Ktl-icon-tai-lieu

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

Được đăng lên bởi Duc Thang
Số trang: 153 trang   |   Lượt xem: 3443 lần   |   Lượt tải: 1 lần
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự
hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh
hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Câu 4. Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5. Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của
Người) trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 6. Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Câu 7. Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ
Chí Minh đã được hình thành về cơ bản?
Câu 8. Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí
Minh được phân định theo những căn cứ nào?
Câu 9. Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?
Câu 11.Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân
tộc.
Câu 12. Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân
tộc vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn
sâu sắc.
Câu 13. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng

giải phóng dân tộc.
Câu 14.Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách
mạng giải phóng dân tộc.
Câu 15.Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
vào sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta.
Câu 16. Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý hơn độc
lập tự do? Chứng minh trả lời.
Câu 17.Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ
nghĩa xã hội.
Câu 18.Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản
chất của chủ nghĩa xã hội.
Câu 19.Nhận thức của anh (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh về
mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội
Câu 20. Phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam?
Câu 21.Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Câu 22. Nêu phương hướng vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh
về chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
Câu 23. Bằng kiến thức tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được liên hệ với cuộc sống
của bản thân, hãy phác thảo những nét lớn về cuộc sống trong
tương lai của bạn và phương hướng thực hiện
Câu 24.Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về khối đại
đoàn kết dân tộc...
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM
Câu 1. Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 2. Điều kiện lịch sử - hội Việt nam thế giới ảnh hưởng đến sự
hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc tinh
hoa văn hóa nhân loại đối với sự hình thành tưởng Hồ Chí
Minh.
Câu 4. Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình
thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 5. Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của
Người) trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.
Câu 6. Hãy trình y các giai đon hình thành và phát trin tư tưng H Chí
Minh.
Câu 7. Dựa trên sở nào để khẳng định đến năm 1930, tưởng Hồ
Chí Minh đã được hình thành về cơ bản?
Câu 8. Các giai đoạn hình thành phát triển của tưởng Hồ Chí
Minh được phân định theo những căn cứ nào?
Câu 9. Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh?
Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ?
Câu 11.Phân tích sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân
tộc.
Câu 12. Chứng minh rằng, tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân
tộc vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn
sâu sắc.
Câu 13. Phân tích sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM - Người đăng: Duc Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
153 Vietnamese
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM 9 10 67