Ktl-icon-tai-lieu

99 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng

Được đăng lên bởi hotrunghieu213
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 364 lần   |   Lượt tải: 2 lần
99 CÂU GIAO TIẾP THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH
CLB Tiếng Anh giới thiệu với các bạn 99 câu giao tiếp thông dụng trong Tiếng anh. Bài này sẽ 
được cập nhật ngay khi Fanpage post bài học mới. Chúc các bạn học tốt! Nên nhớ mỗi ngày 
học 1 ít 1 ít và phải ứng dụng nó vào đời sống nhé!
 
1. Help yourself ! ­ Chúc ngon miệng! , Cứ tự nhiên đi !
2. Absolutely! ­ Chắc chắn rồi!
3. What have you been doing? ­ Dạo này đang làm gì?
4. Nothing much. ­ Không có gì mới cả.
5. What's on your mind? ­ Bạn đang lo lắng (nghĩ) gì vậy?
 
6. I was just thinking. ­ Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
7. I was just daydreaming. ­ Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi.
8. It's none of your business. ­ Không phải là chuyện của bạn.
9. Is that so? ­ Vậy hả?
10. How come? ­ Làm thế nào vậy? 
 
11. How's it going? ­ Dạo này ra sao rồi?
12. Definitely! ­ Quá đúng!
13. Of course! ­ Dĩ nhiên!
14. You better believe it! ­ Chắc chắn mà.
15. I guess so. ­ Tôi đoán vậy.
 
16. There's no way to know. ­ Làm sao mà biết được.
17. I can't say for sure. ­ Tôi không thể nói chắc.
18. This is too good to be true! ­ Chuyện này khó tin quá!
19. No way! (Stop joking!) ­ Thôi đi (đừng đùa nữa).
20. I got it. ­ Tôi hiểu rồi.
 
21. Right on! (Great!) ­ Quá đúng!
22. I did it! (I made it!) ­ Tôi thành công rồi!
23. Got a minute? ­ Có rảnh không?
24. About when? ­ Vào khoảng thời gian nào?
25. I won't take but a minute. ­ Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
 
26. Speak up! ­ Hãy nói lớn lên.
27. Seen Melissa? ­ Có thấy Melissa không?
28. So we've met again, eh? ­ Thế là ta lại gặp nhau phải không?
29. Come here. ­ Đến đây.
30. Come over. ­ Ghé chơi.
 
31. Don't go yet. ­ Đừng đi vội.
32. Please go first. After you. ­ Xin nhường đi trước.Tôi xin đi sau.
33. Thanks for letting me go first. ­ Cám ơn đã nhường đường.
34. What a relief. ­ Thật là nhẹ nhõm.
35. What the hell are you doing? ­ Anh đang làm cái quái gì thế kia?
 
36. You're a life saver. ­ Bạn đúng là cứu tinh.
37. I know I can count on you. ­ Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.
38. Get your head out of your ass! ­ Đừng có giả vờ khờ khạo!
39. That's a lie! ­ Xạo quá!
40. Do as I say. ­ Làm theo lời tôi.
 
41. This is the limit! ­ Đủ rồi đó!
42. Explain to me why. ­ Hãy giải thích cho tôi tại sao.
43. Ask for it! ­ Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
44. In the nick of time. ­ Thật là đúng lúc.
45. No litter. ­ Cấm vứt rác.

 
46. Go for it! ­ Cứ liều thử đi.
47. What a jerk! ­ Thật là đáng ghét.
48. How cute! ­ Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
49. None of your busine...
99 CÂU GIAO TI P THÔNG D NG TRONG TI NG ANH
CLB Ti ng Anh gi i thi u v i các b n 99 câu giao ti p thông d ng trong Ti ng anh. Bài này s ế ế ế
đ c c p nh t ngay khi Fanpage post bài h c m i. Chúc các b n h c t t! Nên nh m i ngày ượ
h c 1 ít 1 ít và ph i ng d ng nó vào đ i s ng nhé!
1. Help yourself ! - Chúc ngon mi ng! , C t nhiên đi ! ứ ự
2. Absolutely! - Ch c ch n r i!
3. What have you been doing? - D o này đang làm gì?
4. Nothing much. - Không có gì m i c .
5. What's on your mind? - B n đang lo l ng (nghĩ) gì v y?
6. I was just thinking. - Tôi ch nghĩ linh tinh thôi.
7. I was just daydreaming. - Tôi ch đãng trí đôi chút thôi.
8. It's none of your business. - Không ph i là chuy n c a b n.
9. Is that so? - V y h ?
10. How come? - Làm th nào v y?ế
11. How's it going? - D o này ra sao r i?
12. Definitely! - Quá đúng!
13. Of course! - Dĩ nhiên!
14. You better believe it! - Ch c ch n mà.
15. I guess so. - Tôi đoán v y.
16. There's no way to know. - Làm sao mà bi t đ c.ế ượ
17. I can't say for sure. - Tôi không th nói ch c.
18. This is too good to be true! - Chuy n này khó tin quá!
19. No way! (Stop joking!) - Thôi đi (đ ng đùa n a).
20. I got it. - Tôi hi u r i.
21. Right on! (Great!) - Quá đúng!
22. I did it! (I made it!) - Tôi thành công r i!
23. Got a minute? - Có r nh không?
24. About when? - Vào kho ng th i gian nào?
25. I won't take but a minute. - S không m t nhi u th i gian đâu.
26. Speak up! - Hãy nói l n lên.
27. Seen Melissa? - Có th y Melissa không?
28. So we've met again, eh? - Th là ta l i g p nhau ph i không?ế
29. Come here. - Đ n đây.ế
30. Come over. - Ghé ch i.ơ
31. Don't go yet. - Đ ng đi v i.
32. Please go first. After you. - Xin nh ng đi tr c.Tôi xin đi sau.ườ ướ
33. Thanks for letting me go first. - Cám n đã nh ng đ ng.ơ ườ ườ
34. What a relief. - Th t là nh nhõm.
35. What the hell are you doing? - Anh đang làm cái quái gì th kia?ế
36. You're a life saver. - B n đúng là c u tinh.
37. I know I can count on you. - Tôi bi t mình có th trông c y vào b n mà.ế
38. Get your head out of your ass! - Đ ng có gi v kh kh o!
39. That's a lie! - X o quá!
40. Do as I say. - Làm theo l i tôi.
41. This is the limit! - Đ r i đó!
42. Explain to me why. - Hãy gi i thích cho tôi t i sao.
43. Ask for it! - T mình làm thì t mình ch u đi!
44. In the nick of time. - Th t là đúng lúc.
45. No litter. - C m v t rác.
99 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng - Trang 2
99 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng - Người đăng: hotrunghieu213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
99 câu giao tiếp tiếng anh thông dụng 9 10 614