Ktl-icon-tai-lieu

ảnh hưởng của thương hiệu

Được đăng lên bởi lhsang72
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐẾN
HÀNH VI MUA S ẮM CỦANGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG
THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT NAM
THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY ON CONSUMER BEHAVIOR
ON THE VIETNAM’S MOBILE PHONE MARKET
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Đại học Đà Nẵng

TRẦN TRUNG VINH
Khách sạn Riverside Hội An

TÓM TẮT
Dựa trên các dữ liệu thu thập được bằng việc khảo sát thực tế trên một mẫu điều tra có
tính đại diện cao và dựa trên các mô hình lý thuyết về giá trị thương hiệu đã được công
bố trong các nghiên cứu trước đây , bài báo đã lượng hóa sự tác động của các yếu tố
cấu thành giá trị thương hiệu đến hành vi người tiêu dùng trên thị trường điện thoại di
động hiện nay ở Việt Nam. Sự lượng hóa này được xác định cho từng cặp nhân tố
cũng như cho tổng thể giá trị thương hiệu tác động đến hành vi người tiêu dùng. Kết
quả nghiên cứu giúp cho các hãng kinh doanh điện thoại di động thấy được vị trí khác
nhau của các nhân tố cấu thành giá trị thương hiệu, từ đó có căn cứ vững chắc hơn
trong việc xây dựng các chính sách phát triển thương hiệu, chính sách bán hàng cũng
như hoạch định chiến lược kinh doanh.

ABSTRACT
This article is based on data collected by a real survey and on the model of elements of
brand equity. This study has already quantified the four elements of brand equity that
influence the consumer behavior on Vietnam’s mobile phone market. The quantitative
analysis is specified for each two factors and also for all elements of brand equity
influence on consumer behavior. The results help mobile phone companies to
understand clearly the importance of each element of brand equity. The results are
also used for building the brand development and sales policies; and making the
strategy for mobile phone brands on current Vietnamese market.

1. Đặt vấn đề
Theo đánh giá c nhiều chuyên gia, Việt Nam là một trong những thị trường
ủa
điện thoại di động năng động bậc nhất Đông Nam Á hiện nay. Số lượng thuê bao điện
thoại di động (ĐTDĐ) trong năm 2006 là 16 triệu, năm 2007 số lượng ĐTDĐ bán ra là
6,2 triệu chiếc, tăng 35% so với năm 2006. Dự báo đến năm 2010 số thuê bao di động
có thể đạt tới 25 triệu. Ở thị trường Việt Nam có khoảng 20 thương hiệu điện thoại di
động, trong đó Nokia, Motorola, Samsung và Sony Ericsson là những thương hiệu
121

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008

mạnh nhất và chiếm trên 90% thị phần. Sự cạnh tranh của bốn thương hiệu này là rất
khốc liệt. Trong hành vi mua sắ...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S6(29).2008
121
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐẾN
HÀNH VI MUA S ẮM CA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG
THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THOI DI ĐỘNG VIỆT NAM
THE INFLUENCE OF BRAND EQUITY ON CONSUMER BEHAVIOR
ON THE VIETNAM’S MOBILE PHONE MARKET
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Đại học Đà Nẵng
TRẦN TRUNG VINH
Khách sạn Riverside Hội An
TÓM TẮT
Dựa trên các dữ liệu thu thập được bng việc khảo sát thực tế trên một mẫu điều tra
tính đại diện cao và dựa trên các mô hình lý thuyết về giá trị thương hiệu đã được công
btrong các nghiên cứu trước đây , bài báo đã ợng hóa stác động của các yếu tố
cấu thành giá trị thương hiệu đến hành vi nời tiêu dùng trên thtrường điện thoại di
động hiện nay Việt Nam. S lượng hóa này được xác định cho từng cặp nhân tố
cũng như cho tổng thể giá trthương hiệu tác động đến nh vi người tiêu dùng. Kết
qunghiên cứu giúp cho các hãng kinh doanh điện thoại di động thấy được vị trí khác
nhau ca các nhân tố cấu thành giá trthương hiệu, từ đó căn cứ vững chắc hơn
trong việc xây dựng các chính sách phát triển thương hiệu, chính sách bán hàng cũng
như hoạch định chiến lược kinh doanh.
ABSTRACT
This article is based on data collected by a real survey and on the model of elements of
brand equity. This study has already quantified the four elements of brand equity that
influence the consumer behavior on Vietnam’s mobile phone market. The quantitative
analysis is specified for each two factors and also for all elements of brand equity
influence on consumer behavior. The results help mobile phone companies to
understand clearly the importance of each element of brand equity. The results are
also used for building the brand development and sales policies; and making the
strategy for mobile phone brands on current Vietnamese market.
1. Đặt vấn đề
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Việt Nam một trong những thị trường
điện thoại di động năng động bậc nhất Đông Nam Á hiện nay. Slượng thuê bao điện
thoại di động (ĐTDĐ) trong năm 2006 16 triệu, năm 2007 số lượng ĐTDĐ bán ra
6,2 triệu chiếc, tăng 35% so với năm 2006. Dự báo đến năm 2010 số thuê bao di động
có thđạt tới 25 triệu. thị trường Việt Nam khoảng 20 thương hiệu điện thoại di
động, trong đó Nokia, Motorola, Samsung Sony Ericsson những thương hiệu
ảnh hưởng của thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ảnh hưởng của thương hiệu - Người đăng: lhsang72
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
ảnh hưởng của thương hiệu 9 10 277