Ktl-icon-tai-lieu

5 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÊN HỌC TỪ DONALD TRUMP

Được đăng lên bởi sonbkdn95-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÊN HỌC TỪ
DONALD TRUMP

Trump sở hữu những kỹ năng phỏng vấn
thuộc hàng xuất sắc và ñó là lý do chính
khiến ông nhận ñược rất nhiều sự chú ý từ
giới truyền thông trước cả khi công bố ý
ñịnh tranh cử tổng thống.

Giới lãnh ñạo và doanh nhân muốn nâng cao kỹ năng
giao tiếp có thể học hỏi rất nhiều ñiều từ Trump, dù cho
họ có ñồng ý với quan ñiểm chính trị của ông hay không. Dưới ñây là 5 kỹ năng nổi bật giúp Trump
trở thành tâm ñiểm của giới truyền thông.

1. Nhấn mạnh vào thương hiệu của bạn
Các thương hiệu liên quan ñến Trump luôn ñại diện cho chất lượng và sự thanh lịch. Nếu sửa chữa
lại một câu lạc bộ, ông sẽ thay thế những chiếc ñèn rẻ tiền bằng những bộ ñèn chùm sang trọng nhập
từ Áo vì các thành viên của Trump National luôn muốn có ñược chất lượng tốt nhất.
Tủ quần áo của Trump cũng ñầy những bộ ñồ ñắt tiền, cà vạt riêng có chữ Trump, và những chiếc áo
sơ mi thanh lịch với cổ tay kiểu Pháp. Ông luôn tận dụng mọi cơ hội ñể quảng bá cho thương hiệu
của mình, ñặc biệt là qua lời nói và cách ăn mặc.

2. Chỉ làm những việc mình ñam mê
Nếu không có niềm ñam mê ñối với lĩnh vực của mình, bạn sẽ khó có thể trở thành “con cưng” của
giới truyền thông. Trump ñã nhắc ñi nhắc lại rằng chìa khóa ñể thành công trong kinh doanh là làm
những gì bạn muốn.
Những người muốn tham gia vào lĩnh vực bất ñộng sản chỉ vì thấy Donald Trump kiếm ñược rất
nhiều tiền từ ñó có lẽ ñã không nghe ñược thông ñiệp này của ông. Ông từng nói: “Mấu chốt chính là
ở niềm ñam mê. Nếu thật sự yêu thích công việc mà mình ñang làm, bạn sẽ thành công. Còn nếu
không hứng thú với nó, thì bạn sẽ chẳng thể làm gì ñược”.

 – Download sách miễn phí – không cần ñăng nhập

3. Thể hiện sự hào hứng
Trump ñã rất ñúng khi nói rằng nếu không có ñam mê, bạn sẽ không có ñộng lực và nếu không có
ñộng lực, bạn sẽ chẳng có gì cả. ðam mê liên quan chặt chẽ ñến ñộng lực.
Khi Trump thực hiện một cuộc phỏng vấn, ông thường ngả người về phía trước, tích cực giao tiếp
bằng ánh mắt và sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách sinh ñộng và tự nhiên. ðiều ñó thể hiện rằng ông
ñang rất hứng thú và tràn ñầy nhiệt huyết.

4. Kể chuyện
Trump là một người kể chuyện tài ba. Hầu như trong các cuộc ñối thoại, ông thường dẫn ra những
tình huống mà chính mình ñã trải nghiệm về những buổi ñàm phán hay về những giao dịch ñược mất
trong kinh doanh.
Ông luôn tìm cách gắn những câu chuyện ñó với chủ ñề của cuộc phỏng vấn hay bài diễn thuyết ấy.
Và vì các nhà khoa học ñã nói rằng não của chúng ta xử lý những ...
www.Beenvn.com – Download sách min phí – không cn ñăng nhp
5 K NĂNG TRUYN THÔNG NÊN HC T
DONALD TRUMP
Trump s hu nhng k năng phng vn
thuc hàng xut sc và ñó là lý do chính
khiến ông nhn ñược rt nhiu s chú ý t
gii truyn thông trước c khi công b ý
ñịnh tranh c tng thng.
Gii lãnh ñạo và doanh nhân mun nâng cao k năng
giao tiếp có th hc hi rt nhiu ñiu t Trump, dù cho
hñồng ý vi quan ñim chính tr ca ông hay không. Dưới ñây là 5 k năng ni bt giúp Trump
tr thành tâm ñim ca gii truyn thông.
1. Nhn mnh vào thương hiu ca bn
Các thương hiu liên quan ñến Trump luôn ñại din cho cht lượng và s thanh lch. Nếu sa cha
li mt câu lc b, ông s thay thế nhng chiếc ñèn r tin bng nhng b ñèn chùm sang trng nhp
t Áo vì các thành viên ca Trump National luôn mun có ñược cht lượng tt nht.
T qun áo ca Trump cũng ñầy nhng b ñồ ñắt tin, cà vt riêng có ch Trump, và nhng chiếc áo
sơ mi thanh lch vi c tay kiu Pháp. Ông luôn tn dng mi cơ hi ñể qung bá cho thương hiu
ca mình, ñặc bit là qua li nói và cách ăn mc.
2. Ch làm nhng vic mình ñam
Nếu không có nim ñam mê ñối vi lĩnh vc ca mình, bn s khó có th tr thành “con cưng” ca
gii truyn thông. Trump ñã nhc ñi nhc li rng chìa khóa ñể thành công trong kinh doanh là làm
nhng gì bn mun.
Nhng người mun tham gia vào lĩnh vc bt ñộng sn ch vì thy Donald Trump kiếm ñược rt
nhiu tin t ñó có l ñã không nghe ñược thông ñip này ca ông. Ông tng nói: “Mu cht chính là
nim ñam mê. Nếu tht s yêu thích công vic mà mình ñang làm, bn s thành công. Còn nếu
không hng thú vi nó, thì bn s chng th làm gì ñược”.
5 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÊN HỌC TỪ DONALD TRUMP - Trang 2
5 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÊN HỌC TỪ DONALD TRUMP - Người đăng: sonbkdn95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
5 KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG NÊN HỌC TỪ DONALD TRUMP 9 10 454