Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử

Được đăng lên bởi Đại Tạ Danh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NhiÖt liÖt chµo
mõng ngµy QUèC TÕ
PHô N÷
08/3/2014

NhiÖt liÖt chµo mõng

Chµo mõnggi¸o
c¸c thÇy, c«
vµ c¸c emgiêhächäcsinh vÒ dù
h×nh häc líp 9

*********************

Kiểm tra bài cũ:

C©u hái: Ph¸t biÓu kh¸i niÖm tam gi¸c néi
tiÕp ®êng trßn. H·y vÏ h×nh minh häa.
B




A



O


C

• §êng trßn ®i qua ba
®Ønh A, B, C cña tam gi¸c
ABC gäi lµ ®êng trßn
ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC.
Vµ khi ®ã tam gi¸c ABC
gäi lµ tam gi¸c néi tiÕp ®
êng trßn.

Ta lu«n vÏ ®îc mét ®
êng trßn ®i qua c¸c
®Ønh cña mét tam gi¸c





O


Ph¶i ch¨ng ta còng
lµm ®îc nh vËy ®èi víi
mét tø gi¸c ?






N


P


M



O


Q
B



Bµi häc häc h«m nay
sÏ gióp chóng ta tr¶ lêi ®
îc vÊn ®Ò nµy

C

A 

O


D

TiÕt 49

Tø GI¸C
NéI
TIÕP

tø GI¸C NéI TIÕP
I. Kh¸i niÖm tø gi¸c néi tiÕp
a, Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả
các đỉnh nằm trên đường tròn đó.
b, Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có ba
đỉnh nằm trên đường tròn đó, còn đỉnh thứ tư thì không.
N

B



P

C





O

A 

M



a)



I



Q

D

b)

tø GI¸C NéI TIÕP
I. Kh¸i niÖm tø gi¸c néi tiÕp

§Þnh nghÜa

Mét tø gi¸c cã bèn ®Ønh cïng n»m trªn mét ® êng trßn ® îc
gäi lµ tø gi¸c néi tiÕp ® êng trßn (Gäi t¾t lµ tø giac néi tiÕp).
B



A, B, C, D  (O)
C

A 

O


<=> ABCD lµ tø gi¸c néi tiÕp
Hay ABCD néi tiÕp ®
êng trßn t©m O.

D

tø GI¸C NéI TIÕP
I. Kh¸i niÖm tø gi¸c néi tiÕp

§Þnh nghÜa

Mét tø gi¸c cã bèn ®Ønh cïng n»m trªn mét ® êng trßn ® îc
gäi lµ tø gi¸c néi tiÕp ® êng trßn (Gäi t¾t lµ tø giac néi tiÕp).
VÝ dô

B

N





C




A 



O


M
D

ABCD lµ tø gi¸c néi tiÕp



P

O
Q

MNPQ kh«ng lµ tø gi¸c néi tiÕp

tø GI¸C NéI TIÕP
I. Kh¸i niÖm tø gi¸c néi tiÕp

§Þnh nghÜa

Mét tø gi¸c cã bèn ®Ønh cïng n»m trªn mét ® êng trßn ® îc
gäi lµ tø gi¸c néi tiÕp ® êng trßn (Gäi t¾t lµ tø giac néi tiÕp).






Muèn chøng minh
mét tø gi¸c lµ tø
gi¸c néi tiÕp ta
ph¶i chøng minh
®îc ®iÒu g×?

tø GI¸C NéI TIÕP
I. Kh¸i niÖm tø gi¸c néi tiÕp

§Þnh nghÜa

Mét tø gi¸c cã bèn ®Ønh cïng n»m trªn mét ® êng trßn ® îc
gäi lµ tø gi¸c néi tiÕp ® êng trßn (Gäi t¾t lµ tø giac néi tiÕp).






O


Ph¶i chøng minh tø
gi¸c ®ã cã bèn ®Ønh
cïng n»m trªn mét
®êng trßn.

tø GI¸C NéI TIÕP
I. Kh¸i niÖm tø gi¸c néi tiÕp

§Þnh nghÜa

Mét tø gi¸c cã bèn ®Ønh cïng n»m trªn mét ® êng trßn ® îc
gäi lµ tø gi¸c néi tiÕp ® êng trßn (Gäi t¾t lµ tø giac néi tiÕp).

A, B, C, D  (O) <=> ABCD lµ tø gi¸c néi tiÕp
B



C

A 

O


Tø gi¸c néi tiÕp
cã tÝnh chÊt g× ?

D

tø GI¸C NéI TIÕP
1. Kh¸i niÖm tø ...
NhiÖt liÖt chµo
mõng ngµy QUèC TÕ
PHô N÷ 08/3/2014
Bài giảng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử - Người đăng: Đại Tạ Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng điện tử 9 10 385