Ktl-icon-tai-lieu

60 Cách tìm Unique Selling Points SÁNG TẠO SẢN PHẨM NỔI BẬT

Được đăng lên bởi Bùi Trung Kiên
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
60 Cách tìm Unique Selling Points
SÁNG TẠO SẢN PHẨM NỔI BẬT
1. Định vị đây là sản phẩm đích thực, các SP khác chưa phải (Ví dụ cafe thứ thiệt, 100% 
nguyên chất ko sao tẩm) – Trung Nguyên
2. Định vị xếp hạng vị trí 1,2,3…ví dụ : luôn theo sau sp Top 1­  Chúng tôi đứng thứ nhì 
Việt Nam. Khi nói đến thằng thứ 1 thì sẽ phải nghĩ đến mình là thứ 2 và Avis là một ví dụ
nổi tiếng (We try harder)
3. Giá luôn thấp nhất : Nếu tìm đc sp nào giá thấp hơn ­ sẽ giảm thêm 5%
4. Giá luôn là cao nhất : Trên thị trường là thằng cao giá nhất. khách hàng mua là vì giá 
nó cao và hãnh diện về điều này ­ Helmet
5. Bền nhất, chắc chắn nhất : 60 năm vẫn chạy tốt ­ Eletrolux
6. An toàn nhất : 10 năm qua, chưa hề gây ra 1 sơ xuất nào – SSS
7. Tác dụng nhanh hơn, đạt hiệu quả nhanh gấp 10 lần thằng bên cạnh
8. Làm gợi cảm hơn : Dùng xong sẽ gợi cảm quyến rũ hơn nhiều – Victoria secrets
9. Thể hiện giới tính mạnh : Bản lĩnh đàn ông thời nay – Tiger beer
10. Khách hàng riêng biệt : Chỉ dành cho bà mẹ thông thái ­ Bibomart
11. Kích cỡ riêng , vóc dáng riêng : Chỉ dành cho người ngoại cỡ ­ NEM
12. Vấn đề cá nhân đặc biệt : Chuyên trị gàu – Haicnear
13. Thời gian trong ngày : Chống buồn ngủ ban đêm
14. Thời gian riêng : Neptune và cảm xúc xum vầy ngày Tết
15. Neo cảm xúc : Thơ ấu, Hoài cổ, Sự tự tin : Phở bát đàn, Đinh cafe
16. Toàn cầu, quốc tế hóa : Cả thế giới tin dung – Bia 333
17. Xuất xứ original : đặc sản cá kho làng Vũ đại ­ Dasavina
18. Tín ngưỡng tôn giáo hay vùng miền : Bia Corona ­ Khi uống theo nghi thức Maya cổ ­ 
xát muối và cắm chanh
19. Nơi hội tụ tinh hoa : Modern Life : Nơi hội tụ hàng hiệu gia dụng TG
20. Hình dạng đặc biệt : Cơm kẹp Vietmac , bánh mì tam giác Donakebap
21. Màu sắc : Vinalink với 2 màu xanh đỏ trứ danh trộn lẫn
22. Mùi : Johnson baby : Mùi của bé yêu
23. Vị : Mì tôm Chanh Omni

24. Sự mềm mượt : Sulksilk
25. Nhiệt độ : Dùng ngon hơn khi lạnh
26. Nguyên liệu xịn hơn
27. Tính chất organic thiên nhiên
28. Sạch hơn, loại bỏ độc tố tạp chất
29. Công nghệ mới nhất
30. Tiết kiệm thời gian, nhanh hơn
31. Dễ sở hữu hơn, hệ thống rộng lớn hơn
32. Hậu mãi và dịch vụ thượng hạng
33. Có cá nhân nổi bật 
34. Đội ngũ nhân lực đặc biệt
35. Gắn với hình ảnh liên tưởng nhân vật
36. Được người nổi tiếng ưa dùng
37. Khuyên dùng bởi chuyên gia
38. Là biểu tượng văn hóa
39. Cung cấp phân phối theo cách đặc biệt
40. Không chứa thành tố nào đó: sugar free
41. Thịnh hành nhất, là trends xã hội
42. Không gây hại môi trường, thân thiện mt
43. Lợi cho sức khỏe
44. Tăng tác dụ...
60 Cách tìm Unique Selling Points
SÁNG T O S N PH M N I B T
1. Đ nh v đây là s n ph m đích th c, các SP khác ch a ph i (Ví d cafe th thi t, 100% ư
nguyên ch t ko sao t m) – Trung Nguyên
2. Đ nh v x p h ng v trí 1,2,3…ví d : luôn theo sau sp Top 1- Chúng tôi đ ng th nhì ế
Vi t Nam. Khi nói đ n th ng th 1 thì s ph i nghĩ đ n mình là th 2 và Avis là m t ví d ế ế
n i ti ng (We try harder) ế
3. Giá luôn th p nh t : N u tìm đc sp nào giá th p h n - s gi m thêm 5% ế ơ
4. Giá luôn là cao nh t : Trên th tr ng là th ng cao giá nh t. khách hàng mua là vì giá ườ
nó cao và hãnh di n v đi u này - Helmet
5. B n nh t, ch c ch n nh t : 60 năm v n ch y t t - Eletrolux
6. An toàn nh t : 10 năm qua, ch a h gây ra 1 s xu t nào – SSS ư ơ
7. Tác d ng nhanh h n, đ t hi u qu nhanh g p 10 l n th ng bên c nh ơ
8. Làm g i c m h n : Dùng xong s g i c m quy n rũ h n nhi u – Victoria secrets ơ ế ơ
9. Th hi n gi i tính m nh : B n lĩnh đàn ông th i nay – Tiger beer
10. Khách hàng riêng bi t : Ch dành cho bà m thông thái - Bibomart
11. Kích c riêng , vóc dáng riêng : Ch dành cho ng i ngo i c - NEM ườ
12. V n đ cá nhân đ c bi t : Chuyên tr gàu – Haicnear
13. Th i gian trong ngà y : Ch ng bu n ng ban đêm
14. Th i gian riêng : Neptune và c m xúc xum v y ngày T t ế
15. Neo c m xúc : Th u, Hoài c , S t tin : Ph bát đàn, Đinh cafe ơ
16. Toàn c u, qu c t hóa : C th gi i tin dung – Bia 333 ế ế
17. Xu t x original : đ c s n cá kho làng Vũ đ i - Dasavina
18. Tín ng ng tôn giáo hay vùng mi n : Bia Corona - Khi u ng theo nghi th c Maya c - ưỡ
xát mu i và c m chanh
19. N i h i t tinh hoa : Modern Life : N i h i t hàng hi u gia d ng TGơ ộ ụ ơ ộ ụ
20. Hình d ng đ c bi t : C m k p Vietmac , bánh mì tam giác Donakebap ơ
21. Màu s c : Vinalink v i 2 màu xanh đ tr danh tr n l n
22. Mùi : Johnson baby : Mùi c a bé yêu
23. V : Mì tôm Chanh Omni
60 Cách tìm Unique Selling Points SÁNG TẠO SẢN PHẨM NỔI BẬT - Trang 2
60 Cách tìm Unique Selling Points SÁNG TẠO SẢN PHẨM NỔI BẬT - Người đăng: Bùi Trung Kiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
60 Cách tìm Unique Selling Points SÁNG TẠO SẢN PHẨM NỔI BẬT 9 10 118