Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống

Được đăng lên bởi tieu-yeu-tinh
Số trang: 352 trang   |   Lượt xem: 3175 lần   |   Lượt tải: 7 lần
KHÁI NIỆM
1. Văn hóa ẩm thực Việt

m

N
a
 Cơ cấu bữa ăn theo truyền

thống văn hóa nông nghiệp lúa
nước
Lúa gạo
Rau và rau gia vị
Thủy sản (nước mắm và
mắm các loại)
Thịt (gia súc và gia cầm)

1. VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM
• Thức uống truyền thống: Rượu và trà
Là thức uống
Phương tiện giao tiếp giữa con người
với con người
Là thú vui tinh thần
Là nghi lễ trong đời sống
“Vô tửu bất thành lễ”
“Nhất thủy, nhì trà, tam bôi, tứ bình,
ngũ quần anh”

2. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm
t hực Việt Nam
Sử dụng kết hợp nhiều loại nguyên liệu
 Sử dụng nhiều phương pháp chế biến
 Đa màu sắc
 Tuân theo quy luật âm dương bù trừ: Sử dụng gia vị để
điều hòa âm dương


9 đặc trƣng của ẩm thực Việt Nam
(theo TS. Nguyễn Nhã)











Tính hoà đồng hay đa dạng
Tính ít mỡ.
Tính đậm đà hương vị
Tính tổng hoà nhiều chất, nhiều vị.
Tính ngon và lành
Tính dùng đũa.
Tính cộng đồng
Tính hiếu khách
Tính dọn thành mâm.

3. ĐẶC ĐIỂM THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG

Sản xuất thủ công, mang sắc thái, kinh nghiệm
và đặc trưng của từng vùng miền, dân tộc.
Được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Gắn liền với tập quán sử dụng.
→ Cần áp dụng công nghệ vào trong sản
xuất.
→
Cần nghiên cứu cải tiến để nâng cao
chất lƣợng nhƣng vẫn giữ bản sắc.

Những yếu tố ảnh hƣởng đến sự ra đời các sản
phẩm thực phẩm truyền thống:





Địa lý? (khí hậu, địa hình, vùng miền…)
Lịch sử? (tập quán sinh hoạt, ảnh hưởng của yếu tố
ngoại lai…)
Giao lƣu văn hóa?

4. PHÂN LOẠI






Theo phƣơng pháp chế biến
Theo nguyên liệu chính sử dụng
Theo thành phần dinh dƣỡng chủ yếu

CHƢƠNG 1. CÁC SẢN PHẨM THỰC
PHẨM TRUYỀN THỐNG TỪ ĐẬU NÀNH
Tổng quan đậu nành
 Sản xuất đậu phụ, đậu hũ, sữa đậu nành
 Sản xuất chao
 Sản xuất tƣơng
 Sản xuất nƣớc chấm
 Sản xuất sữa chua đậu nành
 Một số sản phẩm truyền thống từ đậu nành trên thế
giới


1. TỔNG QUAN VỀ ĐẬU NÀNH



Đậu nành (Glycine max), thuộc họ đậu (Fabaceae).
Thành phần dinh dƣỡng của hạt đậu nành
Thành phần
Tỷ lệ

Protein
(%)

Lipid
(%)

Tro

Carbohydrat

Hạt đậu nành
nguyên

100

40,0

21,0

4,9

34,0

Tử điệp

90,0

43,0

23,0

5,0

29,0

Vỏ hạt

8,0

8,8

1,0

4,3

86,0

Phôi

2,0

41,1

11,0

4,4

43,0

Thành phần dinh dƣỡng của hạt đậu nành

Nguồn: 

Thành phần dinh dƣỡng của hạt đậu nành

Protein: 34÷45%.
Globulin chiếm 85÷95%
Một lượng nhỏ albumin, prolamin và glutelin
Chứa đầy đủ 8 amino acid không thay thế với
hàm lượng cần thiết tương đương thịt động vật

Hàm lƣợng các a...
1
a
N
KHÁI NIỆM
. Văn
hóa
m thc Vit
m
cấu
văn
bữa
hóa
ăn theo truyền
thống
nước
nông nghiệp lúa
Lúa gạo
Rau rau gia vị
Thy sản
mắm các loại)
(nưc mắm
Thịt (gia súc gia cầm)
Bài giảng công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống - Người đăng: tieu-yeu-tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
352 Vietnamese
Bài giảng công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống 9 10 59