Ktl-icon-tai-lieu

5s và thực tiễn kinh doanh

Được đăng lên bởi Hữu Dân
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 487 lần   |   Lượt tải: 1 lần
By UTPShops at 11:48 pm, Apr 29, 2012



MỤC LỤC
1. Lời nói đầu.
ầ
2. 5S là gì?
3. Làm mấy S: 2S, 3S hay 5S?
4. Những câu hỏi và tình huống thường gặp khi xây dựng và áp dụng
5S vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
5 Kỹ thuật thực tế.
5.
tế
6. Mẫu tài liệu 5S được xây dựng bởi một công ty chuyên về lĩnh vực
xây
â dựng,
d
thủ llợi.
thủy
i
7. Mẫu quyết định ứng dụng tài liệu 5S trong thực tế sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp trên.




Tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí là mục tiêu hàng đầu mà các doanh nghiệp
mong muốn đạt tới. Tuy nhiên điều này thật sự khó khăn, đặc biệt kể từ khi nước ta gia nhập
tổ chức WTO, các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam, điều nay
tạo lên hiệu ứng cạnh tranh gay gắt từ phía các công ty Việt Nam. Khó khăn hơn nữa khi mà
lạm phát ngày càng gia tăng.
Để hạn chế các rủi ro gây ra bởi các khó khăn trên, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam
luôn phải tìm cách để hoàn thiện,
thiện để tồn tại và phát triển trước những áp lực từ nền kinh tế
mang lại. Một trong các công cụ quản lý mà các doanh nghiệp mong muốn có và áp dụng
thành công trong doanh nghiệp đó là 5S. 5S là một công cụ giúp doanh nghiệp loại bỏ những
yếu tố không cần thiết, giúp doanh nghiệp cắt giảm tối thiểu các chi phí không cần thiết cho
quá trình sản xuất,
ấ kinh doanh. Đồng
ồ thời giúp doanh nghiệp có được phương pháp làm việc
khoa học và hiệu quả.
Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng xây dựng được một tài liệu
5S hoàn chỉnh có tính thực tiễn để áp dụng một cách có hiệu quả vào quá trình sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp.
Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả đã thu thập các thông tin cần thiết để biên tập thành một
tài liệu mang tính thực tiễn cao. Một tài liệu bổ ích, giúp các doanh nghiệp dễ dàng xây dựng
đ
được
tài liệu
liệ 5S phù
hù hợp
h với
ới loại
l i hình
hì h của
ủ doanh
d h nghiệp
hiệ mình
ì h thông
thô qua những
hữ kiến
kiế thức
thứ
được trình bày cô đọng, và qua một tài liệu thực tế đã được xây dựng từ một công ty chuyên
về lĩnh vực xây dựng, thủy lợi.




= Hiệu quả
†

†

†

Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết
Loại bỏ những thứ không cần
thiết
Xác định “đúng số lượng” đối
với những thứ cần thiết

Sà lọc
Sàng
l
Sắp xếp

Xuất sắc

Giỏi
Khá
Đ t
Đạt

Sạch sẽ

Thời gian




ÁP DỤNG THỰC TẾ
1 Dự
1.
D áán thử...
By UTPShops at 11:48 pm, Apr 29, 2012
www.utpshops.vn
www.utpshops.vn
5s và thực tiễn kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
5s và thực tiễn kinh doanh - Người đăng: Hữu Dân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
5s và thực tiễn kinh doanh 9 10 849