Ktl-icon-tai-lieu

30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Rainy Rainyy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

-----------VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

Báo cáo
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ
Kính thưa PGS,TS Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí!
Trước hết, cho phép tôi thay mặt tập thể cán bộ, công chức Viện quan hệ
quốc tế, xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành cảm ơn sâu sắc: Lãnh đạo Học
viện, các quý vị đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài Học
viện, các nhà giáo - nhà khoa học, các cộng tác viên thân thiết, các thế hệ học
viên của Viện và toàn thể các đồng chí, mặc dù bận trăm công nghìn việc, song
hôm nay đã bớt chút thời gian quý giá, tới dự buổi gặp mặt của các thế hệ cán bộ
Viện Quan hệ quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập Viện và chào mừng Ngày Nhà
giáo Việt Nam (20-11).
Kính thưa các đại biểu và đồng chí!
Là một trong những đơn vị khoa học có bề dày truyền thống của Học viện
Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Quan hệ quốc tế đã trải qua
những chặng đường hoạt động sôi nổi với nhiều bước trưởng thành vững mạnh
về mọi mặt. Ngày 17/10/1978, Khoa Phong trào cộng sản và cụng nhõn quốc tế
thuộc Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương được thành lập, mở
đầu quá trỡnh 30 năm xây dựng và phát triển của Viện Quan hệ quốc tế ngày nay.
Trong suốt quá trỡnh đó, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức của Viện luôn kiên
định lập trường cách mạng, tâm huyết với nghề, đoàn kết phấn đấu, cùng với các
đơn vị khác của Học viện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ làm công tác lý luận
chính trị của Đảng và Nhà nước ta qua các thời kỳ. Có thể nói, quá trình xây
1

dựng và trưởng thành của Viện Quan hệ quốc tế luôn gắn bó mật thiết với sự
trưởng thành lớn mạnh của Học viện CT-HCQG Hồ Chí Minh, đáp ứng những
nhiệm vụ đặt ra của công tác đào tạo cán bộ và công tác nghiên cứu lý luận trong
từng thời kỳ lịch sử của sự nghiệp cách mạng nước nhà.
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện và chào
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi xin được điểm lại những cột mốc chủ
yếu trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Viện.
Tiền thân của Viện Quan hệ quốc tế là Tổ Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô
ra đời tháng 9 năm 1957. Đây là một trong 5 tổ giảng dạy lý luận Mác - Lênin
đầu tiên của Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái...
HC VIN CHÍNH TR - HÀNH CHÍNH
QUC GIA H CHÍ MINH
------------
VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008
Báo cáo
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ
Kính thưa PGS,TS Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Kính thưa các đồng chí!
Trước hết, cho phép tôi thay mặt tập thể cán bộ, công chức Viện quan hệ
quốc tế, xin nhiệt liệt chào mừng chân thành cảm ơn sâu sắc: Lãnh đạo Học
viện, các quý vị đại biểu đại diện cho các quan, đơn vị trong ngoài Học
viện, các nhà giáo - nhà khoa học, các cộng tác viên thân thiết, các thế hệ học
viên của Viện toàn thể các đồng chí, mặc bận trăm công nghìn việc, song
hôm nay đã bớt chút thời gian quý giá, tới dự buổi gặp mặt của các thế hệ cán bộ
Viện Quan hệ quốc tế kỷ niệm 30 năm thành lập Viện chào mừng Ngày Nhà
giáo Việt Nam (20-11).
Kính thưa các đại biểu và đồng chí!
một trong những đơn vị khoa học bề dày truyền thống của Học viện
Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Quan hệ quốc tế đã trải qua
những chặng đường hoạt động sôi nổi với nhiều ớc trưởng thành vững mạnh
về mọi mặt. Ngày 17/10/1978, Khoa Phong trào cộng sản cụng nhõn quốc tế
thuộc Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc Trung ương được thành lập, mở
đầu quá trỡnh 30 năm xây dựng và phát triển của Viện Quan hệ quốc tế ngày nay.
Trong suốt quá trỡnh đó, lớp lớp các thế hệ cán bộ, công chức của Viện luôn kiên
định lập trường cách mạng, tâm huyết với nghề, đoàn kết phấn đấu, cùng với các
đơn vị khác của Học viện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ làm công tác lý luận
chính trị của Đảng Nhà nước ta qua các thời kỳ. thể i, quá trình xây
1
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ - Người đăng: Rainy Rainyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ 9 10 141