókhănnhấtvàvĩđạinhấttronglịchsửchốngngoạixâm
củanhândânta.ĐạihộiĐảngtoànquốclầnthứIVtháng12/1976đánhgiá:
“Năm thángsẽ trôi quanhưng thắnglợi của nhândân ta trongsự nghiệp
chốngMỹ,cứunướcmãimãiđượcghivàolịchsửdântộctanhưmộttrong
nhữngtrangchóilọinhất,mộtbiểutượngsángngờivềsựtoànthắngcủachủ
nghĩaanhhùngcáchmạngvàtrítuệconngười,vàđivàolịchsửthếgiớinhư
mộtchiếncôngvĩđạicủathếkỷXX,mộtsựkiệncótầmquantrọngquốctế
tolớnvàcótínhthờiđạisâusắc”.HayđánhgiácủađạitướngVõNguyên
Giáp:“TrongquátrìnhcáchmạngViệtNamtừkhicóĐảng,bacáimócchói
lọibằngvàng:TổngkhởinghĩathángTám,chiếnthắngĐiệnBiênPhủ
chiếnthắngmùaxuân1975,đạithắngmãimãisángngờitrongsửsách.Nhân
dânViệtNamđã làmnên câuchuyện thầnkì tưởngchừng khôngthể làm
đượcgiữathếkỷXX.Lầnđầutiêntronglịchsử,mộtdântộcvốnlàthuộc
địa,nửaphongkiến,kinhtếkémpháttriển,đánhthắngnhữngcườngquốc,
đếquốcchủnghĩachủyếubằngsứccủachínhmình,nêumộttấmgươnganh
dũng,bấtkhuất,trítuệ,tàinăngtrướctoànthếgiới”.
Đạithắngmùaxuânnăm1975,nhưnhậnđịnhcủaĐảngtalàmộtsự
kiệnquantrọngcótầmquốctếtolớnvàcótínhthờiđạisâusắc,làmnức
lòngbạnbèvànhândântiếnbộkhắpnămchâubônbiển.Báocáochínhtrị
củaBanchấphànhTrungươngĐảngtạiđạihộilầnthứIVcũngchỉrõ:“Đối
vớithếgiới,thắnglợicủanhândântađãđậptancuộcphảncônglớnnhấtcủa
tênđếquốcđầusỏchĩavàocáclựclượngcáchmạngkểtừsauchiếntranh
thếgiớithứhai,đẩylùitrậnđịacủachủnghĩađếquốc,mởrộngtrậnđịacủa
CNXH,phávỡmộtphòngtuyếnquantrọngcủađếquốcMỹởĐôngNamÁ,
làmđảolộnchiếnlượctoàncầuphảncáchmạngcủachúng,đẩyMỹvàotình
thếkhókhănchưatừngthấy,làmyếuhệthốngđếquốcchủnghĩa,tăngthêm
sứcmạnhvàthếtiếncôngcủacáctràolưucáchmạngthờiđại,đemlạilòng
tinvàniềmphấnkhởichohàngtrămtriệungườitrênkhắptráiđấtđangđấu
tranhvìhòabìnhđộclậpdântộc,dânchủvàCNHX”.
Cáchmạngthếgiới,đặcbiệtphongtràođấutranhgiảiphóngdântộc,
baogiờcũngquanhcophứctạpnhưngkhôngngừngpháttriển.Gầnbốnthập
kỷqua,trongcụcdiệnquốctếđãmởramộtthờikỳmớimànhândântiếnbộ
gọilà“thờikỳsauViệtNam”.ViệtNamngọncờtiênphong,ngọncờvẫy
gọinhữngngườilaođộngnghèokhổvàcácdântộcbịápbứctrênthếgiới
đangđầyrẫybấtcôngvàbạongược.
·LịchsửngàyQuốctếLaođộng1/5
Hằng năm,người laođộng trêntoàn thếgiới lạicùng nhaukỷ niệm
ngàyQuốctếLaođộng1/5.Vậylịchsửcủangày1/5nhưthếnào?
NgaysaukhithànhlậpQuốctếInăm1864,Máccoiviệcrútngắnthời
gianlaođộnglànhiệmvụđấutranhcủagiaicấpvôsản.TạiĐạihộilầnthứ
nhấtcủaQuốctếCộngsảnIhọptạiGieneve(ThụySĩ)tháng9/1866,vấnđề
đấutranhchongàylàmviệc8giờđượccoilànhiệmvụquantrọng.Khẩu
Ý nghĩa ngày của ngày 30_4_1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1_5 - Trang 2
Ý nghĩa ngày của ngày 30_4_1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1_5 - Người đăng: Rita Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ý nghĩa ngày của ngày 30_4_1975 và lịch sử ngày quốc tế lao động 1_5 9 10 702