Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng An ninh trong thương mại điện tử

Được đăng lên bởi Mảnh Vỡ
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 11573 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 5
AN NINH TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nội dung
19/12/12

1

Các vấn đề về an toàn trong thương mại điện tử

2

Các loại tội phạm và các dạng tấn công trên mạng

3

Một số giải pháp an toàn trong thương mại điện tử

2

www.viethanit.edu.vn

1.1 Các vấn đề về an toàn trong thương mại điện tử
19/12/12

Một số khái niệm về an toàn bảo mật
- Quyền được phép (Authorization): Quá trình
đảm bảo cho người có quyền này được truy cập
vào một số tài nguyên của mạng.
- Xác thực (Authentication): Quá trình xác thực
một thực thể xem họ khai báo với cơ quan xác
thực họ là ai.
3

www.viethanit.edu.vn

1.1 Các vấn đề về an toàn trong thương mại điện tử
19/12/12

- Thu thập thông tin (Auditing): Quá trình thu thập thông
tin về các ý đồ muốn truy cập vào tài nguyên nào đó trong
mạng bằng cách sử dụng quyền ưu tiên và các hành động
khác.
- Sự riêng tư (Confidentiality/Privacy): là bảo vệ thông
tin mua bán của người tiêu dùng.
- Tính toàn vẹn (Integrity): Khả năng bảo vệ dữ liệu
không bị thay đổi.
- Không thoái thác (Nonrepudiation): Khả năng không
thể từ chối các giao dịch đã thực hiện.
4

www.viethanit.edu.vn

1.1 Các vấn đề về an toàn trong thương mại điện tử
19/12/12

Các vấn đề an toàn bảo mật cơ bản đặt ra trong TMĐT
Từ góc độ người sử dụng:
- Làm sao biết được Web server được sở hữu bởi một doanh
nghiệp hợp pháp?
- Làm sao biết được trang Web này không chứa đựng những
nội dung hay mã chương trình nguy hiểm?
- Làm sao biết được Web server không lấy thông tin của
mình cung cấp cho bên thứ ba?
5

www.viethanit.edu.vn

1.1 Các vấn đề về an toàn trong thương mại điện tử
19/12/12

Từ góc độ doanh nghiệp:
-Làm sao biết được người dùng không có ý định phá hoại
hoặc làm thay đổi nội dung của trang Web hoặc website?
-Làm sao biết được họ có làm gián đoạn hoạt động của
server hay không?

6

www.viethanit.edu.vn

1.1 Các vấn đề về an toàn trong thương mại điện tử
19/12/12

Từ hai phía
-Bằng cách nào họ có thể biết đường truyền sẽ không bị
theo dõi?
-Bằng cách nào họ có thể chắc chắn rằng các thông tin
được lưu chuyển giữa 2 bên sẽ không bị thay đổi?

7

www.viethanit.edu.vn

1.2 Các khía cạnh của an ninh thương mại điện tử
19/12/12

Tính toàn vẹn
-Đề cập đến khả năng đảm bảo cho an ninh thông tin
được hiển thị trên một website hoặc chuyển nhận thông
tin từ internet.
-Các thông tin này không bị thay đổi nội dung bằng bất
cứ cách nào bởi người ko được phép

8

www.viethanit.edu.vn

1.2 Các khía cạnh của an ninh thương mại điện tử
19/12/12

Chống phủ định
-Liên quan đến kh...
AN NINH TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Chương 5
Bài giảng An ninh trong thương mại điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng An ninh trong thương mại điện tử - Người đăng: Mảnh Vỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bài giảng An ninh trong thương mại điện tử 9 10 384