Ktl-icon-tai-lieu

Ý THỨC MANG BẢN CHẤT XÃ HỘI

Được đăng lên bởi thuynt-vtu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 991 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CÂU 1:
Phân tích bản chất của ý thức với
quan điểm: Ý thức là một hiện
tượng XH, mang bản chất XH?

Trên cơ sở những cái đã có, ý thức có thể tạo ra
tri thức mới về sự vật, có thể tưởng tượng ra
những cái không có trong thực tế

KHÁI NIỆM
QUẢ CHANH

Bộ não con người
Tiếp nhận thông tin thông
qua quan sát, cảm nhận...
 sáng tạo

BẢN CHẤT CỦA Ý THỨC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XH,
MANG BẢN CHẤT XÃ HỘI

Ý thức không thụ động đơn giản, máy móc,
không phải là sự sao chép nguyên trạng giới tự
nhiên vào óc con người mà có tính năng động,
sáng tạo.

Từ hiểu biết khách quan đến sáng tạo
khách quan thông qua thực tiễn

Con người thể hiện tính năng động, sáng tạo
của ý thức thông qua các mặt:
- Trao đổi thông tin giữa chủ thể và đối tượng phản
ánh.
- Mô hình hóa: Đối tượng trong tư duy dưới dạng hình
ảnh
Chuyển mô hình từ tư duy ra hiện thực khách quan
 Quá trình này được tạo ra khi con người lao động.

KẾT LUẬN
Thế giới quan tác động vào bộ óc con người,
thông qua lao động và ngôn ngữ tạo nên ý thức
của con người.
Ý thức ra đời gắn liền với hoạt động thực tiễn,
chịu sự chi phối của quy luật sinh học và xã hội.
 Ý THỨC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ
HỘI, MANG BẢN CHẤT XÃ HỘI.

CÂU 2:
Vận dụng vai trò của vật chất và
ý thức trong hoạt động nhận
thức và thực tiễn trong hoạt động
của bản thân?

MỐI QUAN HỆ GIỮA
VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC
CHỦ
CHỦNGHĨA
NGHĨADUY
DUYVẬT
VẬTSIÊU
SIÊUHÌNH
HÌNH

VC

QUYẾT
ĐỊNH

YT

CHỦ
CHỦNGHĨA
NGHĨADUY
DUYTÂM
TÂM

VC

QUYẾT
ĐỊNH

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

VC

QUYẾT
ĐỊNH
TÁC ĐỘNG
TRỞ LẠI

YT

YT

VAI TRÒ CỦA Ý THỨC ĐỐI VỚI
VẬT CHẤT
• Vai trò của ý thức đối với vật chất thực chất là
vai trò của con người.
• Song do mọi hoạt động của con người đều
được ý thức chỉ đạo, nên ý thức trang bị cho
con người tri thức về thực tại khách quan trên
cơ sở đó giúp con người xác định mục tiêu,
phương hướng, lựa chọn biện pháp, công
cụ ... để thực hiện mục tiêu của mình.
• Sự tác động của ý thức đối với vật chất diễn ra
theo hai hướng: tích cực hoặc tiêu cực.

VAI TRÒ CỦA Ý THỨC ĐỐI VỚI
VẬT CHẤT

Y =V
A

A → XH

phát triển

YA ╪VA→B’ → kiềm hãm

XH

Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN
TRONG NHẬN THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CON NGƯỜI CẦN:
XUẤT PHÁT TỪ THỰC TẾ KHÁCH QUAN, TÔN TRỌNG VÀ
HÀNH ĐỘNG THEO QUY LUẬT KHÁCH QUAN, TRÁNH MỌI
HOẠT ĐỘNG PHIÊU LƯU, BẤT CHẤT QUY LUẬT
 Khi đặt ra mục đích cho hành động thì không được thuần túy từ ý
muốn chủ quan mà trước hết phải xuất phát từ hiện thực, xuất phát
từ đời sống vật chất.
Khi có mục đích thì vấn đề...
KHOA NGOẠI NGỮ
KHOA NGOẠI NGỮ
TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀU
TRƯỜNG CĐSP BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Ý THỨC MANG BẢN CHẤT XÃ HỘI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý THỨC MANG BẢN CHẤT XÃ HỘI - Người đăng: thuynt-vtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Ý THỨC MANG BẢN CHẤT XÃ HỘI 9 10 561