Ktl-icon-tai-lieu

75 câu nói thông dụng tiếng anh.

Được đăng lên bởi Đăng Khoa Bùi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
75cấu trúc thông dụng trong
Tiếng Anh phổ thông
--------------------



S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để
cho ai làm gì...)

e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.


S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)

e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.


It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)

e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.


S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something. (Đủ... cho ai đó làm gì...)

e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.


Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)

e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.


It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to
do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)

e.g.1: It is time you had a shower.
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.


It + takes/took+ someone + amount of time + to do
something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...)

e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.


To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản
ai/cái gì... không làm gì..)

e.g.1: I can’t prevent him from smoking
e.g.2: I can’t stop her from tearing


S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)

e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.


To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn
cái gì/ làm gì)

e.g.1: I prefer dog to cat.
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.


Would rather + V (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì
hơn làm gì)

e.g.1: She would rather play games than read books.
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.


To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)

e.g.1: I am used to eating with chopsticks.


Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không
làm nữa)

e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.


to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)



to be angry at + N/V-ing(tức giận về)



to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về......
75cấu trúc thông dụng trong
Tiếng Anh phổ thông
--------------------
S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để
cho ai làm gì...)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do
something. ủ... cho ai đó làm gì...)
e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
Have/ get + something + done (VpII)(nh ai hoặc thuê ai làm gì...)
75 câu nói thông dụng tiếng anh. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
75 câu nói thông dụng tiếng anh. - Người đăng: Đăng Khoa Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
75 câu nói thông dụng tiếng anh. 9 10 144