Ktl-icon-tai-lieu

30 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN

Được đăng lên bởi voquyen266
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 18784 lần   |   Lượt tải: 26 lần
Trường THPT Cần Đước

Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013
BỘ ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Số nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s2 là
A. 1.
B. 3.
C. 8.
D. 9.
Câu 2: Cho V lít khí NO2 (đktc) hấp thụ vào một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó đem cô cạn thì thu
được hỗn hợp chất rắn khan chứa 2 muối. Nung chất rắn này tới chỉ còn một muối duy nhất thấy còn lại 13,8
gam. Giá trị của V là
A. 1,12
B. 2,24
C. 4,48
D. 5,60
Câu 3: Cho V lít Cl2 (đktc) tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nguội, dư thu được m 1 gam tổng khối lượng 2
muối. Cho V lít Cl2 (đktc) tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, dư thu được m 2 gam tổng khối lượng 2
muối. Tỉ lệ m1 : m2 bằng
A. 2 : 3
B. 1 : 2.
C. 1 : 1.
D. 2 : 1.
Câu 4: Cho các trường hợp sau:
(1) O3 tác dụng với dung dịch KI.
(5) KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng.
(2) Axit HF tác dụng với SiO2.
(6) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.
(3) MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng. (7) Cho khí NH3 qua CuO nung nóng.
(4) Khí SO2 tác dụng với nước Cl2.
Số trường hợp tạo ra đơn chất là
A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.
Câu 5: Hòa tan 2,8 gam BaCl2.4H2O vào nước thu được 500ml dung dịch X. Lấy 1/10 dung dịch X đem điện
phân với điện cực trơ (có màng ngăn) trong 16 phút 5 giây với cường độ dòng điện một chiều bằng 0,1A. Thành
phần phần trăm về số mol BaCl2 bị điện phân là
A. 50%.
B. 70%.
C. 45%.
D. 60%.
Câu 6: Phản ứng không xảy ra ở nhiệt độ thường là
A. Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 → Mg(OH)2 ↓+ 2CaCO3 ↓+ 2H2O.
B. Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓+ 2H2O.
C. Ca(OH)2 + 2NH4Cl → CaCl2 + 2H2O + 2NH3 ↑.
D. CaCl2 + 2 NaHCO3 → CaCO3 ↓+ 2NaCl + 2HCl.
Câu 7: Cho phản ứng hóa học sau: aMgO + bP2O5 → (X). Biết rằng trong (X) Mg chiếm 21,62% về khối
lượng và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Công thức phân tử của X là
A. Mg3(PO4)2.
B. Mg3(PO3)2.
C. Mg2P4O7.
D. Mg2P2O7.
Câu 8: X là dung dịch AlCl 3, Y là dung dịch NaOH 2 M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung
dịch X, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung
dịch Y, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X
bằng
A. 3,2 M.
B. 2,0 M.
C. 1,6 M.
D. 1,0 M.
2−
+
Câu 9: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO 3 ; 0,1 mol Na ; 0,3 mol Cl , còn lại là ion NH +
4 . Cho 270 ml dung
dịch Ba(OH)2 0,2 M vào dung dịch X và đun nóng nhẹ, thấy tổng khối lượng dung dịch X và dung dịch
Ba(OH)2 giảm m gam? Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Giá trị m l...
Trường THPT Cần Đước Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013
BỘ ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Số nguyên tố mà trong cấu hình electron nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là 4s
2
A. 1. B. 3. C. 8. D. 9.
Câu 2: Cho V lít khí NO
2
ktc) hấp thụ vào một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó đem cạn thì thu
được hỗn hợp chất rắn khan chứa 2 muối. Nung chất rắn này tới chỉ còn một muối duy nhất thấy còn lại 13,8
gam. Giá trị của V là
A. 1,12 B. 2,24 C. 4,48 D. 5,60
Câu 3: Cho V lít Cl
