Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi thiennguyen3008
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
19/01/2011

Chương 6

GV: Lê Minh Thành

1

1/19/2011

1/19/2011

ðộng
ng năng

Thế
Th năng

Cơ năng

• Năng lượng là khả năng làm thay ñổi
trạng thái hoặc thực hiện công năng lên
một hệ vật chất.

Năng lượng của vật vĩ
mô chuyển ñộng

• Năng lượng ñược chia thành 2 dạng ….

ðiện
ði n năng

2

Thế
Th năng hấp
h p dẫn
d n
Do tương tác hấp dẫn

Nhiệt
Nhi t năng
Chuyển ñộng vi mô
của ngtử, phtử, ion

Năng lượng
lư ng tĩnh ñiện
ñi n
Do tương tác tĩnh ñiện

• Câu hỏi: Nhiệt năng, hóa năng, cơ năng,
ñiện năng, năng lượng tĩnh ñiện, âm
thanh…thuộc loại nlượng nào?
1/19/2011

3

• Nội dung:….
• Ví dụ về sự biến ñổi + bảo toàn n.lượng:

Chuyển ñộng của
electron trong vật dẫn

Hóa năng
Lực hút của electron và hạt
nhân trong nguyên tử

Bức
c xạ
x
Bức xạ ñiện từ truyền
trong không gian

4

1/19/2011

• Nhiệt lượng (nhiệt), là một dạng năng
lượng dự trữ trong vật chất nhờ vào
chuyển ñộng nhiệt hỗn loạn của các hạt
cấu tạo nên vật chất.
• Nhiệt ñộ: là tính chất vật
lý của vật chất.

1/19/2011

5

1/19/2011

61

19/01/2011

• VD: Hãy xác ñịnh dấu của nhiệt lượng
với mỗi quá trình sau:
• Khái niệm hệ:…
• Khái niệm môi trường xung quanh: ….

• Nhiệt luôn ñược truyền từ vật nóng hơn
sang vật lạnh hơn.
• Quá trình thu nhiệt Q > 0,
Tỏa nhiệt Q < 0

Thu nhiệt Q > 0

• Quá trình tỏa nhiệt Q < 0
1/19/2011

7

J, cal, Cal, eV, J/mol, cal/mol…
• Bảng chuyển ñổi ñơn vị năng lượng:
= 1

1J

= 0,23901 cal

1 cal

= 4,184 J

1 Cal

= 1000 cal

1 BTU

= 1054,35 J

1/19/2011

8

• Khái niệm: là lượng nhiệt cần cung cấp ñể
làm tăng nhiệt ñộ của 1 gam chất lên 1K
• Biểu thức

kg.m2/s2

1J

1/19/2011

C=

Q
m.∆T

(6.1)

• ðơn vị ño: J/g.K, ñôi khi J/K....
• Chú ý: + ∆T và Q là cùng dấu
+ Nhiệt dung mol…
9

+ Dùng khi nung nóng, làm lạnh

1/19/2011

10

• Khi vật ñược ñốt nóng
→ ∆T > 0 → Q > 0;

qt thu nhiệt

• Quá trình biến ñổi trạng thái:

• Khi vật ñược làm lạnh
→ ∆T < 0 → Q < 0;

rắn ս lỏng ս hơi ; T = const

qt tỏa nhiệt

(ứng với các tên gọi là quá trình bay hơi; ngưng tụ;
ñông ñặc; nóng chảy…)

• Tổng nhiệt trao ñổi trong hệ bằng không.
Q1 + Q2 + …. = 0
1/19/2011

(6.3)

• Nhiệt biến ñổi trạng thái: nhiệt bay hơi;
nhiệt nóng chảy,…
• Ví dụ:

11

1/19/2011

∆Hbhơi [H2O] = 2256 J/g
∆Hnchảy[H2O] = 333 J/g

122

19/01/2011

VD: Tính nhiệt lượng cần thiết ñể ñưa
500 g nước từ -50oC ñến 200oC ? Cho
∆Hnc và ∆Hbh (J/g), C (J/g.K).
H2O (r) (1) H2O (r) (2) H2O (l) (3) H2O (l) (4) H2O (h) (5) H2O (h)
0oC
200oC
0oC
100oC
100oC
-50oC
...
19/01/2011
1
1
GV: Lê Minh Thành
GV: Lê Minh ThànhGV: Lê Minh Thành
GV: Lê Minh Thành
1/19/2011 2
Chương 6
1/19/2011
3
Năng lưng là kh năng làm thay đi
trng thái hoc thc hin công năng lên
mt h vt cht.
Năng lưng đưc chia thành 2 dng ….
Câu hi: Nhit năng, hóa năng, cơ năng,
đin năng, năng lưng tĩnh đin, âm
thanh…thuc loi nlưng nào?
1/19/2011
4
ng ng
ng ngng ng
ng ng Th
ThTh
Thế năng
ngng
ng
Cơ năng
Cơ năng Cơ năng
Cơ năng
Năng lưng ca vt vĩ
mô chuyn đng
Nhi
NhiNhi
Nhit ng
t năng t năng
t năng
Chuyn đng vi mô
ca ngt, pht, ion
i
ii
in năng
n ng n ng
n ng
Chuyn đng ca
electron trong vt dn
B
BB
Bc x
c xc x
c x
Bc xđin ttruyn
trong không gian
Th
ThTh
Thế năng h
ng hng h
ng hp d
p dp d
p dn
n n
n
Do tương tác hp dn
ng lư
ng lưng lư
ng lưng tĩnh đi
ng nh đing nh đi
ng nh đin
n n
n
Do tương tác tĩnh đin
Hóa năng
Hóa năng Hóa năng
Hóa năng
Lc hút ca electron và ht
nhân trong nguyên t
1/19/2011
5
Ni dung:….
Ví d vs biến đi + bo toàn n.lưng:
1/19/2011 6
Nhit lưng (nhit), là mt dng năng
ng d tr trong vt cht nh vào
chuyn đng nhit hn lon ca các ht
cu to nên vt cht.
Nhit đ: là tính cht vt
lý ca vt cht.
1/19/2011
www.daykemquynhon.ucoz.com
BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: thiennguyen3008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
BÀI GIẢNG HÓA ĐẠI CƯƠNG 9 10 609