Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Giao dịch trong thương mai điện tử

Được đăng lên bởi Mảnh Vỡ
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3807 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chapter 3
GIAO DỊCH TRONG
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

19/12/12

www.viethanit.edu.vn

1

Nội dung

1. Giao dịch trong thương mại điện tử
2. Sàn giao dịch thương mại điện tử
3. Một số hệ thống giao dịch trong TMĐT

19/12/12

www.viethanit.edu.vn

2

3.1. Giao dịch trong TMĐT

1.1

1.2

19/12/12

Khái niệm

Sự khác biệt giữa giao dịch trong thương mại
truyền thống và giao dich TMĐT

www.viethanit.edu.vn

3

Giao dịch trong TMĐT là một hệ thống bao gồm:
-Các giao dịch liên quan đến mua bán hàng hóa và dịch vụ,
tạo thu nhập
-Các giao dịch có khả năng trợ giúp quá trình tạo ra thu
nhập: kích thích nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ, cung
ứng dịch vụ trợ giúp bán hàng, trợ giúp người tiêu dùng, hoặc
trợ giúp trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp…

19/12/12

www.viethanit.edu.vn

4

1. Giao dịch trong TMĐT

1.1

1.2

19/12/12

Khái niệm

Sự khác biệt giữa giao dịch trong thương mại
truyền thống và giao dich TMĐT

www.viethanit.edu.vn

5

1.2 Sự khác biệt giữa giao dịch TM truyền thống và TMĐT
STT

Các bước trong chu trình bán hàng

Thương mại truyền thống

TMĐT

1

Tìm kiếm thông tin sản phẩm

Tạp chí, tờ rơi, catalog

Trang Web

2

Yêu cầu mua sp, chuyển yêu cầu đã
chấp nhận

Dạng ấn phẩm

Thư tín điện tử

3

Kiểm tra catalog, giá cả

Catalog

Catalog trực tuyến

4

Kiểm tra tồn kho và khẳng định giá cả

Fax, điện thoại

Catalog trực tuyến

5

Lập đơn đặt hàng (người mua)

Dạng ấn phẩm

Thư tín điện tử, trang Web

6

Theo dõi đơn đặt hàng

Dạng ấn phấm

Cơ sở dữ liệu trực tuyến

7

Kiểm tra tồn kho

Ấn phẩm, fax, điện thoại

CSDL trực tuyến, Web

8

Lịch trình phân phối

Dạng ấn phấm

Email, catalog trực tuyến

19/12/12

www.viethanit.edu.vn

6

1.2 Sự khác biệt giữa giao dịch TM truyền thống và TMĐT
STT

Các bước trong chu trình bán hàng

Thương mại truyền thống

TMĐT

9

Lập hóa đơn

Dạng ấn phấm

Cơ sở dữ liệu trực tuyến

10

Phân phối sản phẩm

Nhà vận chuyển

Nhà vận chuyển, Internet

11

Xác nhận biên lai

Dạng ấn phấm

Thư tín điện tử

12

Gửi hóa đơn (người cung ứng)

Thư tín truyền thống

Thư tín điện tử

13

Nhận hóa đơn (người mua)

Thư tín truyền thống

EDI

14

Lịch trình thanh toán

Dạng ấn phấm

EDI, cơ sở dữ liệu trực tuyến

15

Gửi thanh toán (người mua)

Thư tín truyền thống

EDI

16

Nhận thanh toán (người cung ứng)

Thư tín truyền thống

EDI

19/12/12

www.viethanit.edu.vn

7

1.2 Sự khác biệt giữa giao dịch TM truyền thống và TMĐT
Kết luận:
- Rất nhiều bước thực hiện giống nhau, tuy nhiên, cách thức
mà thông tin được nhận và ch...