Ktl-icon-tai-lieu

YẾU TỐ ĐỊACHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY

Được đăng lên bởi Cao Hải
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
YẾU TỐ ĐỊA-CHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN
NAY
2.1. Mục tiêu địa-chính trị trong nội dung chiến lược toàn cầu của Mỹ từ sau Chiến tranh lạnh đến nay
(12/1989 - 5/2008)
2.1.1. Giai đoạn từ sau Chiến tranh lạnh đến thảm họa khủng bố nước Mỹ (12/1989 - 9/2001)
2.1.1.1. Hoàn cảnh lịch sử
Sự kết thúc của cuộc Chiến tranh lạnh kéo dài trong suốt nửa sau của thế kỷ XX, sự sụp đổ của
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu (1991) đã ảnh hưởng sâu sắc tới tình hình chính trị thế giới. Cục
diện hai siêu cường đứng đầu hai hệ ý thức tư tưởng đối trọng với nhau đã không còn. Thế giới chỉ
còn lại một siêu cường duy nhất là Mỹ. Vậy lịch sử sẽ đi về đâu, thế giới sẽ đi về đâu? Học giả Maridon
đã đưa ra nhận định: “…thế giới đang bị nổ tung. Có thể có ba con đường tiến hóa. Con đường thứ
nhất là con đường hài hòa thông qua sự truyền bá các giá trị của phương Tây, con đường này xem ra ít
có khả năng nhất. Con đường thứ hai là con đường đụng độ giữa các thế giới, mỗi thế giới sẽ có
nguyên tắc, luật lệ, logic, hoạt động của nó và khó mà thiết lập sự giao lưu giữa chúng với nhau: lúc đó
hai điều phải chọn là chiến tranh hoặc sự thờ ơ. Còn lại triển vọng thứ ba: triển vọng về một thế giới
biết điều hòa các lợi ích tập thể và các tính đồng nhất đặc thù. Thế giới này là khó thực hiện nhất, cũng
là đầy tham vọng nhất” [77, tr.19].
Cùng chia sẻ quan điểm thứ hai với Maridon Tuareno, Samuel Huntinton trong cuốn sách “Sự va
chạm của các nền văn minh thế giới” cũng cho rằng: “…tình trạng đối địch giữa các siêu cường sẽ được
thay thế bằng sự va chạm của các nền văn minh”; “…được khích lệ bởi hiện đại hóa, nền chínhtrị toàn
cầu đang được tái định hình trên cơ sở các dòng văn hóa. Các dân tộc và các quốc gia có các nền văn
hóa tương đồng thì nhóm lại với nhau. Các dân tộc và quốc gia có nền văn hóa khác nhau thì tách nhau
ra. Những mối liên kết được xác lập theo hệ tư tưởng và các mối quan hệ siêu cường quốc đang
nhường chỗ cho những mối liên kết dựa trên cơ sở văn hóa và văn minh. Các ranh giới chính trị cũng
được định hình lại để phù hợp với các ranh giới về văn hóa như dân tộc, tôn giáo và nền văn minh. Các
cộng đồng văn hóa đang dần dần thay thế các khối liên kết trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, và các phân
giới sai lệch giữa các nền văn minh đang trở thành lý do chính của các cuộc xung đột trong chính trị học
toàn cầu”[23, tr.153].
Sau Chiến tranh lạnh, với sự tan rã của trật tự hai cực, tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi.
Hòa bình thế giới ...
ƯỢ

 ! !"#$%#$ế&ượ "'($ế !&ế)
*+,-,.+//-0
$$" ($ế !&ế 12#3ướ*+,-,,+//0
"'&(
2ế  4$ế !&25"%'$ !"#( ( ế2667((8
#9:;$$6<='<#>*,,0;ưở#(?( $@A ! ế#$$
%$$($ườ##$B  ưưở#$ !#=$;2<#Cế#$$
C&$1 ($ườ#%) &'D)&(($=?7 ế#$$($=?E#$!$%"
;ư!FGH ế#$$#3 #I I3"ườ#ếI"ườ# 
 &'"ườ#'$C <#J( !)3KK#$K !8ươ#?)7"ườ#'):L1! 
I2M# "ườ# $&'"ườ###$K ế#$$71$ ế#$$(I
#) 7& &7&"#$7" #I='2I1' $ế &8(#$"&ư#$4#=$F&4I
$$8$&'$ế !"( ơC&$ !$=# 3F !$=#=1  ế#$$
3$ế $CK&$ 8 ='KN#  Oế#$$')&'2I $ 7P#
&') 1=# QRSS7 !,T
O#$(J$1 $=$!$%"!L"71L& " !"#(KG=
1K=M1$ ế#$$QP#"!#FGH@ !#$#$K($ườ#(ượ
) ế3#(=1K=M1$QUGHượ2&3$$$I7 !"'
#ượ K$A !ơ(K%C#=MIK%? ='KJ#$IK=M
I ươ## AI1&$=$K%? ='J#$I=MI2K A K
!#1$&$2ế ượ:K&8 L"ưưở#='K1$J($ườ#J#
ườ#"#1$&$2ế % !ơ(=MI='=M1$K!#$$ !P#
ượA&$8O8=$K!#$$==MIư%? 7 <#$K"='=M1$K
##=MI#%% ) ếK2$&$2ế  !"# $2V$ế !&7='K8?
#$$($&#$K=M1$# ! '&B%"K:#  !"# !
"'QRW7 !.WT
$ế !&7=$( !; !$7@A ế#$$;I$ )$
C3A ế#$$ượ#7#)ơ$ế ! ế#$$3)&O$!X! 7ư#C3A$
2=3L%7 1$ơ$:# J?(7$$ế%$!K&$ I&'K1?
=( 7 <#$K"7 !8&; =3L)%ướ$ $$ế !&)3ộ lộ
':# #)# Y&#1? 7 !8')IM#)&(7
=$#$$J)ế 2<# I#='%%'#$ế !&1% P# "1<$
!ườ#"(8K  !$K ế& <#$K"7 &'"$1  !"#3 <#$K"& ế
#$$7I1  !"#S.ướ=$ N"$#" #1 !"#&9= ! ế
#$$7 &'#9$#$K""ế#$$"$ượ"$&'#8K  !$=P2
?7#92#37='?>&'##ườ$8ư2<#ượ1"#1# ư2B
YẾU TỐ ĐỊACHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
YẾU TỐ ĐỊACHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY - Người đăng: Cao Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
YẾU TỐ ĐỊACHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ TỪ SAU CHIẾN TRANH LẠNH ĐẾN NAY 9 10 160