Ktl-icon-tai-lieu

19 trang web hiệu quả

Được đăng lên bởi Le Hai Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bạn có đang mệt mỏi với việc lãng phí thời gian vào việc xem những đoạn video
nhàm chán hay lăn chuột vô thức liên tục trên bảng tin Facebook? Bạn muốn trở
nên hiệu quả hơn trong lần lên mạng tiếp theo?
Sau đây là danh sách 19 trang web thực sự sẽ khiến bạn sử dụng thời gian trực
tuyến của mình hiệu quả và thông mình hơn:
Digital Photography School: Hay đọc những bài viết tại mỏ vàng này để cải thiện
kỹ năng chụp ảnh của bạn. Chúng thực sự hữu ích thậm chí nếu bạn là tay mơ
mới bắt đầu chụp ảnh. Đây cũng một diễn đàn hay, nơi bạn có thể tìm được
cộng động của các nhiếp ảnh gia khác để kết nối với họ.
Duolingo: Hãy rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ của bạn với trang web thú vị này
với nhiều trò chơi gây nghiện. Đây thực sự là một nền tảng giáo dục đại học chất
lượng mà không mất đồng học phí nào. Nếu bạn đang tìm kiếm tài liệu để học
ngoại ngữ miễn phí hơn, bạn có thể thử vào BBC Languages.
Factsie: Bạn có biết một con thằn lằn có thể bắn máu của mình thông qua tuyến
lệ? Hãy truy cập vào trang web này để tìm ra những sự thật thú vị, bất thường
về lịch sử, khoa học, cùng với các nguồn liên kết khác. Một trang web thú vị
khác mà bạn có thể tìm hiểu thêm là Today I Found Out.
Fast Company's 30-Second MBA: Đây là nguồn dữ liệu các đoạn clip ngắn do các
giám đốc điều hành thực hiện. Bạn sẽ học được nhiều từ những lời khuyên kinh
doanh, bài học cuộc sống tuyệt vời và thực sự nhanh chóng.
Freerice: Giúp bạn mở rộng vốn từ vựng như việc bạn ăn khi đói. Đây là cách tốt
nhất để bạn tự cảm nhận tốt cho bản thân và học những từ vựng bạn có thể sử
dụng trong phần còn lại cuộc sống.
Gibbon: Đây là nguồn tổng hợp các danh sách học tập. Người dùng thu thập các
bài viết, video giúp ích cho việc bạn học mọi thứ từ chương trình iOS cho đến
những câu chuyện kể hiệu quả.
Instructables: Thông qua những đoạn video hài hước, hướng dẫn đơn giản, bạn
có thể học làm bất cứ thứ gì từ bệ phóng bóng tennis đến pháo đài ngay sân sau
nhà. Bạn cũng có thể gửi những sáng tạo của bản thân và chia sẻ những thứ bạn
tạo ra với thế giới. Nếu bạn còn muốn học nhiều hơn nữa, hãy thử ghé

trang eHow, đâu cũng là nguồn rộng rãi chia sẻ các kỹ năng, từ nấu ăn, trang trí,
làm vườn, sửa chữa hay thậm chí là tiết kiệm.
Investopedia: Đây là nguồn thông tin mà bạn muốn tìm hiểu về thế giới đầu tư,
thị trường và tài chính cá nhân.
Khan Academy : Bạn không chỉ học được từ kho khổng lồ các chủ đề thông qua
các video hữu ích mà bạn còn sẽ có cơ hội thực hành chúng, theo dõi thống kê
quá trình học của bạn. Đây ...

 !"#$%&$'()'*+ ,&-
$ . (/&0$1+
2 3456&7'84849*1'4:%&8
 1;< . ("</=
>?&2=@A'1B(
*C%(;'DEF848 G1 '/
'H0 %(DI3J!KL/'B<MN
!!;1(*B*1,AD
> =@&O *C;'&7'FP
Q &R/3DI3848!Q(%AS
MN*"STADU1 '<*1 BA
K/L'B:EV 4D
)4='1!WWB'H ;<".  1
+@& G&7'B<&48GFPL'SM
QP4:L*ALX T$*1*DY!&7'FP
*'B<B $Z[) \ D
)4E]4^_`2Ya=I3 T H
,Q 8D49AMNQ b* $*
L'A !4, 848D
)&&=cF'-&!,b8M'*DI3,
SB'8(G,'(3Ab8'B4:
%&0R !4,D
c''=I3 TdN4AGDUMX G
'1LF'AA#bM/&<\21
3  *B . (D
[4& '4=Z". MLMe/(L'
BA'S##<b''41434
DJB:4;'(34f#'
&1DU1 'R ,AQ /L:g
19 trang web hiệu quả - Trang 2
19 trang web hiệu quả - Người đăng: Le Hai Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
19 trang web hiệu quả 9 10 103