Ktl-icon-tai-lieu

Ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng Tây Bắc

Được đăng lên bởi Thêm Trần
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 1 lần
më ®Çu

1. Lý do chän ®Ò tµi
Lý luËn vµ thùc tiÔn ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: tù nhiªn - x· héi - con ngêi
lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt. Con ngêi lµ mét bé phËn cña tù nhiªn, con ngêi
vµ x· héi loµi ngêi chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc trong mèi quan hÖ mËt
thiÕt vµ g¾n bã hµi hßa víi m«i trêng tù nhiªn. M«i trêng sèng võa lµ n¬i tån
t¹i, sinh trëng vµ ph¸t triÓn; võa lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng nh: lao ®éng, nghØ
ng¬i, hëng thô, c¶m nhËn v¨n hãa vµ thÈm mü... mang tÝnh ®Æc trng cña con
ngêi víi t c¸ch lµ mét thùc thÓ sinh häc - x· héi. Nãi c¸ch kh¸c, ý nghÜa ®Æc
biÖt quan träng - kh«ng thÓ thay thÕ - cña m«i trêng ®èi víi con ngêi vµ x· héi
loµi ngêi lµ ë chç, nã kh«ng chØ lµ nguån cung cÊp c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt, mµ cßn
t¹o nªn nh÷ng gi¸ trÞ v¨n hãa, tinh thÇn. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bao giê vµ ë
®©u con ngêi còng nhËn thøc mét c¸ch tù gi¸c vµ ®Çy ®ñ nh÷ng ý nghÜa, vai
trß cña m«i trêng sinh th¸i ®èi víi cuéc sèng. Do hµng lo¹t nh÷ng lý do kh¸c
nhau, c¶ kh¸ch quan vµ chñ quan, con ngêi - mét c¸ch v« t×nh hay h÷u ý, ®·
vµ ®ang hñy ho¹i ngµy cµng nhiÒu h¬n m«i trêng sèng cña m×nh. TÝnh nghiªm
träng cña vÊn ®Ò nµy ®· vît ra ngoµi ph¹m vi quèc gia, khu vùc: trë thµnh
mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu. Tríc nh÷ng håi chu«ng c¶nh
tØnh vÒ nguy c¬ khñng ho¶ng, mÊt c©n b»ng sinh th¸i ®· dãng lªn, nÕu con
ngêi kh«ng sím cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m ®iÒu chØnh cã ý thøc
nh÷ng hµnh vi, ho¹t ®éng cña m×nh theo híng "th©n thiÖn" m«i trêng... ch¾c
ch¾n sÏ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t vµ mäi sù hèi hËn, tiÕc nuèi - khi ®ã sÏ trë nªn qu¸
muén mµng.
MÆc dï míi ®ang bíc vµo chÆng ®êng ®Çu cña qu¸ tr×nh "t¨ng tèc",
®Èy m¹nh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, song ViÖt Nam ®· ph¶i ®èi
mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc to lín vÒ mÆt m«i trêng sinh th¸i. TÊt nhiªn, khÝa

1

c¹nh næi tréi, tÝnh chÊt vµ møc ®é cña c¸c vÊn ®Ò m«i trêng biÓu hiÖn kh¸c
nhau trªn mçi vïng l·nh thæ kh¸c nhau, trong ®ã ®¸ng chó ý nhÊt lµ khu
vùc miÒn nói phÝa B¾c. Do nh÷ng ®Æc ®iÓm tù nhiªn ®iÓn h×nh (chiÕm diÖn
tÝch lín, ®Þa h×nh nghiªng dÇn vÒ phÝa ®«ng vµ bÞ chia c¾t m¹nh…), cã thÓ
nãi r»ng m«i trêng miÒn nói phÝa B¾c níc ta cã vÞ trÝ, ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng, kh«ng chØ trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña
khu vùc nµy, mµ cßn liªn quan chÆt chÏ tíi sù ph¸t triÓn cña c¸c vïng h¹ lu
thuéc ®ång b»ng B¾c Bé, trong ®ã cã Thñ ®« Hµ Néi. Thùc tÕ cho thÊy, sù
ph¸t sinh còng nh tÝnh chÊt nghiªm träng cña hµng lo¹t vÊn ®Ò liªn quan
®Õn m«i trêng sèng ë khu vùc miÒn nói phÝa B¾c ®· tiÖm cËn ®Õn m...
®Çu
1. Lý do chän ®Ò tµi
Lý luËn vµ thùc tiÔn ®· kh¼ng ®Þnh r»ng: tù nhiªn - x· héi - con ngêi
lµ mét chØnh thÓ thèng nhÊt. Con ngêi lµ mét bé phËn cña tù nhiªn, con ngêi
vµ x· héi loµi ngêi chØ cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t trn ®îc trong mèi quan hÖ mËt
thiÕt vµ g¾n bã hµi hßa víi m«i trêng tù nhn. M«i trêng sèng võa lµ n¬i tån
i, sinh trëng vµ pt triÓn; võa i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng nh: lao ®éng, ng
ng¬i, hëng thô,m nhËn v¨n a vµ thÈm mü... mang tÝnh ®Æc trnga con
ngêi víi t c¸ch lµ t tc thÓ sinh häc - x· héi. Nãi c¸ch kh¸c, ý nghÜa ®Æc
biÖt quan träng - kh«ng t thay t - cña i trêng ®èi víi con ni vµ x· i
loµi ni lµ ë chç, kh«ng chØ lµ nguån cung cÊp c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt, cßn
o nªn nng gi¸ tna, tinh tn. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bao giê ë
®©u con ngêi còng nhËn thøc mét c¸ch gi¸c ®Çy ®ñ nh÷ng ý nghÜa, vai
trß cña m«i trêng sinh th¸i ®èi víi cuéc sèng. Do hµng lo¹t nh÷ng lý do kh¸c
nhau, ckch quan vµ cquan, con ngêi - mét c¸cht×nh hay h÷u ý, ®·
®ang hñy ho¹i ngµy cµng nhu h¬n i trêng ng cña m×nh. TÝnh nghiªm
träng cña vÊn ®Ò nµy ®· vît ra ngoµi ph¹m vi quèc gia, khu vùc: trë thµnh
mét trong nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu. Tríc nh÷ng håi chu«ng c¶nh
tØnh nguy khñng ho¶ng, mÊt c©n b»ng sinh th¸i ®· dãng lªn, nÕu con
ngêi kh«ng sím nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m ®iÒu chØnh ý thøc
nh÷ng hµnh vi, ho¹t ®éng cña m×nh theo híng "th©n thiÖn" m«i trêng... ch¾c
ch¾n ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t mäi sù hèi hËn, tiÕc nuèi - khi ®ãtrë nªn qu¸
muén mµng.
MÆc míi ®ang bíc vµo chÆng ®êng ®Çu cña qu¸ tr×nh "t¨ng tèc",
®Èy m¹nh nhÞp ®é ph¸t triÓn kinh - héi, song ViÖt Nam ®· ph¶i ®èi
mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc to lín mÆt m«i trêng sinh th¸i. TÊt nhiªn, khÝa
1
Ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng Tây Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng Tây Bắc - Người đăng: Thêm Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng Tây Bắc 9 10 548