2
(đktc) tác dụng với dung dịch NaOH loãng, nguội, dư thu được m
1
gam tổng khối lượng 2
muối. Cho V lít Cl
2
(đktc) tác dụng với dung dịch NaOH đặc, nóng, thu được m
2
gam tổng khối lượng 2
muối. Tỉ lệ m
1
: m
2
bằng
A. 2 : 3 B. 1 : 2. C. 1 : 1. D. 2 : 1.
Câu 4: Cho các trường hợp sau:
(1) O
3
tác dụng với dung dịch KI. (5) KClO
3
tác dng vi dung dch HCl đc, đun nóng.
(2) Axit HF tác dụng với SiO
2
. (6) Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH
4
Cl và NaNO
2
.
(3) MnO
2
tác dng với dung dch HCl đc, đun nóng. (7) Cho khí NH
3
qua CuO nung nóng.
(4) Khí SO
2
tác dụng với nước Cl
2
.
Số trường hợp tạo ra đơn chất là
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 5: Hòa tan 2,8 gam BaCl
2
.4H
2
O vào nước thu được 500ml dung dịch X. Lấy 1/10 dung dịch X đem điện
phân với điện cực trơ (có màng ngăn) trong 16 phút 5 giây với cường độ dòng điện một chiều bằng 0,1A. Thành
phần phần trăm về số mol BaCl
2
bị điện phân là
A. 50%. B. 70%. C. 45%. D. 60%.
Câu 6: Phản ứng không xảy ra ở nhiệt độ thường là
A. Mg(HCO
3
)
2
+ 2Ca(OH)
2
Mg(OH)
2
+ 2CaCO
3
+ 2H
2
O.
B. Ca(HCO
3
)
2
+ Ca(OH)
2
2CaCO
3
+ 2H
2
O.
C. Ca(OH)
2
+ 2NH
4
Cl
CaCl
2
+ 2H
2
O + 2NH
3
.
D. CaCl
2
+ 2 NaHCO
3
CaCO
3
+ 2NaCl + 2HCl.
Câu 7: Cho phản ứng hóa học sau: aMgO + bP
2
O
5
(X). Biết rằng trong (X) Mg chiếm 21,62% về khối
lượng và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Công thức phân tử của X là
A. Mg
3
(PO
4
)
2
. B. Mg
3
(PO
3
)
2
. C. Mg
2
P
4
O
7
. D. Mg
2
P
2
O
7
.
Câu 8: Xdung dịch AlCl
3
, Y là dung dịch NaOH 2 M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100ml dung
dịch X, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc 7,8 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung
dịch Y, khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 10,92 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X
bằng
A. 3,2 M. B. 2,0 M. C. 1,6 M. D. 1,0 M.
Câu 9: Dung dịch X chứa 0,025 mol CO
2
3
; 0,1 mol Na
+
; 0,3 mol Cl
-
, còn lại ion NH
+
4
. Cho 270 ml dung
dịch Ba(OH)
2
0,2 M vào dung dịch X đun nóng nhẹ, thấy tổng khối lượng dung dịch X dung dịch
Ba(OH)
2
giảm m gam? Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Giá trị m là
A. 4,215 B. 5,269 C. 6,761 D. 7,015
Câu 10: Cho phương trình phản ứng: X + H
2
SO
4
Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
Số hợp chất X chứa 2 nguyên tố là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp Cu, Zn bằng dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thu được sản phẩm khử
là 3,136 lít SO
2
(đktc) và 0,64 gam lưu huỳnh. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là
A. 45,54% Cu; 54 46% Zn. B. 49,61% Cu; 50,39% Zn.
C. 50,15% Cu; 49,85% Zn. D. 51,08% Cu; 48,92% Zn.
Câu 12: Trong các chất cho sau đây: xenlulozơ, cát, canxi cacbua, ancol etylic, cao su, tinh bột, natri clorua, sắt
kim loại, oxi, dầu mỏ; chất là nguyên liệu tự nhiên là
A. xenlulozơ, cát, canxi cacbua, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.
B. xenlulozơ, cát, cao su, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.
C. xenlulozơ, ancol etylic, tinh bột, natri clorua, oxi, dầu mỏ.
D. xenlulozơ, cao su, ancol etylic, tinh bột, sắt kim loại, oxi, dầu mỏ.
Giáo Viên Trang 1
30 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN - Người đăng: voquyen266
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
30 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ ĐÁP ÁN 9 10 661