Ktl-icon-tai-lieu

80 câu trắc nghiệm - da maketing

Được đăng lên bởi Thanh Nhan Tran Le
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1934 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Nhu cầu là gì?
A. Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được
B. Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân
cách của cá thể
C. Là mong muốn được kèm theo điều kiện có khả năng thanh toán
D. Tất cả các phương án trên đều đúng
2. Nhu cầu của con người có đặc điểm gì?
A. Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B. Đa dạng phong phú và luôn cố định
C. Cụ thể và luôn biến đổi
D. Cả A và C
3. Trao đổi là gì?
A. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả hai cùng mong muốn
B. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả hai phía không mong
muốn
C. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ một bên mong muốn
D. Cả A và C
4. “Chỉ bán cái mà khách hàng cần chứ không bán cái mà doanh
nghiệp có”. Doanh nghiệp đã vận dụng quan niệm nào?
A. Quan niệm hoàn thiện sản phẩm
B. Quan niệm sản gia tăng nỗ lực thương mại
C. Quan niệm marketing
D. Quan niệm hoàn thiện sản xuất
5. Quan niệm marketing đạo đức xã hội phải cân bằng mấy yếu tố?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
6. Theo P.kotler hệ thống marketing bao gồm những bộ phận nào?
A. Chế độ báo cáo nội bộ, bộ phận thu thập thông tin marketing, bộ
phận nghiên cứu marketing, và bộ phận phân tích thông tin marketing
B. Bộ phận thu thập thông tin marketing, bộ phận nghiên cứu

marketing, và bộ phận phân tích thông tin marketing và bộ phận thực
hiện marketing
C. Bộ phận nghiên cứu marketing, bộ phận phân tích thông tin
marketing, bộ phận thực hiện marketing và bộ phận đánh giá kết quả
marketing
D. Tất cả đều sai
7. Nhiệm vụ nghiên cứu marketing bao gồm
A. Đặc tính của thị trường, các xu thế hoạt động kinh doanh và hàng
hóa của đối thủ cạnh tranh
B. Sự phản ứng của khách hàng với mặt hàng mới
C. Dự báo ngắn hạn và dài hạn
D. Cả A,B,C
8. Nghiên cứu marketing là gì
A. Đó là quá trình thu thập, tập hợp, ghi chép, phân tích và xử lí các
dữ liệu có lien quan đếnmm hàng hóa và dịch vụ nhằm đạt tới các
mục tiêu nhất định trong hoạt động kinh doanh
B. Đó là quá trình thu thập, ghi chép, phân tích và xử lí các dữ liệu có
lien quan đếnmm hàng hóa và dịch vụ nhằm đạt tới các mục tiêu nhất
định trong hoạt động kinh doanh
C. Đó là quá trình tập hợp, ghi chép, phân tích và xử lí các dữ liệu có
lien quan đếnmm hàng hóa và dịch vụ nhằm đạt tới các mục tiêu nhất
định trong hoạt động kinh doanh
D. Tất cả các phương án trên
]9. Quá trình nghiên cứu marketing gồm mấy bước?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
10. Phân tích dữ liệu là bước thứ mấy trong quá trình nghiên cứu
marketing
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

11. Phương pháp chính để thu thập dữ li...
1. Nhu cầu là gì?
A. Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được
B. Là một nhu cầu đặc thù tương ứng với trình độ văn hóa và nhân
cách của cá thể
C. Là mong muốn được kèm theo điều kiện có khả năng thanh toán
D. Tất cả các phương án trên đều đúng
2. Nhu cầu của con người có đặc điểm gì?
A. Đa dạng phong phú và luôn biến đổi
B. Đa dạng phong phú và luôn cố định
C. Cụ thể và luôn biến đổi
D. Cả A và C
3. Trao đổi là gì?
A. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả hai cùng mong muốn
B. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà cả hai phía không mong
muốn
C. Là hành vi trao và nhận một thứ gì đó mà chỉ một bên mong muốn
D. Cả A và C
4. “Chỉ bán cái mà khách hàng cần chứ không bán cái mà doanh
nghiệp có”. Doanh nghiệp đã vận dụng quan niệm nào?
A. Quan niệm hoàn thiện sản phẩm
B. Quan niệm sản gia tăng nỗ lực thương mại
C. Quan niệm marketing
D. Quan niệm hoàn thiện sản xuất
5. Quan niệm marketing đạo đức xã hội phải cân bằng mấy yếu tố?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
6. Theo P.kotler hệ thống marketing bao gồm những bộ phận nào?
A. Chế độ báo cáo nội bộ, bộ phận thu thập thông tin marketing, bộ
phận nghiên cứu marketing, và bộ phận phân tích thông tin marketing
B. Bộ phận thu thập thông tin marketing, bộ phận nghiên cứu
80 câu trắc nghiệm - da maketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
80 câu trắc nghiệm - da maketing - Người đăng: Thanh Nhan Tran Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
80 câu trắc nghiệm - da maketing 9 10 284