Ktl-icon-tai-lieu

ý nghĩa và phuoưng pháp luận mối quan hệ biện chứng vật chất và ý thức

Được đăng lên bởi Nỗi Đau Xót Xa
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 433 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương
pháp luận.
a) Đinh nghĩa:
- Vật chất:
Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho
con người trong cảm giác,được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác”
Vật chất tồn tại bằng cách vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn tại của mình.Không
thể có vật chất không vận động và không có vận động ở ngoài vật chất.Đồng thời vật chất vận
động trong không gian và thời gian.Không gian và thời gian là hình thức tồn tại của vật chất,là
thuộc tính chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể .
- Ý thức:
Ý thức lẩn phẩm của quá trình phát triển của tự nhiên và lịch sử - xã hội.Bản chất của ý thức là
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan,là sự phản ánh tích cực,tự giác,chủ động,sáng tạo thế
giới khách quan và bộ não người thông qua hoạt động thực tiễn.Chính vì vậy,không thể xem xét
hai phạm trù này tách rời,cứng nhác, càng không thể coi ý thức (bao gồm cảm xúc,ý chí,tri thức,
….) là cái có trước ,cái sinh ra và quyết định sự tồn tại ,phát triển của thế giới vật chất.
b) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức:
- Vật chất quyết định sự hình thành và phát triển của ý thức.Vật chất là cái có trước,nó sinh ra và
quyết định ý thức:
Nguồn gốc của ý thức chính là vật chất : bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế giơí xung quanh,sự
tác động của thế giới vật chất vào bộ não ngưòi,tạo thành nguồn gốc tự nhiên .
Lao động và ngôn ngữ(tiếng nói,chữ viết )trong hoạt động thực tiễn cùng với nguồn gốc tự nhiên
quyết định sự hình thành,tồn tại và phát triển của ý thức .
Mặt khác,ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Vật chất là đối tượng,khách thể của
ý thức,nó quy định nội dung,hình thức,khả năng và quá trình vận động của ý thức .
-Tác động trở lại của ý thức
Ý thức do vật chất sinh ra và quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối của nó.Hơn
nữa,sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh tinh thần,phản ánh sáng tạo và chủ
động chứ không thụ động,máy móc,nguyên si thế giới vật chất,vì vậy nó có tác động trở lại đối với
vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người .
Dựa trên các tri thức về quy luật khách quan,con người đề ra mục tiêu,phương hướng,xác định
phương pháp,dùng ý chí để thực hiện mục tiêu ấy.Vì vậy,ý thức tác động đến vật chất theo hai
hướng chủ yếu :Nếu ý thức phản ánh đúng đắn điều kiện vật chất,hoàn cảnh khách quan thì sẽ thúc
đẩy tạo s...
Câu 1: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương
pháp luận.
a) Đinh nghĩa:
- Vật chất:
Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được đem lại cho
con người trong cảm gc,được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh lại, và tồn tại
không lệ thuộc vào cảm giác
Vật chất tồn tại bằngch vận động và thông qua vận động để thể hiện sự tồn tại của mình.Kng
thể có vật chất không vận động và không có vận động ở ngoài vật chất.Đồng thời vật chất vận
động trong không gian và thời gian.Không gian và thời gian lành thức tồn tại của vật chất,là
thuộcnh chung vốn có của các dạng vật chất cụ thể .
- Ý thức:
Ý thức lẩn phẩm của quá trình phát triển của tự nhiên và lịch sử - hội.Bản chất của ý thức
hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan,là sự phản ánh tích cực,tự giác,chủ động,sáng tạo thế
giới khách quan và bộ não người thông qua hoạt động thực tiễn.Chínhvậy,không thể xemt
hai phạm trùy tách rời,cứng nhác, càng kng thể coi ý thức (bao gồm cảm xúc,ý chí,tri thức,
….) lài có trước ,cái sinh ra quyết định sự tồn tại ,phát triển của thế giới vật chất.
b) Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức:
- Vật chất quyết định sự hình thành và phát triển của ý thức.Vật chất là cái có trước,nó sinh ra
quyết định ý thức:
Nguồn gốc của ý thức cnh là vật chất : bộ não ngưòi – cơ quan phản ánh thế giơí xung quanh,sự
tác động của thế giới vật chất vào bộ não ngưòi,tạo thành nguồn gốc tự nhiên .
Lao độngngôn ngữ(tiếng nói,chữ viết )trong hoạt động thực tiễn cùng với nguồn gốc tự nhiên
quyết định sự hình thành,tồn tại phát triển của ý thức .
Mặt khác,ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Vật chất là đối tượng,khách thể của
ý thức,nó quy định nội dung,hình thức,khả năngquá trình vận động của ý thức .
-Tác động trở lại của ý thức
Ý thức do vật chất sinh ra quy định,nhưng ý thức lại có tính độc lập tương đối của nó.Hơn
nữa,sự phản ánh của ý thức đối với vật chất là sự phản ánh tinh thần,phản ánh sáng tạo và ch
động chứ không thụ động,máy móc,nguyên si thế giới vật chất,vì vậy nó có tác động trở lại đối với
vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người .
Dựa trênc tri thức về quy luật khách quan,con người đề ra mục tiêu,phương hướng,xác định
phương pháp,dùng ý chí để thực hiện mục tiêu ấy.Vì vậy,ý thức tác động đến vật chất theo hai
hướng chủ yếu :Nếu ý thức phản ánh đúng đắn điều kiện vật chất,hoàn cảnh khách quan thì sẽ thúc
đẩy tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của đối tượng vật chất.Ngược lại,nếu ý thức phản ánh sai
lệch hiện thực sẽ làm cho hoạt động của con người không phù hợp với quy luật khách quan,do
đó:sẽ kìm hãm sự phát triển của vật chất.
Tuy vậy,sự tác động của ý thức đối với vật chất cũng chỉ với một mức độ nhất định chứ nó không
thể sinh ra hoặc tiêu diệt các quy luật vận động của vật chất được.Và suy cho cùng,dù ở mức độ
nào vẫn phải dựa trên cơ sở sự phản ánh thế giới vật chất .
Biểu hiện ở mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống hội là quan hệ giữa tồn tại xã
ý nghĩa và phuoưng pháp luận mối quan hệ biện chứng vật chất và ý thức - Trang 2
ý nghĩa và phuoưng pháp luận mối quan hệ biện chứng vật chất và ý thức - Người đăng: Nỗi Đau Xót Xa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ý nghĩa và phuoưng pháp luận mối quan hệ biện chứng vật chất và ý thức 9 10 735