Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng chuyên đề clo

Được đăng lên bởi Tuổi Thơ
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chöông 5

I. Vị trí Clo trong bảng HTTH
II. Tính chất vật lý
III. Tính chất hóa học
VI. Trạng thái tự nhiên

Cl

Baûng HTTH caùc nguyeân toá hoùa hoïc

-

Số thứ tự của Clo: 17

-

Chu kỳ 3, nhóm 7A

-

Nguyên tử khối trung bình của Clo: 35,5

-

Độ âm điện: 3,16

-

Cấu hình eletron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Quan sát bình đựng
khí Clo, kết hợp
sgk. Hãy nêu tính
chất vật lý của Clo?

- Clo là khí màu vàng lục, mùi xốc, độc,
- Nặng gấp 2,5 lần không khí và tan trong nước
- Khi tan trong nước tạo thành nước Clo có màu
vàng nhạt.
- Khí Clo tan nhiều trong dung môi hữu cơ: benzen,
etanol…

Clo

Ngoài số oxi hóa là -1, Clo
còn có số oxi hóa nào nữa
không? Tại sao?
+1, +3,+5, +7

Tính chất hóa học đặc
trưng của Clo?
- Do nguyên tử Clo dễ
nhận
thêm 1e để trở thành
ion Cl- Tính oxi hóa mạnh

- Clo độ âm điện là 3,16, nhỏ hơn độ âm điện của Flo (3,98)
và Oxi(3,44). Vì vậy, trong hợp chất với các nguyên tố này,
clo có số Oxi hóa dương (+1, +3, +5, +7).

Ví dụ:

+
+
+
+
5 3, HClO
7 4
3 2, HClO
1
HClO,
HClO

Cl2 vöøa theå hieän tính oxi hoùa vöøa theå
hieän tính khöû.

Natri nóng chảy cháy trong khí Clo với ngọn lửa sáng
chói, tạo ra muối NaCl

Clo có phản ứng với
Sắt không?
Quan sát video thí
nghiệm, hãy nhận xét các
hiện tượng xảy ra?

Dây sắt nung đỏ cháy trong khí Clo tạo
thành khói màu nâu là muối FeCl3

2

0

3

0

+3

-1

2 FeCl3

Saét (III) clorua

Clo oxi hoùa kim loaïi leân ñeán soá oxi hoùa
cao nhaát.

0

0

+2

-1

CuCl2

Ñoàng (II) clorua

0
-1

0
+1

2HCl(k)
Hidro clorua

0
-1

0
+1

2HCl(k)
Hidro clorua

Hidro clorua
Khoâng laøm quì hoùa ñoû

HCl(dung dòch)
Axit clohidric

Laøm quì hoùa ñoû

Qua caùc phaûn öùng cuûa Cl 2 vôùi kim loaïi vaø vôùi
H2 caùc em ruùt ra ñöôïc keát luaän gì?

Trong caùc phaûn öùng vôùi kim loaïi vaø vôùi
H2, clo theå hieän tính oxi hoùa maïnh.

- Khi clo tan trong nöôùc
thì clo coù phaûn öùng
vôùi nöôùc khoâng?

0

-1

+
1

HCl + HClO

Axit clohidric Axit hipoclorô

Nöôùc clo
Vai trò của Clo?

Trong phản ứng với nước, Clo vừa đóng vai trò
là chât khử, vừa đóng vai trò là chât oxi hóa

Trong töï nhieân clo toàn taïi chuû yeáu
daïng ñôn chaát hay hôïp chaát? Taïi sao?

Cacnalit

Xinivit

KCl.MgCl2.6H2O

NaCl.KCl

• Trong töï nhieân clo toàn taïi maáy ñoàng
vò beàn? Ñoù laø nhöõng ñoàng vò naøo?

1. Cấu hình eletron nào sau đây là của ion ClA. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2
C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

0

-1

+1

Trong phaûn öùng: Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO, phaùt bieåu
naøo sau...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng chuyên đề clo - Người đăng: Tuổi Thơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
bài giảng chuyên đề clo 9 10 743