Ktl-icon-tai-lieu

10 “siêu” quy luật bán hàng

Được đăng lên bởi phat-trien-nha-mien-nam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 857 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sưu tầm trên Internet

Nguyễn Văn Tiếng

10 phẩm chất cần có của một chuyên gia bán hàng chuyên nghiệp
Một số nghiên cứu về kỹ năng và tính cách của các chuyên gia bán hàng
chuyên nghiệp - những người thành công trong việc lôi cuốn, thuyết phục
khách hàng mua sắm sản phẩm, dịch vụ của họ, đã cho thấy rằng, ít nhất có
10 phẩm chất quan trọng để tạo nên một người bán hàng cừ khôi. Bạn có
muốn khám phá 10 phẩm chất đó?
Nếu muốn cải thiện hoạt động bán hàng của mình, bạn không thể bỏ qua những phẩm chất này. Hãy
tìm hiểu kỹ lưỡng và xem xét xem liệu bạn đã có bao nhiêu trong số 10 tính cách của một chuyên
gia bán hàng chuyên nghiệp. Nếu bạn không tìm thấy những tính cách trên trong hoạt động bán
hàng của mình, hãy tìm cách học hỏi, rèn luyện để tạo ra chúng.
1. Niềm đam mê cháy bỏng muốn minh chứng một điều gì đó
Cho dù theo đuổi bất cứ loại hình kinh doanh nào, một người bán hàng chuyên nghiệp luôn có
những lý do mạnh mẽ đằng sau mong muốn hướng tới thành công. Lý do lập nghiệp của tôi là
muốn chứng tỏ bản thân cho cha mẹ thấy rằng tôi hoàn toàn có đủ bản lĩnh để làm chủ cuộc đời
mình. Tôi rời trường cao đẳng chỉ sau 90 ngày nhập học khi biết rằng nền tảng giáo dục cơ bản
không phù hợp với tôi. Cha mẹ tôi đặt rất nhiều hy vọng vào tôi và họ cảm thấy vô cùng thất vọng
với hành động bỏ học này. Cha tôi đã từng nói: “Mẹ và bố luôn yêu quý con, thậm chí cả khi con
không thành đạt”. Đó chính là cuộc nói chuyện đầu tiên đem lại cho tôi động cơ phấn đấu, và nó đã
nhen nhóm trong tôi niềm đam mê trở thành một con người thành công nhất, qua đó để chứng tỏ
cho cha mẹ thấy một vài điều gì đó. Bạn đang cố gắng chứng minh điều gì? Và với ai? Bạn phải
biết lý do tại sao bạn lựa chọn loại hình kinh doanh của riêng mình.
2. Sự quan tâm tới người khác
Nếu bạn mong muốn có được những thành công trong kinh doanh, bạn phải thực sự quan tâm tới
mọi người xung quanh và làm sao để cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Bạn phải học cách làm
sao để khách hàng bộc lộ bản thân, khiến họ cảm thấy mình quan trọng và thấu hiểu khách hàng đủ
sâu sắc để xác định bạn có thể làm gì giúp họ.
3. Niềm tin và sức mạnh
Những người bán hàng chuyên nghiệp luôn bộc lộ một niềm tin và sức mạnh trong cách mà họ nói
cũng như cách hành động của mình. Mọi cử chỉ, dáng điệu của họ thường toát lên vẻ lịch sự. Họ
mặc những bộ quần áo trang nhã. Họ sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách sáng tạo. Nếu bạn không
chắc chắn lắm về tính cách này, hãy thử hỏi một ai đó mà bạn tin tưởng để họ đánh giá bạn và đưa
ra cho bạ...
Sưu tm trên Internet Nguyn Văn Tiếng
10 phm cht cn có ca mt chuyên gia bán hàng chuyên nghip
Mt s nghiên cu v k năng và tính cách ca các chuyên gia bán hàng
chuyên nghip - nhng người thành công trong vic lôi cun, thuyết phc
khách hàng mua sm sn phm, dch v ca h, đã cho thy rng, ít nht có
10 phm cht quan trng để to nên mt người bán hàng c khôi. Bn có
mun khám phá 10 phm cht đó?
Nếu mun ci thin hot động bán hàng ca mình, bn không th b qua nhng phm cht này. Hãy
tìm hiu k lưỡng và xem xét xem liu bn đã có bao nhiêu trong s 10 tính cách ca mt chuyên
gia bán hàng chuyên nghip. Nếu bn không tìm thy nhng tính cách trên trong hot động bán
hàng ca mình, hãy tìm cách hc hi, rèn luyn để to ra chúng.
1. Nim đam mê cháy bng mun minh chng mt điu gì đó
Cho dù theo đui bt c loi hình kinh doanh nào, mt người bán hàng chuyên nghip luôn có
nhng lý do mnh m đằng sau mong mun hướng ti thành công. Lý do lp nghip ca tôi là
mun chng t bn thân cho cha m thy rng tôi hoàn toàn có đủ bn lĩnh để làm ch cuc đời
mình. Tôi ri trường cao đẳng ch sau 90 ngày nhp hc khi biết rng nn tng giáo dc cơ bn
không phù hp vi tôi. Cha m tôi đặt rt nhiu hy vng vào tôi và h cm thy vô cùng tht vng
vi hành động b hc này. Cha tôi đã tng nói: “M và b luôn yêu quý con, thm chí c khi con
không thành đạt”. Đó chính là cuc nói chuyn đầu tiên đem li cho tôi động cơ phn đấu, và nó đã
nhen nhóm trong tôi nim đam mê tr thành mt con người thành công nht, qua đó để chng t
cho cha m thy mt vài điu gì đó. Bn đang c gng chng minh điu gì? Và vi ai? Bn phi
biết lý do ti sao bn la chn loi hình kinh doanh ca riêng mình.
2. S quan tâm ti người khác
Nếu bn mong mun có được nhng thành công trong kinh doanh, bn phi thc s quan tâm ti
mi người xung quanh và làm sao để cuc sng ca h tr nên tt đẹp hơn. Bn phi hc cách làm
sao để khách hàng bc l bn thân, khiến h cm thy mình quan trng và thu hiu khách hàng đủ
sâu sc để xác định bn có th làm gì giúp h.
3. Nim tin và sc mnh
Nhng người bán hàng chuyên nghip luôn bc l mt nim tin và sc mnh trong cách mà h nói
cũng như cách hành động ca mình. Mi c ch, dáng điu ca h thường toát lên v lch s. H
mc nhng b qun áo trang nhã. H s dng ngôn ng cơ th mt cách sáng to. Nếu bn không
chc chn lm v tính cách này, hãy th hi mt ai đó mà bn tin tưởng để h đánh giá bn và đưa
ra cho bn nhng li khuyên hu ích.
4. S cm thông
Để thành công, bn phi cân bng gia cái tôi cá nhân vi nhu cu cn thiết kèm theo mt s nng
m chân tht. S quan tâm chân thành ti hnh phúc ca nhng người mà bn giao dch s to ra
mi quan h tin tưởng qua đó cho phép bn phc v không ch nhng mong đợi ca bn thân mà
còn ca bn bè, người thân và nhng người quen biết mà rt có th h s k v bn, v công ty bn
cho vô s nhng người khác nghe.
10 “siêu” quy luật bán hàng - Trang 2
10 “siêu” quy luật bán hàng - Người đăng: phat-trien-nha-mien-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
10 “siêu” quy luật bán hàng 9 10 280