Ktl-icon-tai-lieu

300 câu ôn tập vĩ mô

Được đăng lên bởi Thien Nguyen
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website:  E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: KINH TẾ VĨ MÔ
Số tín chỉ : 4
SỬ DỤNG CHO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ HỌC
1/ Ba vấn đề kinh tế : sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai sẽ áp dụng
a Chỉ áp dụng cho xã hội kém phát triển
b Cho tất cả các xã hội, trong mọi giai đoạn phát triển hay mọi chế độ chính trị
c Chỉ áp dụng cho xã hội tư bản chủ nghĩa
d Chủ yếu cho các xã hội mà nền kinh tế hoạt động theo nguyên tắc kế hoạch hoá tập
trung
2/ Đường cầu hàng hoá X cho biết
a Bao nhiêu hàng hoá X sẽ được chi mua tại mức giá cân bằng
b Số lượng hàng hoá X được mọi người mua trong từng thời kỳ theo mỗi mức giá khi các
nhân tố khác tác động đến cầu không đổi
c Số lượng hàng hoá X được cung cấp trong từng thời kỳ theo mỗi mức giá khi các nhân
tố tác động đến mỗi mức giá được giữ nguyên
d Số tiền chi mua hàng sẽ thay đổi như thế nào khi giá của nó thay đổi
3/ Đường cung hàng hoá X cho biết
a Số lượng hàng hoá X được sản xuất ra tương ứng với từng mức giá trong một khoảng
thời gian với các nhân tố khác ảnh hưởng tới cung không thay đổi
b Là lượng hàng hoá X tưng ứng với từng mức giá
c Lượng cung thay đổi khi giá cả thay đổi
d Số lượng hàng hoá X được sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định
4/ Lượng cầu hàng biểu thị
a Lượng cầu hàng hoá X tỷ lệ nghịch với giá cả
b Là lượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua tại mức giá cân bằng
c Giá cả thay đổi thì lượng cầu thay đổi
d Số lượng hàng hoá X được người tiêu dùng mua tại một mức giá trong một khoảng thời
gian nhất định
5/ Nếu đường cầu hàng hoá X dịch chuyển sang phải, thì một cách giải thích hợp lý nhất đối
với sự dịch chuyển đó là
a Mức giá hàng hoá X giảm xuống làm cho người tiêu dùng mua nhiều hàng hoá X hơn
b Vì Giá hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn
c Thị hiếu người tiêu dùng thay đổi theo hướng họ thích hàng hoá này hơn và họ muốn
mua so với trước tại mọi mức giá
d Về một lý do nào đó làm cho cung hàng hoá giảm xuống
6/ Đường cầu hàng hoá X dịch chuyển sang trái là do
a Vì lượng cung hàng X đã giảm xuống
1

b
c
d

Người tiêu dùng thích mua hàng hoá thay thế với sản phẩm X hơn tại mỗi một mức giá
Giá cả của hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn so
với trước
Vì thị hiếu người tiêu dùng đã thay đổi

7/ Sự kiện không ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: KINH T VĨ
S tín ch : 4
S DNG CHO NGÀNH QUN TR KINH DOANH
H ĐẠI HC T XA
CHƯƠNG I: MT S VN ĐỀ CƠ BN CA KINH T HC
1/ Ba vn đề kinh tế : sn xut cái gì? sn xut như thế nào và sn xut cho ai s áp dng
a Ch áp dng cho xã hi kém phát trin
b Cho tt c các xã hi, trong mi giai đon phát trin hay mi chế độ chính tr
c Ch áp dng cho xã hi tư bn ch nghĩa
d Ch yếu cho các xã hi mà nn kinh tế hot động theo nguyên tc kế hoch hoá tp
trung
2/ Đường cu hàng hoá X cho biết
a Bao nhiêu hàng hoá X s được chi mua ti mc giá cân bng
b S lượng hàng hoá X được mi người mua trong tng thi k theo mi mc giá khi các
nhân t khác tác động đến cu không đổi
c S lượng hàng hoá X được cung cp trong tng thi k theo mi mc giá khi các nhân
t tác động đến mi mc giá được gi nguyên
d S tin chi mua hàng s thay đổi như thế nào khi giá ca nó thay đổi
3/ Đường cung hàng hoá X cho biết
a S lượng hàng hoá X được sn xut ra tương ng vi tng mc giá trong mt khong
thi gian vi các nhân t khác nh hưởng ti cung không thay đổi
blượng hàng hoá X tưng ng vi tng mc giá
c Lượng cung thay đổi khi giá c thay đổi
d S lượng hàng hoá X được sn xut ra trong mt khong thi gian nht định
4/ Lượng cu hàng biu th
a Lượng cu hàng hoá X t l nghch vi giá c
blượng hàng hoá mà người tiêu dùng mua ti mc giá cân bng
c Giá c thay đổi thì lượng cu thay đổi
d S lượng hàng hoá X được người tiêu dùng mua ti mt mc giá trong mt khong thi
gian nht định
5/ Nếu đường cu hàng hoá X dch chuyn sang phi, thì mt cách gii thích hp lý nht đối
vi s dch chuyn đó là
a Mc giá hàng hoá X gim xung làm cho người tiêu dùng mua nhiu hàng hoá X hơn
b Vì Giá hàng hoá X tăng lên làm cho người tiêu dùng mua ít hàng hoá này hơn
c Th hiếu người tiêu dùng thay đổi theo hướng h thích hàng hoá này hơn và h mun
mua so vi trước ti mi mc giá
d V mt lý do nào đó làm cho cung hàng hoá gim xung
6/ Đường cu hàng hoá X dch chuyn sang trái là do
alượng cung hàng X đã gim xung
1
300 câu ôn tập vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
300 câu ôn tập vĩ mô - Người đăng: Thien Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
300 câu ôn tập vĩ mô 9 10 393