Ktl-icon-tai-lieu

100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT

Được đăng lên bởi dinh-nguyen-huu-phon
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
100 điều doanh nhân trẻ cần biết
Thegioiwebsite.net - Đối với doanh nhân trẻ thì việc thành lập công ty có lẽ không
“đáng sợ” bằng quá trình điều hành, quản lý sao cho công ty phát triển ổn định, đảm
bảo được mức doanh thu và lợi nhuận như dự tính ban đầu. Số lượng các doanh nghiệp
trụ vững được sau quãng thời gian 2-3 năm đầu có lẽ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số
các doanh nghiệp được khai sinh. Có vô số nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khiến
một doanh nhân buộc phải đóng cửa công ty. Tuy nhiên, với tư cách một chủ doanh
nghiệp trẻ, bạn hoàn toàn có thể phòng tránh những tác động xấu từ phía thị trường
bằng các chiến lược khôn khéo, thông minh và phù hợp với tình trạng thực tế của công ty
mình. Thegioiwebsite.net xin giới thiệu bộ cẩm nang dành cho doanh nhân trẻ - 100 điều
doanh nhân trẻ cần biết .

100 điều doanh nhân trẻ cần biết (Phần 1)
Tác giả:Minh An
Dưới đây là 100 bí quyết mà bạn nên
quan tâm nhằm tối ưu hóa các hoạt động
kinh doanh ở công ty còn non trẻ của
mình.
PHẦN 1: MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH
1. Vươn ra thế giới
Bạn có muốn công ty của mình vươn tới
thị trường toàn cầu? Nếu có, bạn phải
nắm vững các yếu tố sau:
-

Nghiên cứu và phác thảo các kế hoạch xuất khẩu của bạn.

-

Biết rõ bạn muốn đi đâu và cố gắng phải đến được nơi đó.

-

Soạn thảo từng bước hành động cụ thể và giám sát chúng một cách chặt chẽ.

-

Kiềm chế cái tôi cá nhân của bạn và đừng để viễn cảnh thị trường toàn cầu thổi
phồng cái tôi cá nhân của bạn để từ đó có thể kéo theo những quyết định sai lầm.

-

Nếu tình hình đang quá khó khăn và có nhiều vướng mắc, bạn đừng cố gắng hợp lý
hoá nó, mà hãy tin tưởng vào bản thân và hành động thận trọng dựa trên sự thay đổi
của thực tế.

-

Đối xử với mọi người theo cách mà bản thân bạn muốn được đối xử.

-

Thiết lập các mối quan hệ cá nhân với sự quan tâm, chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp
và có lập trường kiên định.

-

Hãy lên kế hoạch tối thiểu ba năm cho hoạt động thâm nhập thị trường thế giới. Việc
này đòi hỏi thời gian, tính kiên nhẫn và kiến thức tổng hợp.

-

Trong thị trường toàn cầu, hãy biết tiếp nhận các “ẩn số”.

2. Tìm kiếm các nguồn tài chính bổ sung
Bạn có thể sử dụng các khoản tiền tiết kiệm hay tiền vay mượn từ bạn bè, người thân để
khởi sự kinh doanh, nhưng bạn sẽ bổ sung vốn kinh doanh từ các nguồn tài chính nào khi
công ty tăng trưởng? Nếu bạn chỉ vừa có mặt trên thương trường chưa đầy 3 năm, hay
bạn không có gì để cầm cố, thế chấp, bạn sẽ thấy rằng không phải nơi nào cũng sẵn sàng
trợ giúp tài chính cho...
100 điu doanh nhân tr cn biết
Thegioiwebsite.net - Đối vi doanh nhân tr thì vic thành lp công ty có l không
đáng s” bng quá trình điu hành, qun lý sao cho công ty phát trin n định, đảm
bo được mc doanh thu và li nhun như d tính ban đầu. S lượng các doanh nghip
tr vng được sau quãng thi gian 2-3 năm đầu có l ch chiếm mt t l rt nh trong s
các doanh nghip được khai sinh. Có vô s nguyên nhân khách quan ln ch quan khiến
mt doanh nhân buc phi đóng ca công ty. Tuy nhiên, vi tư cách mt ch doanh
nghip tr, bn hoàn toàn có th phòng tránh nhng tác động xu t phía th trường
bng các chiến lược khôn khéo, thông minh và phù hp vi tình trng thc tế ca công ty
mình. Thegioiwebsite.net xin gii thiu b cm nang dành cho doanh nhân tr -
100 điu
doanh nhân tr cn biết .
100 điu doanh nhân tr cn biết (Phn 1)
Tác gi:Minh An
Dưới đây là 100 bí quyết mà bn nên
quan tâm nhm ti ưu hóa các hot động
kinh doanh công ty còn non tr ca
mình.
PHN 1: M RNG HOT ĐỘNG
KINH DOANH
1. Vươn ra thế gii
Bn có mun công ty ca mình vươn ti
th trường toàn cu? Nếu có, bn phi
nm vng các yếu t sau:
-
Nghiên cu và phác tho các kế hoch xut khu ca bn.
-
Biết rõ bn mun đi đâu và c gng phi đến được nơi đó.
- Son tho tng bước hành động c th và giám sát chúng mt cách cht ch.
- Kim chế cái tôi cá nhân ca bn và đừng để vin cnh th trường toàn cu thi
phng cái tôi cá nhân ca bn để t đó có th kéo theo nhng quyết định sai lm.
100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT - Người đăng: dinh-nguyen-huu-phon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
100 ĐIỀU DOANH NHÂN TRẺ CẦN BIẾT 9 10 467