Ktl-icon-tai-lieu

239 câu trắc nghiệm

Được đăng lên bởi camnhung100694
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 955 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

KINH TẾ QUỐC TẾ
CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC
TẾ.

b)

Tài nguyên kinh tế của các quốc gia giao thương được
khai thác có hiệu quả hơn.

Câu 001: Theo quan điểm mậu dịch tự do của Adam Smith thì:

c)

Thu nhập của nền kinh tế thế giới cao hơn so với tình
trạng tự cung tự cấp.

d)

Cả ba câu trên đều đúng.

a)

Mua bán giữa các quốc gia sẽ không bị cản trở bởi các
hàng rào thương mại.

Câu 007: Lợi ích kinh tế thế giới tăng thêm nhờ thực hiện theo
yêu cầu của lý thuyết lợi thế tuyệt đối đã thể hiện rằng:

b)

Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo.

c)

Chính phủ không nên can thiệp vào hoạt động kinh tế của
các doanh nghiệp.

a)

Lý thuyết lợi thế tuyệt đối đúng trong mọi trường hợp.

d)

Cả ba câu trên đều đúng.

b)

Sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn hóa sản xuất với
phân công lao động quốc tế là nguyên nhân cơ bản làm
tăng tích cực lợi ích kinh tế.

Câu 002: Thị trường có tính chất cạnh tranh hoàn hảo khi:
a)

Hầu hết các doanh nghiệp đều có qui mô nhỏ, không
doanh nghiệp nào có khả năng chi phối lũng đoạn giá cả
thị trường.

c)

Ngay cả một nước nhỏ bé (trình độ sản xuất còn thấp
kém) cũng có thể thực hiện tốt yêu cầu của lý thuyết lợi
thế tuyệt đối để tối ưu hóa lợi ích kinh tế.

b)

Sự cạnh tranh lành mạnh chỉ dựa trên chất lượng và giá
cả sản phẩm, nên các doanh nghiệp có thể tham gia hay
rút khỏi thị trường một cách dễ dàng.

d)

Cả ba câu trên đều đúng.

c)

Hai câu a và b đều đúng.

d)

Hai câu a và b đều sai.

Câu 003: Lợi thế tuyệt đối là:
a)

Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất và chi phí lao động để
làm ra cùng một loại sản phẩm so với quốc gia giao
thương.

b)

Sự cao hơn tuyệt đối về năng suất hoặc chi phí lao động
để làm ra cùng một loại sản phẩm so với quốc gia giao
thương.

c)

Hai câu a và b đều sai.

d)

Cả ba câu trên đều sai.

Câu 004: Năng suất lúa bình quân của Thái Lan thường thấp
hơn từ 20 – 30% so với Việt Nam. Nhưng do nhu cầu gạo nội
địa cao hơn nên xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đứng hàng
thứ hai trên thế giới (xếp sau Thái Lan). Do vậy, sản xuất lúa
gạo của Việt Nam có lợi thế tuyệt đối:
a)

Cao hơn so với Thái Lan, Việt Nam nên chuyên môn hóa
sản xuất để xuất khẩu gạo cho Thái Lan.

b)

Cao hơn so với tất cả các nước có canh tác lúa nước
trên thế giới, ngoại trừ Thái Lan.

c)

Cao hơn so với tất cả các nước có canh tác lúa nước
trên thế giới, kể cả Thái Lan.

d)

Cao hơn so với Thái Lan, nhưng không chắc lợi thế so
sánh có cao hơn hay không ?

