Ktl-icon-tai-lieu

124 sơ đồ hạch toán kế toán

Được đăng lên bởi hali1304
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 866 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I. S¬ ®å h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vµ ®Çu t- ng¾n h¹n
S¬ ®å sè 1: H¹ch to¸n tiÒn mÆt
TK 111

TK 112
Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ
nhËp quü tiÒn mÆt

TK 112
Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng

TK 121, 128, 221
222, 223, 228
Thu håi chøng kho¸n, vèn ®Çu tGi¸ TK 112
gèc
L·i

TK 112 Tæng
sè
thu
Lç

TK 121, 128, 221
222, 223, 228
§Çu t- ng¾n h¹n, dµi h¹n
b»ng tiÒn mÆt
TK 141, 627, 641
642, 241, 635, 811

TK 131, 136, 138
141, 144, 244
Thu håi nî ph¶i thu, c¸c kho¶n
ký quü, ký c-îc b»ng tiÒn mÆt

Chi t¹m øng vµ c¸c chi phÝ ph¸t
sinh b»ng tiÒn mÆt
TK 133

TK 311, 341
Vay ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn
mÆt vÒ nhËp quü tiÒn mÆt

ThuÕ GTGT
®Çu vµo

TK 211, 213, 217, 152
153, 156, 157, 611

TK 333
NhËn trî cÊp trî gi¸ tõ NSNN
b»ng tiÒn mÆt
TK 338, 344
NhËn ký quü, ký c-îc b»ng
tiÒn mÆt

Mua vËt t-, hµng hãa, c«ng
cô, TSC§... b»ng tiÒn mÆt
TK 311, 315, 331
333, 334, 336, 338
Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng
tiÒn mÆt

TK 411
NhËn vèn ®-îc cÊp, gãp b»ng
tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt
TK 511, 512, 515, 711
Doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng
tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt
TK 338 (1)
TiÒn mÆt thõa ph¸t hiÖn qua
kiÓm kª

TK 144, 244
Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng
tiÒn mÆt
TK 138 (1)
TiÒn mÆt thiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª

S¬ ®å sè 2:
H¹ch to¸n tiÒn göi ng©n hµng
TK 111

TK 112

Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng
TK 121, 128, 221
222, 223, 228
Thu håi vèn ®Çu t- ng¾n h¹n,
dµi h¹n b»ng tiÒn göi
Gi¸
TK 635
gèc TK 515
TK 131, 136, 138
Thu c¸c kho¶n nî ph¶i
thu b»ng tiÒn göi
TK 144, 244
Thu håi c¸c kho¶n ký c-îc,
ký quü b»ng tiÒn göi

TK 111
Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt

TK 121, 128, 221
222, 223, 228
§Çu t- ng¾n h¹n, dµi h¹n b»ng TGNH
TK 144, 244
Ký c-îc, ký quü b»ng TGNH
TK 211, 213
217, 241
Mua TSC§, B§S§T, chi ®Çu t- XDCB...
TK 411
ThuÕ GTGT
®Çu vµo

TK 152, 153, 156
157, 611...

Mua vËt t-, hµng hãa, c«ng cô
b»ng tiÒn göi

TK 411
NhËn vèn gãp liªn doanh, liªn
kÕt, cæ phÇn... b»ng tiÒn göi
TK 344, 338
NhËn ký c-îc, ký quü ng¾n
h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn göi
TK 511, 512
515, 711

TK 311, 315, 331, 333
336, 338, 341, 342
Thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶,
nî vay b»ng tiÒn göi
TK 133
ThuÕ GTGT
®Çu vµo

TK 623, 627, 635
641, 642, 811

Chi phÝ SXKD, chi phÝ ho¹t ®éng

Doanh thu, thu nhËp kh¸c
b»ng tiÒn göi
TK 3331
ThuÕ GTGT

kh¸c...b»ng tiÒn göi
TK 411, 421, 415, 418
Tr¶ l¹i vèn gãp, tr¶ cæ tøc, lîi nhuËn cho
c¸c bªn gãp vèn, chi c¸c quü b»ng tiÒn göi
TK 521, 531, 532
Thanh to¸n c¸c kho¶n chiÕt khÊu th-¬ng m¹i
gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i b»ng tiÒn göi
TK 3331
ThuÕ GTGT
®Çu ra

S¬ ®å sè 3:
H¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn
TK 131

TK ...
Thu håi chøng kho¸n, vèn ®Çu t-
Göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng
L·i
TK 111
TK 112
Rót tiÒn göi ng©n hµng vÒ
nhËp quü tiÒn mÆt
TK 121, 128, 221
222, 223, 228
TK 112
TK 112
Gi¸
gèc
Tæng
thu
TK 112
TK 131, 136, 138
141, 144, 244
TK 311, 341
TK 333
TK 338, 344
NhËn ký quü, ký c-îc b»ng
tiÒn mÆt
TK 411
TK 511, 512, 515, 711
TK 338 (1)
NhËn vèn ®-îc cÊp, gãp b»ng
tiÒn mÆt nhËp quü tiÒn mÆt
TiÒn mÆt thõa ph¸t hiÖn qua
kiÓm kª
§Çu t- ng¾n h¹n, dµi h¹n
b»ng tiÒn mÆt
TK 121, 128, 221
222, 223, 228
TK 141, 627, 641
642, 241, 635, 811
TK 211, 213, 217, 152
153, 156, 157, 611
Chi t¹m øng vµ c¸c chi phÝ ph¸t
sinh b»ng tiÒn mÆt
TK 133
ThuÕ GTGT
®Çu vµo
Mua vËt t-, hµng hãa, c«ng
cô, TSC§... b»ng tiÒn mÆt
TK 311, 315, 331
333, 334, 336, 338
Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng
tiÒn mÆt
Thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng
tiÒn mÆt
TK 144, 244
TK 138 (1)
TiÒn mÆt thiÕu ph¸t hiÖn qua kiÓm kª
I. S¬ ®å h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn vµ ®Çu t- ng¾n h¹n
S¬ ®å sè 1: H¹ch to¸n tiÒn mÆt
124 sơ đồ hạch toán kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
124 sơ đồ hạch toán kế toán - Người đăng: hali1304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
124 sơ đồ hạch toán kế toán 9 10 122