Ktl-icon-tai-lieu

Áp dụng thương mại điện tử trong giao nhận hàng hóa.doc

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng

¸p dông th¬ng m¹i ®iÖn tö trong giao nhËn hµng hãa

Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng

Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng

Khãa luËn tèt nghiÖp

§Ò tµi:

¸p dông th¬ng m¹i §iÖn tö
trong giao nhËn hµng hãa

Gi¸o viªn híng dÉn:
GS.TS.Bïi Xu©n Lu

Sinh viªn thùc hiÖn:
§Æng ThÞ Nhung

Líp: A1 – CN9 Kinh tÕ ngo¹i th¬ng

Hµ néi, n¨m 2003

Lêi nãi ®Çu

ViÖt nam ®ang trªn ®êng ®æi míi, hoµ nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, th¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy mét ph¸t triÓn ®ãng
mét vai trß rÊt quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, trong viÖc
bu«n b¸n trao ®æi hµng hãa ®Æc biÖt trong giao nhËn hµng hãa gi÷a ViÖt
nam, khu vùc vµ thÕ giíi.
§Ó ®Èy m¹nh hîp t¸c kinh tÕ, c¸c níc ASEAN trong ®ã cã ViÖt Nam
t×m c¸ch híng tíi viÖc tù do ho¸ th¬ng m¹i, dÞch vô vµ ®Çu t trong khu vùc.
0

trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng

¸p dông th¬ng m¹i ®iÖn tö trong giao nhËn hµng hãa

Song song víi viÖc thùc hiÖn Khu mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA), c¸c níc
ASEAN ®ang triÓn khai viÖc thùc hiÖn HiÖp ®Þnh khung ASEAN vÒ dÞch
vô trong ®ã cã dÞch vô vËn t¶i vµ giao nhËn hµng ho¸ høa hÑn mét sù ph¸t
triÓn m¹nh mÏ cña lo¹i h×nh dÞch vô nµy. Cã thÓ nãi ph¸t triÓn dÞch vô giao
nhËn v©n t¶i hµng ho¸ quèc tÕ ë mçi níc g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ
cña níc ®ã. Ký kÕt hîp ®ång, vËn chuyÓn hµng ho¸ ®Õn c¶ng ®Ých vµ tiÕn
hµnh giao nhËn lµ nh÷ng kh©u then chèt trong bÊt kú th¬ng vô nµo. Víi
tÝnh chÊt lµ mét nghiÖp vô tæng hîp, ngêi giao nhËn ph¶i n¾m v÷ng vÒ c¸c
nghiÖp vô ngo¹i th¬ng vµ ph¶i biÕt phèi kÕt hîp mét c¸ch nhuÇn nhuyÔn
c¸c kh©u nghiÖp vô khi thùc hiÖn mét hîp ®ång giao nhËn. §©y lµ mét lo¹i
h×nh kinh doanh dÞch vô mang tÝnh ph©n c«ng lao ®éng cao cña mét x· héi
hiÖn ®¹i ®ßi hái ngêi cung cÊp dÞch vô ph¶i hiÓu biÕt mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ
ngo¹i th¬ng, c¸c tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ còng nh luËt kinh tÕ, c¸c quy
®Þnh cña Nhµ níc vÒ luËt thuÕ, luËt H¶i quan vµ h¬n n÷a ph¶i cã mét hÖ
thèng ®¹i lý réng r·i trªn thÕ giíi ®Ó cã thÓ cung cÊp dÞch vô mét c¸ch
nhanh chãng, hiÖu qu¶ nhÊt víi gi¸ c¶ c¹nh tranh nhÊt. §Æc biÖt trong giai
®o¹n mµ ¸p dông th¬ng m¹i ®iÖn tö vµo trong c¸c lo¹i h×nh kinh doanh, s¶n
xuÊt lµ mét trong nh÷ng m¶ng ®îc ChÝnh phñ nhiÒu níc trong khu vùc vµ
trªn thÕ giíi rÊt quan t©m, ®îc coi lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù héi nhËp
kinh tÕ cña mçi níc. H×nh thøc th¬ng m¹i nµy, mang l¹i cho x· héi, c¸c
doanh nghiÖp, ®Õn tõng c¸ nh©n mét c«ng cô ho¹t ®éng míi, tiÖn lîi, dÔ
dµng vµ hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu. Ngµy nay, th¬ng m¹i ®iÖn tö ®îc ¸p dông
ngµy cµng nhiÒu vµ tèc ®...
trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng ¸p dông th¬ng m¹i ®iÖn tö trong giao nhËn hµng hãa
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng
Khãa luËn tèt nghiÖp
§Ò tµi:
¸p dông th¬ng m¹i §iÖn tö
trong giao nhËn hµng hãa
Gi¸o viªn híng dÉn: Sinh viªn thùc hiÖn:
GS.TS.Bïi Xu©n Lu §Æng ThÞ Nhung
Líp: A1 – CN9 Kinh tÕ ngo¹i th¬ng
Hµ néi, n¨m 2003
Lêi nãi ®Çu
ViÖt nam ®ang trªn ®êng ®æi míi, hoµ nhËp vµo sù ph¸t triÓn chung
trong khu vùc trªn thÕ giíi, th¬ng m¹i ®iÖn ngµy mét ph¸t triÓn ®ãng
mét vai trß rÊt quan träng trong ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, trong viÖc
bu«n b¸n trao ®æi hµng hãa ®Æc biÖt trong giao nhËn hµng hãa gi÷a ViÖt
nam, khu vùc vµ thÕ giíi.
§Ó ®Èy m¹nh hîp t¸c kinh tÕ, c¸c níc ASEAN trong ®ã cã ViÖt Nam
t×m c¸ch híng tíi viÖc tù do ho¸ th¬ng m¹i, dÞch vô vµ ®Çu t trong khu vùc.
0
Áp dụng thương mại điện tử trong giao nhận hàng hóa.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Áp dụng thương mại điện tử trong giao nhận hàng hóa.doc - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Áp dụng thương mại điện tử trong giao nhận hàng hóa.doc 9 10 266