Câu 005: Lý thuyết lợi thế tuyệt đối yêu ...
CÂU HI TRC NGHIM
KINH T QUC T
CHƯƠNG 1
: LÝ THUYT C ĐIN V THƯƠNG MI QUC
T.
Câu 001
: Theo quan đim mu dch t do ca Adam Smith thì:
a) Mua bán gia các quc gia s không b cn tr bi các
hàng rào thương mi.
b) Th trường có tính cht cnh tranh hoàn ho.
c) Chính ph không nên can thip vào hot động kinh tế ca
các doanh nghip.
d) C ba câu trên đều đúng.
Câu 002
: Th trường có tính cht cnh tranh hoàn ho khi:
a) Hu hết các doanh nghip đều có qui mô nh, không
doanh nghip nào có kh năng chi phi lũng đon giá c
th trường.
b) S cnh tranh lành mnh ch da trên cht lượng và giá
c sn phm, nên các doanh nghip có th tham gia hay
rút khi th trường mt cách d dàng.
c) Hai câu a và b đều đúng.
d) Hai câu a và b đều sai.
Câu 003
: Li thế tuyt đối là:
a) S cao hơn tuyt đối v năng sut và chi phí lao động để
làm ra cùng mt loi sn phm so vi quc gia giao
thương.
b) S cao hơn tuyt đối v năng sut hoc chi phí lao động
để làm ra cùng mt loi sn phm so vi quc gia giao
thương.
c) Hai câu a và b đều sai.
d) C ba câu trên đều sai.
Câu 004
: Năng sut lúa bình quân ca Thái Lan thường thp
hơn t 20 – 30% so vi Vit Nam. Nhưng do nhu cu go ni
địa cao hơn nên xut khu go ca Vit Nam ch đứng hàng
th hai trên thế gii (xếp sau Thái Lan). Do vy, sn xut lúa
go ca Vit Nam có li thế tuyt đối:
a) Cao hơn so vi Thái Lan, Vit Nam nên chuyên môn hóa
sn xut để xut khu go cho Thái Lan.
b) Cao hơn so vi tt c các nước có canh tác lúa nước
trên thế gii, ngoi tr Thái Lan.
c) Cao hơn so vi tt c các nước có canh tác lúa nước
trên thế gii, k c Thái Lan.
d) Cao hơn so vi Thái Lan, nhưng không chc li thế so
sánh có cao hơn hay không ?
Câu 005
: Lý thuyết li thế tuyt đối yêu cu mi quc gia:
a) Chuyên môn hóa sn xut vào các sn phm có li thế
tuyt đối;
b) Xut khu sn phm có li thế tuyt đối; đồng thi, nhp
khu sn phm không có li thế tuyt đối.
c) Hai câu a và b đều đúng.
d) C ba câu trên đều đúng.
Câu 006
: Li ích kinh tế khi thc hin theo yêu cu ca lý
thuyết li thế tuyt đối:
a) Là mi li “kép” trên c 2 chiu xut khu và nhp khu.
b) Tài nguyên kinh tế ca các quc gia giao thương được
khai thác có hiu qu hơn.
c) Thu nhp ca nn kinh tế thế gii cao hơn so vi tình
trng t cung t cp.
d) C ba câu trên đều đúng.
Câu 007
: Li ích kinh tế thế gii tăng thêm nh thc hin theo
yêu cu ca lý thuyết li thế tuyt đối đã th hin rng:
a) Lý thuyết li thế tuyt đối đúng trong mi trường hp.
b) S kết hp hài hòa gia chuyên môn hóa sn xut vi
phân công lao động quc tế là nguyên nhân cơ bn làm
tăng tích cc li ích kinh tế.
c) Ngay c mt nước nh bé (trình độ sn xut còn thp
kém) cũng có th thc hin tt yêu cu ca lý thuyết li
thế tuyt đối để ti ưu hóa li ích kinh tế.
d) C ba câu trên đều đúng.
Câu 008
: Lý thuyết li thế tuyt đối đặt quan h giao thương
gia các quc gia trên cơ s bình đẳng, các bên cùng có li.
Điu đó có nghĩa là, so vi trường hp không trao đổi mu
dch quc tế:
a) Li ích tăng thêm ca các bên không nht thiết phi bng
nhau.
b) Li ích tăng thêm ca các bên phi bng nhau.
c) Li ích tăng thêm ca nước ln phi nhiu hơn so vi
nước nh.
d) Li ích tăng thêm ca nước nh phi nhiu hơn so vi
nước ln.
Câu 009
: Theo lý thuyết tính giá tr bng lao động (Labour
Theory) thì:
a) Lao động là yếu t chi phí duy nht để sn xut ra sn
phm.
b) Lao động là yếu t đồng nht (Homogeneous), được s
dng vi cùng t l trong mi sn phm.
c) So sánh gia các ngành sn xut khác nhau, tr tuyt đối
năng sut ca ngành nào ln hơn thì ngành đó có li thế
tuyt đối cao hơn.
d) C ba câu trên đều đúng.
Câu 010
: Theo mô hình thương mi quc tế đơn gin (hai
quc gia và hai sn phm) ca David Ricardo, thì:
a) Li sut kinh tế theo qui mô không đổi vì k thut sn
xut ging nhau gia hai quc gia và chi phí sn xut
ging nhau gia hai loi sn phm.
b) Mu dch t do nên hàng hóa, dch v và các yếu t sn
xut di chuyn d dàng qua các biên gii quc gia mà
không phi tính chi phí vn chuyn.
c) Hai câu a và b đều đúng.
d) C ba câu trên đều đúng.
Câu 011
: Du hiu cơ bn để nhn biết sn phm có li thế so
sánh là:
a) Năng sut cao hơn so vi sn phm cùng loi ca quc
gia giao thương.
b) Năng sut cao hơn tt c sn phm còn li trong nước.
239 câu trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
239 câu trắc nghiệm - Người đăng: camnhung100694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
239 câu trắc nghiệm 9 10 212