Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng động hóa học

Được đăng lên bởi thuongnguyen1981pasteur
Số trang: 228 trang   |   Lượt xem: 2158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘNG HÓA HỌC

ĐỘNG HÓA HỌC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương 1 Mở đầu
Chương 2 Động hoá học phản ứng đơn giản
Chương 3 Động hóa học của phản ứng phức tạp
Chương 4 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng
Chương 5 Thuyết va chạm hoạt động và phức hoạt động
Chương 6 Ảnh hưởng của áp suất lên tốc độ phản ứng
Chương 7 Ảnh hưởng của dung môi lên tốc độ phản ứng
Chương 8 Phản ứng dây chuyền và quang hóa
Chương 9 Ảnh hưởng của chất xúc tác lên tốc độ phản ứng
Chương
10

Ảnh hưởng của hiệu ứng thế lên tốc độ phản ứng

Chương
11

Phản ứng nhanh trong dung dịch và động hóa học của nó

Chương
12

Đại cương về cơ chế phản ứng và phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG I

MỞ ÐẦU
I.

GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG HOÁ HỌC
II. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
1.
Định nghĩa
2.
Biểu thức tính tốc độ phản ứng
III. ĐỊNH LỰC TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG
IV.
PHÂN LOẠI ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG
1.
Phân tử số phản ứng
2.
Bậc phản ứng
3.
So sánh phân tử số và bậc phản ứng
4.
Phản ứng bậc giả
5.
Một số nhận xét

Bài tập chương I

CHƯƠNG I

MỞ ÐẦU
I. GIỚI THIỆU VỀ ĐỘNG HOÁ HỌC
Ðộng học hóa học là một bộ phận của hóa lý. Ðộng học hóa học có thể được gọi tắt là động hóa học.
Ðộng hóa học là khoa học nghiên cứu về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học bị ảnh
hưởng bởi nhiều yếu tố. Các yếu tố đó là nồng độ, nhiệt độ, áp suất, dung môi, chất xúc tác, hiệu ứng thế,
hiệu ứng đồng vị, hiệu ứng muối... Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đó lên tốc độ phản ứng, người ta mới
hiểu biết đầy đủ bản chất của các biến hóa xảy ra trong mỗi phản ứng hóa học, xác lập được cơ chế phản ứng.
Nhờ hiểu rõ cơ chế phản ứng, cho phép chúng ta lựa chọn các yếu tố thích hợp tác động lên phản ứng, tinh
chế độ làm việc tối ưu của lò phản ứng làm cho phản ứng có tốc độ lớn, hiệu suất cao, tạo ra sản phẩm theo
ý muốn.
Người ta phân biệt động hóa học hình thức và động hóa học lý thuyết. Ðộng hóa học hình thức chủ yếu
thiết lập các phương trình liên hệ giữa nồng độ chất phản ứng với hằng số tốc độ và thời gian phản ứng, còn
động hóa học lý thuyết dựa trên cơ sở cơ học lượng tử, vật lý thống kê, thuyết động học chất khí tính được
giá trị tuyệt đối của hằng số tốc độ phản ứng. Ðó là thuyết va chạm hoạt động và phức hoạt động.
Ðộng hóa học hình thành từ nửa cuối thế kỷ XIX trên cơ sở nghiên cứu các phản ứng hữu cơ trong pha
lỏng. Những người đầu tiên trong lĩnh vực này là Wilamson, Wilhelmi (1812 - 1864) và các tác giả của định
luật tác dụng khối lượng, Guldberg (1836 - 1902) và Waage (1833 - 1900). Những cơ sở của động hóa học
được đúc kết trong các công trình của...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng động hóa học - Người đăng: thuongnguyen1981pasteur
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
228 Vietnamese
Bài giảng động hóa học 9 10 485