Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng điện tử

Được đăng lên bởi Đại Tạ Danh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP
BỒI DƯỠNG CẢM TÌNH ĐOÀN
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP ĐOÀN (26/3/1931 – 26/3/2014)

Trích trong bài nói chuyện tại buổi Lễ khai mạc trường Đại
học Nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1955. Hồ
Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 454-455.
Sau này câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy
trong diễn văn nhậm chức ngày 20 tháng 1 năm 1961
có ý tứ giống câu này. Nguyên văn câu nói của Kennedy:
Ask not what your country can do for you –
Ask what you can do for your country.
(Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn
có thể làm gì cho Tổ quốc)
“Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho
mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải
làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước
nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?” (Hồ Chí Minh).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
Bài 1: Một số vấn đề cơ bản về

Đảng cộng sản Việt Nam.
Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh.
Bài 3: Phấn đấu để trở thành

người đoàn viên.

Bài 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí
Minh sáng lập và rèn luyện.
Ngày 3/2/1930 là ngày thành lập Đảng. Đây là
một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặc
vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.

 Mục đích của Đảng là: Xây dựng nước Việt Nam
độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng,
văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội
và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

 Đảng hoạt động dựa trên cơ sở:
Lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm

nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
Đảng ta là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành
động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản.
Đảng ta gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng quyền
làm chủ, dựa vào nhân dân để tiến hành cách mạng.

Đảng ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân

chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai
cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự
nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và
tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới.
Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng
vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,
thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn, không
ngừng nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh
đạo cách mạng của Đảng.

 Quá
trình hoạt
động cách
mạng của
Đảng:
Từ ngày thành lập đến nay Đảng đã lãnh đạo nhân
dân ta tiến hành đấu ...

TÌNH 

 !!"#"$ !!%"&'
bài giảng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng điện tử - Người đăng: Đại Tạ Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
bài giảng điện tử 9 10 885