Ktl-icon-tai-lieu

120 câu trắc nghiệm Marketing căn bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Nam
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing
Chương 1
Câu 1 : nhu cầu là gì ?
A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con
người cảm nhận được
B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình
độ văn hóa và nhân cách của cá thể
C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có
khả năng thanh toán
D .Tất cả các phương án trên đều đúng
Đ/a :a
Câu 2 :Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?
A . Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B . Đa dạng phong phú và luôn cố định
C .Cụ thể và luôn biến đổi
D . Cả A và C
Đ/a :a
Câu 3 :Hàng hóa là gì ?
A .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong
muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp
cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn ng ười
sản xuất
B .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong
muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp
cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người
tiêu dùng
C .Cả A và B
D . Tất cả đều sai
Đ/a : b
Câu 4: Theo Philip Kotler thì mối quan hệ
giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa ở mấy cấp độ ?
A.3 B.4
C.5
D.6
Đ/a :a
Câu 5 :Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa
nhu cầu cụ thể và hang hóa đuơc thể hiện ở
A .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần
B .Nhu cầu cụ thể ko được thỏa mãn
C .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn
D .Tất cả diều sai
Đ/a :d
Câu 6: Trao đổi là gì :

A Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả
2 phía mong muốn
B .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả
2 ko mong muốn
C .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà
chỉ có 1 bên mong muốn
D .Cả A và C
Đ/a :a
Câu 7 Trao đổi cần có mấy điều kiện
A.2 B.3
C.4
D.5
Đ/a: c
Câu 8 Để thực hiện giao dich người ta cần các
điều kiện nào
A .Hai vật có giá trị
B .Thỏa thuận các điều kiện giao dich
C .Thời gian và địa điểm được thỏa thuận
D . Tất cả các phương án trên
Đ/a: d
Câu 9 Thị trường là gi ?
A .Là một tập hợp những người mua hang hiện
có và sẽ có
B .Là một tập hợp những người bán hang hiện
có và sẽ có
C .Là một tập hợp những người sản xuất hiện
có và sẽ có
D .Tất cả các phương án trên
Đ/a : a
Câu 10 Marketing là ?
A . là hoạt động của con người nhằm thỏa mãn
các nhu cầu thông qua trao đổi
B .Là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu
về hang hóa và dịch vụ được dự đoán và được
thỏa mãn thong qua một quá trình bao gồn nhận
thức thúc đẩy và phân phối
C .Là sự dự đoán ,sự quản lý ,sự điều chỉnh và
sự thỏa mãn nhu cầu thong qua quá trình trao
đổi
D .Tất cả đều đúng
Đ/a : c
Chương 2
Câu 1 Quản lý Marketing là ?

A .Là một quá trình phân tích xây dựng,thực
hiện và kiểm tra
B .Là một quá trình quản lý và kiểm tra
C .Là một quá trình phân tích ,quản lý và kiểm
tra
D .Cả a và b
Đ/a : a
...
Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Marketing
Chương 1
Câu 1 : nhu cầu là gì ?
A La cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con
người cảm nhận được
B .Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình
độ văn hóa và nhân cách của cá thể
C .Là mong muốn đuơcj kèm them điều kiện có
khả năng thanh toán
D .Tất cả các phương án trên đều đúng
Đ/a :a
Câu 2 :Nhu cầu của con người có đặc điểm gì ?
A . Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B . Đa dạng phong phú và luôn cố định
C .Cụ thể và luôn biến đổi
D . Cả A và C
Đ/a :a
Câu 3 :Hàng hóa là gì ?
A .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong
muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp
cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn ng ười
sản xuất
B .Là những thứ có thể thỏa mãn được mong
muốn hay nhu cầu, yêu cầu và được cung cấp
cho thị trường nhằm mục đích thỏa mãn người
tiêu dùng
C .Cả A và B
D . Tất cả đều sai
Đ/a : b
Câu 4: Theo Philip Kotler thì mối quan hệ
giữa nhu cầu cụ thể và hang hóa ở mấy cấp độ ?
A . 3 B . 4 C . 5 D . 6
Đ/a :a
Câu 5 :Tìm câu trả lời sai : Mối quan hệ giữa
nhu cầu cụ thể và hang hóa đuơc thể hiện ở
A .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn một phần
B .Nhu cầu cụ thể ko được thỏa mãn
C .Nhu cầu cụ thể được thỏa mãn hoàn toàn
D .Tất cả diều sai
Đ/a :d
Câu 6: Trao đổi là gì :
A Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả
2 phía mong muốn
B .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả
2 ko mong muốn
C .Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà
chỉ có 1 bên mong muốn
D .Cả A và C
Đ/a :a
Câu 7 Trao đổi cần có mấy điều kiện
A . 2 B . 3 C . 4 D . 5
Đ/a: c
Câu 8 Để thực hiện giao dich người ta cần các
điều kiện nào
A .Hai vật có giá trị
B .Thỏa thuận các điều kiện giao dich
C .Thời gian và địa điểm được thỏa thuận
D . Tất cả các phương án trên
Đ/a: d
Câu 9 Thị trường là gi ?
A .Là một tập hợp những người mua hang hiện
có và sẽ có
B .Là một tập hợp những người bán hang hiện
có và sẽ có
C .Là một tập hợp những người sản xuất hiện
có và sẽ có
D .Tất cả các phương án trên
Đ/a : a
Câu 10 Marketing là ?
A . là hoạt động của con người nhằm thỏa mãn
các nhu cầu thông qua trao đổi
B .Là một quá trình mà ở đó cấu trúc nhu cầu
về hang hóa và dịch vụ được dự đoán và được
thỏa mãn thong qua một quá trình bao gồn nhận
thức thúc đẩy và phân phối
C .Là sự dự đoán ,sự quản lý ,sự điều chỉnh và
sự thỏa mãn nhu cầu thong qua quá trình trao
đổi
D .Tất cả đều đúng
Đ/a : c
Chương 2
Câu 1 Quản lý Marketing là ?
120 câu trắc nghiệm Marketing căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
120 câu trắc nghiệm Marketing căn bản - Người đăng: Nguyễn Đức Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
120 câu trắc nghiệm Marketing căn bản 9 10 415