Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng đàm phán KDQT

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÑAØM PHAÙN
TRONG KINH DOANH
QUOÁC TEÁ
PGS.TS.Ñoaøn Thò Hoàng Vaân

NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van

Baøi môû ñaàu
• Giôùi thieäu moân hoïc
• “ÑAØM PHAÙN TRONG
• KINH DOANH QUOÁC TEÁ”

NTDP - PGS.TS. Doa

Giôùi thieäu moân hoïc “ÑAØM PHAÙN
TRONG KINH DOANH QUOÁC TEÁ”

•
•
•
•
•

Söï caàn thieát cuûa moân hoïc.
Muïc ñích cuûa moân hoïc.
Phaïm vi nghieân cöùu
Phöông phaùp nghieân cöùu
Keát caáu cuûa moân hoïc

NTDP - PGS.TS. Doa

1.SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA MOÂN HOÏC.
• Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, moãi chuùng ta
duø muoán hay khoâng muoán cuõng vaãn cöù laø
moät nhaø ñaøm phaùn. Moät nhaø quaûn trò gioûi
ñöông nhieân phaûi laø moät nhaø ñaøm phaùn
gioûi, nhöng ñeå trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn
gioûi laø ñieàu khoâng ñôn giaûn. Muoán trôû
thaønh nhaø ñaøm phaùn gioûi ñoøi hoûi phaûi coù
kieán thöùc, coù kinh nghieäm, phaûi hoïc hoûi vaø
phaán ñaáu khoâng ngöøng.
NTDP - PGS.TS. Doa

1.Söï caàn thieát cuûa moân hoïc (Tieáp)
Trong ñieàu kieän hoäi nhaäp, thò tröôøng ngaøy
caøng môû roäng, caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét,
muoán chieán thaéng ñöôïc treân thöông tröôøng laïi
caøng caàn coù nhöõng nhaø ñaøm phaùn gioûi.
Chính vì vaäy, trong chöông trình ñaøo taïo caùc
•
nhaø quaûn trò KDQT luoân coù moân hoïc “Ñaøm
phaùn trong kinh doanh quoác teá”. Moân hoïc cung
caáp nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå giuùp caùc baïn
phaán ñaáu, reøn luyeän ñeå trôû thaønh nhaø ñaøm phaùn
trong KDQT gioûi.
•

NTDP - PGS.TS. Doa

2. MUÏC ÑÍCH CUÛA MOÂN HOÏC
• Vôùi muïc ñích phuïc vuï cho sinh vieân, caùc
chuû doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, caùc nhaø
quaûn trò, caùc nhaân vieân, caùc nhaø ñaøm phaùn
hieän taïi vaø trong töông lai, moân hoïc “Ñaøm
phaùn trong kinh doanh quoác teá” cung caáp
nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå sau khi hoïc
xong moân hoïc naøy, caùc baïn coù theå hieåu saâu
saéc hôn vaø vaän duïng toát hôn nhöõng vaán ñeà
sau:
NTDP - PGS.TS. Doa

2. MUÏC ÑÍCH CUÛA MOÂN HOÏC
• - Nhöõng vaán ñeà lyù luaän cô baûn veà giao tieáp
vaø ñaøm phaùn trong kinh doanh quoác teá;
• - Kyõ naêng giao tieáp vaø ñaøm phaùn trong
kinh doanh quoác teá.
• - Ñaøm phaùn kinh doanh quoác teá giöõa caùc
neàn vaên hoaù khaùc nhau;
• - Ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm veà
ñaøm phaùn trong kinh doanh.
NTDP - PGS.TS. Doa

3. PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU CUÛA
MOÂN HOÏC:
Trong cuoäc soáng haèng ngaøy coù voâ soá caùc
cuoäc ñaøm phaùn, coù nhöõng cuoäc ñaøm phaùn
trong ñoù yeâu caàu ñaët ra khoâng cao vaø
khoâng caàn laäp keá hoaïch tröôùc cho quaù
trình vaø keát quaû ñaøm phaùn, ví duï nhö: caùc
cu...
NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van
NTDP - PGS.TS. Doan Thi Hong Van






 !
 !
Bài giảng đàm phán KDQT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng đàm phán KDQT - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Bài giảng đàm phán KDQT 9 10 787